Rasism

Rasism handlar om intolerans mot olika grupper på grund av etnicitet, hudfärg, kultur eller religion. Extremism är ytterlighetsrörelser som legitimerar våld som ett sätt att uppnå förändring. De avvisar också demokrati och universella mänskliga rättigheter. Koppling till diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet och religion eller annan tro.

Stödmaterial — motverka rasism i skolan

Här finns material som kan stötta i arbetet med rasism och främlingsfientlighet. Det innehåller kunskapsfördjupning för hela skolans personal inom ramen för det systematiska likabehandlingsarbetet. Här finns även lektionsupplägg som kan bidra till ökad elevdelaktighet. Materialet riktar sig främst till elever i grundskolans senare år. Du hittar materialen i avsnittet "Tillhörande dokument".

Kunskapsfördjupning och handledning för personal

Materialet riktar sig till skolledning, lärare, elevhälsa och annan skolpersonal. Det är tänkt att användas i det kollegiala lärandet på arbetslagsmöten, arbetsplatsträffar eller i andra sammanhang. Här finns sammanfattningar av styrdokument, faktagenomgångar samt ett antal reflektionsfrågor som kan användas i kollegiala lärande samtal.

Lektionsupplägg för elever

Materialet innehåller lektionsupplägg och riktar sig till lärare och annan skolpersonal som ska hålla i lektioner. Eftersom värdegrundsarbetet berör alla delar av verksamheten är lektionerna utformade för att användas övergripande i undervisningen och är alltså inte knutna till något specifikt ämne. Elevernas arbete under lektionerna dokumenteras för att kunna användas på ett konkret och systematiskt sätt, bland annat i upprättandet av planen mot diskriminering och kränkande behandling (PDK). 


Möjliga bidrag och externt stöd


Hågkomstresor till Oslo – nu kan ni söka bidrag! Nu har ni möjlighet söka bidrag för elever på din skola att åka på studieresa till Voksenåsen kulturcentrum i Norge, en av till Förintelsens minnesplatser. Detta genom ett samarbete mellan Levande Historia i Göteborg och Voksenåsen. Resorna riktar sig till elever i årskurs 8–9. Syftet med resorna är att med utgångspunkt i historien reflektera över demokrati, tolerans och personligt ansvar – samt dess utmaningar i en modern kontext. Voksenåsen tar hand om program och undervisning. Det ingår även kost och logi i priset. Resebidraget är på 1500 kronor per elev och medföljande vuxna. Det innebär att skolan behöver skjuta till ungefär 1500 kronor per elev plus resa.  På Voksenåsens hemsida kan du söka bidrag samt läsa mer om resorna.

Levande historia: Skolor kan söka bidrag för att genomföra olika aktiviteter som bidrar till att informera om och skapa diskussion kring frågor om tolerans, rasism, demokrati och mänskliga rättigheter. Exempel på projekt som Levande Historia har stöttat är film och teaterföreställningar, FN rollspel, studieresor, arvodering av föreläsare, stöd till bokprojekt, inköp av klassuppsättningar av böcker, framtagande av artiklar om olika människoöden och vittnesmål. Här hittar du sidan

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) erbjuder utbildningar och hågkomstresor om antisemitism och andra fördomar liksom om nazism och Förintelsen. Deras seminarier riktar sig bland annat till lärare och skolledare. SKMA publicerar också utbildning och undervisningsmaterial, arrangerar fortbildningar för lärare samt elevresor till Förintelsens platser. SKMA kan dessutom arrangera eller bistå med råd och förmedla föreläsare i samband med tema- och studiedagar på skolor. Här hittar du mer information

Riksorganisationen för fortbildning om förintelsen, kan komma ut till er skola och hålla en workshop om utbildning kring Förintelsen. Diskutera metodik och pedagogiska verktyg för att bemöta och motverka antisemitism och extremism Här kan du hitta mer information

Material för fortbildning/utbildningar

Ett ickedömande samtal. På många skolor är det svårt att nå ut till eleverna med kunskaper om vad antisemitisk, antiziganistisk, eller annan diskriminerande propaganda kan leda till. Orsakerna kan vara olika, alltifrån att läraren anser sig har för lite kunskaper eller till att man befinner sig i en miljö där man upplever att det finns risker, för ens egna person, att föra fram åsikter i frågan. Därför är det viktigt att undanröja så många hinder som möjligt oavsett om det handlar om kunskaper, eller annat stöd. Detta stödmaterial är, tillsammans med Levande historia, framtaget för att ge lärare verktyg i detta viktiga arbete. Materialet finns längre ner på sidan.

  Onlinekurs Att motverka rasism i förskolan och skolan I samarbete med Forum för levande historia erbjuder Natur & Kultur kursen. Den ger kunskaper, kartläggningsverktyg och metoder att använda i det dagliga arbetet. Utöver en teoretisk inramning innehåller kursen filmade föreläsningar, fallstudier och diskussionsuppgifter, övningar och didaktiska förslag att använda individuellt eller kollegialt. Här hittar du materialet

  Webbkurs: Svåra frågor i klassrummet, Forum för levande historia. Syftet med den här webbkursen är att stärka din kunskap om och förmåga att hantera antidemokratiska uttryck, Förintelseförnekelse, konspirationsteorier, ”alternativa fakta” och extremistiska yttranden. Du får förslag på förebyggande arbete och långsiktiga förhållningssätt, men även mer direkta strategier för att hantera antidemokratiska uttryck i klassrummet. Kurstiden uppskattas till fyra timmar. Här hittar du materialet.

  Film: Bredda normerna i klassrummet. Hur bemöter du som lärare uttryck för fördomar eller extrema åsikter i skolan? Samuel Engelhardt, pedagog på Angeredsgymnasiet i Göteborg, har utarbetat samtalsmetoder för att lösa konflikter och uttryck för fördomar bland elever. Här finns filmen

  Film: Samuel Engelhardt har varit verksam som lärare/utvecklingslektor och specialpedagog under närmare 40 år. Han arbetade senast på Angeredsgymnasiet. Samuel har mångårig erfarenhet av att handleda pedagoger. Den här filmen är ett utdrag från och inledningen av ett samtal som hölls med lärare i Göteborg med temat Svåra frågor i klassrummet- att möta elever som utmanar. I filmen berättar Samuel utifrån exempel på antisemitiska och antiziganistiska uttalanden och situationer som han mött då han undervisat elever. Samuel berättar i filmen om hur han på ett pedagogiskt och icke dömande sätt bemött elever som har åsikter som inte alltid stämmer överens med det demokratiska uppdrag som skolan har. Här hittar du filmen

  Friends har gratis webbkurs, du skapar lätt en inloggning,
  Rasism i skolan: Av lagens sju diskrimineringsgrunder är etnicitet den vanligaste orsaken till att barn och unga trakasseras i skolan. Den här kursen hjälper dig som jobbar i skolan att arbeta med frågan och tidigt se tendenserna. 
   Här kan du läsa mer och logga in

  Europeiska unionen  — utbildningspaketet som stöd för lärare som undervisar om kontroversiella frågor. Läs mer här.

    Material för undervisning

     Historien om Bodri — Att prata med barn om svåra saker Alla klasser i Göteborgs grundskolor årskurs 1–3 har 2020 fått var sitt exemplar av boken Historien om Bodri. Boken och stödmaterial finns längst ner på sidan som PDF:fil.

     Skolverket - Stöd för att kartlägg situationen på er skola samt hur man kan arbeta mot rasism.. Här hittar du materialet

     Skolverket — Identifiera, bemöt och undervisa om antisemitism Nazisternas folkmord på judar under andra världskriget är vida känt. Men fördomar och hat mot judar finns fortfarande idag. Här finns flera material som skolor kan använda för att få mer kunskap om och arbeta mot antisemitism. Här finns länk till sidan

     Personliga vittnesmål från Förintelsen Berättargruppen EDUT erbjuder skolor i främst Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen kostnadsfria personliga vittnesmål från Förintelsen anpassade för skolungdomar. Det personliga vittnesmålet framförs av första, andra och tredje generationens överlevande. Berättarsessionen är cirka 60 minuter och vänder sig i första hand till elever i årskurs 9. Den ges klassvis eller i större grupper i mån av tillgång till större sal. Här finns mer information

     Eternal Echoes — ett kostnadsfritt digitalt läromedel om Förintelsen som verkligen engagerar eleverna!. Materialet innehåller filmade vittnesmål, övningar, lektioner och fördjupningsartiklar. Bland intervjuerna finns även vittnesmål av överlevande från folkmordet på romer och sinti. Målgrupp år 8-9 Här hittar du materialet

      Forum för levande historia - För klassrummet på de här sidorna hittar du material till undervisningen övningar, workshops, handledningar etc Här hittar du materialet

      Sveriges radio, Konspirationspaketet - I det här paketet får du reda på vad det betyder och varför det kan vara så spännande att prata om konspirationer och sanningarna bakom dem. I paketet hörs tre avsnitt från Juniornyheterna Special målgrupp 9-13 år Här hittar du materialet

      Film — Tänk till Melanin Hur är det att vara ung och identifiera sig som afrosvensk eller svart i Sverige? Tänk till - Melanin tar upp frågor om media, identitet, kärlek och skönhet och ger verktyg när det gäller hur man bemöter stereotypisering, rasism och känslan av utanförskap, målgrupp år 7-9. Här hittar du filmerna 

      Dokumentärfilmen När rösterna tystnarTill filmen finns även ett pedagogiskt material i form av lärarhandledningar och tema att arbeta med  Det vill motivera eleverna på högstadiet att lära sig mer om värdegrunder och samtidigt ge tillfälle till diskussioner.  Riksorganisationen för fortbildning om Förintelsen (RFF)  Här hittar du filmerna

      Filmer med berättelser från riktiga personer

      Ta del av filmer med berättelser från verkliga personer kring antisemitism, antiziganism, rasism mot samer, sinofobi, islamofobi och afrofobi.

      Nedan hittar du diskussionsfrågor har tagits fram till respektive film.

      Gympalektionen, afrofobi 


      • Vad tänker ni om rektors reaktion och svar när föräldern tog upp problemet?
      • Hur tror ni det känns att som förälder inte blir lyssnad till?
      • Hur kan en skola arbeta för att bemöta fördomar om olika grupper?  

       Skolpsykologen, islamofobi

      • Hur tänker ni att killen som blir retad känner sig?
      • Vad tänker ni att lärare ska göra om de får reda på att någon blir retad för sin hudfärg?
      • Har du någon gång blivit behandlad utifrån en grupp (ung, tjej/kille/annat, religion, etnicitet, klädstil etcetera) i stället för dig själv, hur kändes det?   

      Snapchat-bilden, antisemitism

      • Hur tror ni det känns att inte bli trodd på eller förstådd för den en är?
      • Har ni någon gång på er skola varit med om att personer blir illa bemötta utifrån vad de har för religion?
      • Vad hade skolan kunnat göra annorlunda? 

      Osynliggörandet, rasism mot samer

      • Hur tror ni det känns att inte få lära sig sitt modersmål?
      • Vad tänker ni att rätten till sitt eget språk har för betydelse?
      • Vad har du fått lära dig om samisk kultur i skolan?

       Ätpinnarna, sinofobi

      • Hur tror ni det känns att behöva byta jobb på grund av andras stereotypa bild av dig?
      • Om du var en elev i klassen som personen i filmen arbetade i, vad skulle du kunna göra för att påverka situationen? 
      • Har ni varit med om en liknande situation där en grupp gaddar ihop sig och är elaka mot en ensam person?