Dialog och samarbete

En god dialog och ett gott samarbete med föräldrar/vårdnadshavare är en viktig grund för förskolans pedagogiska arbete. Det ska genomsyra hela vårt arbete, både i det dagliga mötet på förskolan men också vid de särskilda tillfällen som vi bjuder in till.

Utvecklingssamtal

Minst en gång per år bjuder förskolan in vårdnadshavare till ett utvecklingssamtal. I samtalet möts vi bland annat kring barnets engagemang och intressen och hur detta kan fördjupas, utmanas och utvecklas.

Möten för vårdnadshavare

En till två gånger per år bjuder pedagogerna på respektive avdelning in till ett så kallat föräldramöte. Det ger dig som vårdnadshavare möjlighet att få information om verksamheten och vara med och samtala både med pedagoger och andra vårdnadshavare. Detta kan ske i mindre eller större grupp, kring aktuella och angelägna frågor.

Samråd

Samrådet är ett forum där vårdnadshavare kan vara med och få information samt diskutera förskolans verksamhet. Rådet träffas några gånger per år och kan organiseras i olika former. Rektorn deltar alltid och är den som ansvarar för mötet. I vissa fall deltar även pedagoger.

Andra samarbetspartners

Förskolan har regelbundet samarbete med specialpedagog, förskolepsykolog, BVC, socialsekreterare och skola.
Inom förskolan gäller tystnadsplikt, anmälningsplikt och sekretesslag.