Fortbildningar förskoleklass, specialpedagogisk personal och lärare i grundskolans årskurs 1-3

Lärarakademin erbjuder kompetensutveckling för lärare i förskoleklass under hösten 2024. Vissa av insatserna riktar sig även till specialpedagogisk personal som arbetar i de tidiga årskurserna och till lärare i grundskolans årskurs 1-3. Kompetensutvecklingsinsatserna syftar till att stärka didaktisk utveckling utifrån identifierade behov och vetenskaplig grund.

Informationstillfälle för nyanställda lärare i förskoleklass

Informationstillfälle för nyanställda lärare i stadens förskoleklasser. Ett stöd i att hitta rätt bland nationella och kommunala styrdokument, rutiner och stöd som är relevanta för arbetet i förskoleklass i Göteborgs stad.

Länk till anmälan i utbildningsportalen

Kartläggning av elever som utvecklar svenska som andraspråk

Kartläggning med Skolverkets Hitta språket och Hitta matematiken kan behöva anpassas för elever som utvecklar svenska som andraspråk. Under detta workshopstillfälle får deltagarna kunskap om varför och verktyg för hur det kan ske.

Länk till anmälan i utbildningsportalen


Att förstå och använda tal  – två workshops

En workshopserie som stöd för att utveckla undervisning för skolans yngsta elever kring taluppfattning och räknefärdigheter.

Anmälan i utbildningsportalen


Tillgänglig lärmiljö genom stärkt samspelsförmåga och lärandeidentitet -  två workshops

En workshopserie för att stärka elevers samspels-förmåga och lärandeidentitet. Genom att få utveckla dessa förmågor tidigt i livet ökar elevernas förutsättningar att lyckas i skolan och i livet.

Serien omfattar två tillfällen à 2 timmar med uppgift att pröva i den egna verksamheten dessemellan.

Anmälan i utbildningsportalen


Stärkt läs- och skrivengagemang med flerspråkighet som resurs

En workshop för att stärka elevers läs- och skriv-engagemang med på alla deras språk. Att få delta i läs- och skrivhändelser som väcker entusiasm främjar elevers kunskapsrelaterade språk och allmänna läsförståelse.

Genom att läs- och skrivhändelserna knyter an till elevernas identitet, språk och kultur kan deras lärande stärkas även långsiktigt. 

Anmälan i utbildningsportalen

Fortbildningar