Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Våld i nära relationer drabbar många barn som upplever våld i sin familj. Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck, som att bli kontrollerad eller tvingad till saker man själv inte vill.

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Regeringen har beslutat om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män, men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i majoriteten av fallen en man. Många barn upplever våld i sin familj. Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, lever cirka 150 000 barn i Sverige tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern (Källa: Socialstyrelsen) Ta kontakt med Socialtjänsten i din stadsdel om du har frågor om orosanmälan.

Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-2023

Orange day: Den 25 november är dagen då hela världen uppmärksammar mäns våld mot kvinnor och flickor. Dagen kallas Orange day och är initierad av UN woman. Göteborgs stad har de senaste åren uppmärksammat dagen genom att belysa byggnader i orange och sprida information.  Här kan nu hitta mer information

Stöd till dig som arbetar i skolan

 • Att vara en trygg vuxen. Stöd och informationsmaterial om våld och orosanmälan
  Många barn och unga upplever våld i hemmet. Många barn och unga blir också utsatta för våld, övergrepp samt i vissa fall hedersrelaterat våld och förtryck hemma eller på andra platser som i skolan eller på fritiden. Under pandemin ökar utsattheten och isoleringen för barn och unga. För utsatta barn är det viktigt att du som vuxen lyssnar och tar det de säger på allvar. 
  Stödmaterial till dig som lärare i klassrummet
  Hur agera som lärare
  Brev till elever
 • Information från Länsstyrelsen Östergötland, heder och könsstympning
  Lässtyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som till exempel barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.  De driver också Nationella stödtelefonen dit du kan ringa för att få råd och konsultation i situationer där barn och vuxna är utsatta. www.hedersfortryck.se. Länk till: Nationella stödtelefonen Telefonnummer: 010-223 57 60. Telefonen är bemannad helgfria vardagar, måndag till fredag, kl. 09:00-16:00.
   • Det finns fyra Resursteam heder i stadsdelarna som har specialistkunskap inom hedersrelaterat våld. De vänder sig både till utsatta och yrkesverksamma som behöver hjälp och stöd i dessa frågor. Resursteamen erbjuder rådgivning och stöd även i enskilda ärenden. Här hittar du materialet
   • Rädda Barnen, Det handlar om kärlek, gemensamma skolveckor för att prata med barn om deras rättigheter. Kontaktperson Göteborgs stad Jenny Helin: jenny.helin@angered.goteborg.se

   Material för fortbildning och utbildningar

   • Bygga Broar: Det övergripande målet med Bygga Broar är att stärka barn och ungas rättigheter, främja integration och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck genom att utveckla personalens bemötande, förhållningssätt och kompetens ur ett interkulturellt perspektiv.  Erbjuder grundutbildning på 4 eller 5 dagar där pedagoger och andra yrkesverksamma får arbeta med sin egen värdegrund med avstamp i aktuell forskning, reflektionsövningar och ett konkret bildmaterial. Här hittar du materialet.
   • Här är Göteborg stads temasida: kompetensutveckling i sociala frågor. Här hittar du information om kompetensutveckling och stöd i arbetet inom sexuell hälsa samt våld i nära och heder. Via sidan kan du ta del av erbjudanden om bland annat utbildningar, föreläsningar och konferenser. Du kan även ta kontakt för att få processtöd och konsultationer utifrån era behov. På sidan finns också rapporter och kartläggningar inom aktuella områden. Kompetensutveckling i sociala frågor: Drogförebyggande och beroende, sexuell hälsa, våld i nära och heder. 
   • Rätt att veta! MUCF, webbutbildning är för dig som i din profession möter unga som är nya i Sverige. Det är en utbildning för vuxna som har viktiga samtal med unga om ämnen som ibland kan kännas svåra att närma sig. Det kan handla om sexualitet, hälsa, relationer, jämställdhet och hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen innehåller interaktiva övningar, tips från experter och unga samt konkreta verktyg och metoder. Den är helt gratis och tar ungefär två timmar att genomföra. Här hittar du materialet
   • Rädda barnen — Lugna, lyssna, stärk är en vägledning för hur du som vuxen kan stötta barn efter allvarliga händelser i samhället. Den ger konkreta råd och tips på hur du kan möta barn i kris. Här hittar du materialet
   • Skolverket har tagit fram ett stödmaterial för hur skolans personal kan arbeta med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Skriften beskriver ett arbete som omfattar fyra nivåer – från skolans uppdrag i läroplanen att bedriva sex- och samlevnadsundervisning och att verka för att samarbetet med hemmen utvecklas, till den akuta situationen då eleven är utsatt för hot. Denna nya upplagan är omarbetad i enlighet med de ändrade skrivningarna om hedersrelaterat våld och förtryck i läroplansskrivningarna som börjar gälla i augusti 2022. Här hittar du materialet
   • Den lilla handboken mot könsstympning av flickor och kvinnor av Jämställdhetsmyndigheten, JÄMO. Könsstympning är ett särskilt svårt ämne att prata om. Men tystnad är inte lösningen. För att motverka den kunskapsbrist och tystnadskultur som omger könsstympning av flickor och kvinnor har JÄMO tagit fram den här lilla handboken. Här hittar du materialet En kort film om ämnet, intervju med Luul Jama hittar du här
   • Rapport Bris: Min tur att berätta, Barns berättelser om att leva med våld i hemmet. Barnen som bidragit till den här rapporten kom för att få berätta sin historia och få tala till punkt. Här hittar du materialet
   • Rapport Jämställdhetsmyndigheten, Våldsförebyggande arbete med barn och unga. I denna rapport slutredovisas Jämställdhetsmyndighetens uppdrag om våldsförebyggande arbete. 2019. Här hittar du materialet
    • UR play - My life my lesson, dokumentärfilm om att växa upp I en familj med våld där konsekvenserna för barn som upplever våld i nära relationer blir tydliga. Här hittar du filmen
     • Hedersrelaterat våld och förtryck Lästips och medialänkar på temat hedersrelaterat våld och förtryck. Här hittar du materialet
     • Skolverket Webbkurs arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det här är en kurs för dig som vill fördjupa dina kunskaper om systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Kursen riktar sig i första hand till skolledare och medarbetare inom elevhälsan, men är öppen för alla som är engagerade i skolans systematiska kvalitetsarbete, eller annat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Här hittar du kursen

      Stöd till elever 

      • UMO, ungdomsmottagningen är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat. Sveriges alla regioner ansvarar för UMO. Målgrupp högstadiet och gymnasiet Här hittar du deras sida
      • Svartsjuka är inte romantiskt riktar sig till unga personer. Webbplatsen finns för den som blir utsatt för våld i en relation, är orolig för en vän, utsätter någon annan för våld eller bara vill veta mer om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Du som arbetar med unga kan även få konkreta tips och stöd i ditt arbete. Här hittar du information
      • Välj att sluta är en nationell telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Hos oss får du möjlighet att prata anonymt med en rådgivare som har stor erfarenhet av dessa frågor. Här får du stöd och råd, vi kan även hjälpa dig vidare till behandling om du vill och behöver. Är du utsatt för våld eller har frågor om ilska, kontrollerande och våldsamt beteende är du också välkommen att ringa till oss. tel: 020 555 660. Här finns mer information
      • Sveriges nationella stödtelefon för våldsutsatta kvinnor. Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 är Sveriges nationella stödtelefon för kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Även närstående och personer som i sitt arbete möter våldsutsatta är välkomna att ringa. Här finns mer information

       Material för undervisning

       • Rädda barnen, Stopp! Min kropp! Ett konkret verktyg att använda i samtal om känslor, kroppen och gränser. Materialet är lärorikt och spännande för barnen – och enkelt att använda för dig som vuxen på skolan.
        Målgrupp årskurs 1-3., Här hittar du materialet
       • Brottsoffermyndigheten, Jag vill veta! Detta material är mycket bra för lärare som vill arbeta pedagogiskt med temat barn som upplever våld. Den innehåller bl.a. stöd för elever i åldrarna 8-17 år samt pedagogiskt material för lärare. Det finns till exempel en bok, Boken om liten, som är illustrerad av Stina Wirsén som går att ladda ner som PDF eller lyssna på direkt. Till boken finns även ett handledningsmaterial för lärare. Här hittar du materialet
       • Rädda barnen, Kärleken är fri - Som lärare spelar du en viktig roll för att upptäcka och förebygga hedersförtryck. Här får du lära dig hur hedersrelaterade normer påverkar flickor och pojkars liv, hjälp att tolka signalerna och förslag på handlingsplaner och lektionsupplägg. Här hittar du materialet. Om ni önskar stöd i arbetet - kontakta: Samordnare Dolori Marinovic, 08-698 92 78, dolori.marinovic@rb.se
       • Polismuseet Länkar till pedagogiskt material i form av lärarhandledningar, case och filmer kopplat till hatbrott och våld i nära relationer. Målgrupp högstadiet. Här finns materialet
       • Lås upp.nu — Lås Upp startade som ett projekt med medel från länsstyrelsen i Stockholms län för förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld. Här finns praktiska erfarenheter, lärdomar och förslag till metoder att arbeta med frågan. Läs mer här.
       • Hälsoappen Digitala Zoner skapad av FreeZone En självhjälpsapp för att höja den psykiska hälsan. Appen är kostnadsfri och framtagen för ungdomar mellan 13-25 år. Den ger information, tips och övningar som hjälper en att hantera livets utmaningar bättre och skapa de förändringar man önskar. Övningarna syftar till att höja självkänslan och sänka stressen, här finns även avslappning och ångestdämpande övningar. Under zoner hittar man olika ämnen så som stress, relationer, ensamhet, mångkultur. Man får även kunskap kring sina rättigheter och vart man kan vända sig om man behöver hjälp.
        https://freezonesweden.se/digitala-zoner/