Kränkningar, hot och våld

Kränkningar är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet. Kränkande behandling är ett beteende som är oönskat av den som blir utsatt. Koppling till diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder.

Utbildningar/föreläsningar 

Material för fortbildning/utbildning

 • Kortskrift Trygghet i skolan Skolan är en av de vanligaste platserna där barn drabbas av brott. Här finns beskrivning av materialet Tryggare skola, ett verktyg med metoder som kan stärka skolornas systematiska arbete för ökad trygghet. Denna har utvecklats i ett samarbete mellan Stiftelsen Tryggare Sverige och Länsstyrelsen Blekinge här finns en kortskrift som berättar om detta Här hittar du skriften
 • Skolverket: Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar
  Denna antologi bidrar till en djupare förståelse för hur kränkningar, trakasserier och mobbning i skolan uppstår. Orsakerna ska inte främst sökas hos enskilda elever, utan i de sociala processer som eleverna ingår i. En skolas organisation och kultur samt de samarbetsformer som utvecklas mellan barn, elever, lärare och annan personal kan motverka – eller medverka till - att elever diskrimineras, trakasseras eller kränks. Här hittar du boken
 •  Friends kan ge rådgivning, komma ut till er skola för att ge stöd, har webbkurser och material. Här hittar du länk till dem.
 • Friends bok: ”Agera mera” - Frågan om mobbning har förändrats radikalt de senaste fyrtio åren och forskningen visar många nya resultat. I den här antologin varvar vi utsatta elevers vittnesmål om vad som förändra deras situation med forskningsresultat som bidrar med insikter om hur vi gör och vad det leder till. Här finns materialet
  Friends boksamtal ”Agera mera” - om Friends antologi Agera mera. Medverkande är Frida Warg, sakkunnig Friends, och Nadine Hultman, medlem Friends barn- och ungdomsråd. Här finns filmen
  Friends har gratis webbkurs, du skapar lätt en inloggning,  Agera alltid: Syftet med webbkursen är att ge skolpersonal kunskap om hur det åtgärdande arbetet kan och bör hanteras när kränkningar uppstår i skolan. Gått igenom hur skolan ska agera steg för steg. Efter utförd webbkurs har du:
  Fått verktyg för att kunna arbeta systematiskt med dokumentation, analys och uppföljning.
  Fått stöd för att hålla utredande och uppföljande samtal med elever. Webbkursens längd 30 min
  Här kan du logga in

 •  Handbok Nätsmart handboken, som gör det lättare för dig som vuxen att prata med barn om risker på nätet. Vi hoppas också att den kan hjälpa och inspirera dig till att dela nätet med barnet i vardagen.  Här finns materialet
 •  Filmer: Föreläsningar av Elza Dunkels på hennes forskningsblogg om barns och ungas nätkulturer, barns rättigheter, lärande och IT. Här finns materialet
 • Organisationen MÄNs lokalförening MÄN Göteborg bedriver verksamheten Jämt i skolan, som kostnadsfritt stödjer skolor i Göteborgs kommun i deras arbete med maskulinitetsnormer och våldsförebyggande arbete, samt erbjuder utbildningar och kurser. Jämt i skolan kan även gå in och arbeta med eleverna tillsammans med lärare, fritidspedagog eller kurator, samt arbeta med föräldrar. Vid behov finns möjlighet att skräddarsy stöd och utbildningar utifrån era önskemål. Jämt i skolan inriktar sig på att arbeta långsiktigt och djupgående med skolans elever, personal och föräldrar. MÄN arbetar med att förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska. Deras vision är en jämställd värld utan våld. För mer information, kontakta jamtiskolan@mfj.se.
 • Handboken Inget att vänta på samlar kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Den ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg. Här finns även filmer kopplat till ett våldsförebyggande arbete. Här hittar du materialet
 • Rapport Trygghet i skolan. Den här rapporten innehåller en kunskapsöversikt när det gäller frågor som rör brott och otryggheten i skolan, sammanställt av Stiftelsen Tryggare Sverige och Länsstyrelsen Stockholm. Här hittar du materialet
 • MUCF rapport Det blir ju bara värre om jag berättar. Ungas erfarenheter av sexuella trakasserier i utbildningsmiljöer och hur det kan påverka hälsan. Rapporten undersöker också det förebyggande arbetet hos elevhälsa. Här hittar du materialet
 • Stödmaterial: Svartsjuka är inte romantiskt Stödmaterialet till den återkommande kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt har fokus på killars våld mot tjejer och våld i nära relationer. Materialet riktar sig till dig som är vuxen och som möter unga, till exempel skolpersonal. Här hittar du materialet

Material för undervisning

 • OLIKA:s verktygslådan ALLA RÄTT är framtagen med stöd av Skolverket 2019. ALLA RÄTT ger strategier för att skapa en skola fri från verbalt och fysiskt våld. Helt enkelt en trygg skola som bygger på tillit, respekt och samtycke. Här hittar material för alla åldrar och verksamhetsformer och består av en folder, kortfilmer och affischer. Här finns materialet 
 • Stopp! Min kropp! - skolmaterial vänder sig till barn mellan 7 och 9 år och är ett konkret verktyg att använda i samtal om känslor, kroppen och gränser. Materialet är skapat av Rädda barnen. Här finns materialet
 • Brottsoffermyndigheten om sexualbrott. Här får eleverna lära sig mer om olika sexualbrott. Övningarna kretsar kring de för lagstiftningen så centrala begreppen samtycke och frivillighet. Eleverna får också lära sig mer om vilka handlingar som kan vara brottsliga. För elever i grundskola och grundsärskola årskurs 7-9. Här hittar du materialet
 • Kärlek till nätet – Material för arbete med sociala medier, näthat och nätkärlek. Material är sammanställt av grundskoleförvaltningens avdelning digitalisering och innovation, Här hittar du material för alla åldrar och verksamhetsformer   Sidan hittar du här
 • Webbverktyget Koll på nätet riktar sig till unga, 13–18 år, och handlar om kommunikation på sociala medier, näthat och nätmobbning, samt gromning. Verktyget består av sex korta berättelser om den fiktiva karaktären Alex. Eleverna får följa Alex genom sex korta berättelser som bland annat handlar om kommunikation på sociala medier, näthat, mobbing och sexuella kontakter på nätet  Här finns materialet.
 • Lärarhandledning Koll på nätet: Skolan ska arbeta för att förebygga kränkningar på nätet och lära ut om risker och möjligheter, rättigheter och utmaningar i den digitala världen. Handledningen är en guide för dig som pedagog i att använda webbverktyget Koll på nätet tillsammans med dina elever, i grupp eller enskilt. Här finns materialet
 • Lajka är en digital plattform med verktyg för att skapa en schysst nätvardag. Här finns lektioner och material för elever från förskoleklass till år 9..Den är skapad av Prinsparets stiftelse. Här hittar du materialet
 • Surfa lugnt Fakta och material: Skola Här finns länkar till fakta och material om unga och deras internetanvändning. Här finns också Surfa Lugnts eget material som är fritt att ladda ner och använda i undervisningen. Det finns material för elever från år 3-9. Här finns materialet
 • Statens mediaråd Här får du ett färdigt lektionspaket med ett urval av övningar som tillsammans tar ca 120 minuter. Syftet med denna lektion är att eleverna ska reflektera över vinklade budskap, upphovsrätt, dold reklam, kränkningar på nätet, vad som är olagligt etc. Alla lektioner är kopplade till mål i läroplanen.  Materialet passar elever mellan år 7-9.. Här finns materialet
 • Metodbok "En bok om maktspråk, tilltal och språkbruk"  Målgrupp: barn och ungdomsgrupper av Sannie Wedberg och Sanna Mohr.
 • Metodbok "En bok om maktlekar och dolda kränkningar" Målgrupp: barn och ungdomsgrupper. av Sannie Wedberg och Sanna Mohr.
 • Filmen Rättens riddare. Filmen att använda som utgångspunkt för att diskutera. Målgrupp: Förskoleklass— årskurs 3. Filmerna hittar du på GR Play (Tidigare SLI)

Riksorganisationen MÄN har ett antal metodmaterial för att arbeta för förändring av destruktiva maskulinitetsnormer och mot våld. De har följande material:

 • MVP – Mentors in Violence Prevention - är ett program för skolan, med mål att stoppa och förebygga mäns och killars våld. Elever och lärare lär sig att ta ansvar för varandra och säga ifrån om de ser eller hör våld och kränkningar. MÄN har under många år anpassat och utvecklat MVP för en svensk kontext. De handleder, utbildar och hjälper er att komma igång. Målgrupp:  Lärare för högstadiet. För mer information, se https://mfj.se/ eller kontakta utbildning@mfj.se
 • Agera tillsammans är en åldersanpassning av MVP som riktar sig till mellanstadiet. För mer information, se https://mfj.se/ eller kontakta utbildning@mfj.se
 • Metodmaterialet Machofabriken är ett metodmaterial för dig som arbetar med unga. Det är ett verktyg i ditt arbete för ökad jämställdhet och för förebyggande arbete mot våld, med fokus på hur sociala normer för manlighet kan ifrågasättas och förändras. För att använda detta metodmaterial går man en utbildning. Målgrupp: Lärare eller annan personal på skolan, högstadiet. För mer information, se https://machofabriken.se/ eller kontakta utbildning@mfj.se
 • Metodmaterialet ”Det börjar med mig är resultatet av det treåriga projektet FATTA MAN. Metodmaterialet ger med hjälp av fakta, musik, film och övningar - presenterat i Utrymmets nyskapande interaktiva möjligheter - möjlighet till förståelse och metoder för att motverka sexuellt våld och destruktiva maskulinitetsnormer. Målgrupp: Lärare/ledare som i sin tur kan hålla i materialet med unga, från de senare åldrarna i högstadiet och uppåt. Längd: Kan anpassas från 1 timme till en heldag. Här hittar du materialet.  För mer information, kontakta utbildning@mfj.se

Stöd för skolpersonal

 • Medlingsverksamhet — Ett stöd för skolor som har problem med konflikter mellan elever som är svårlösta och som ibland involverar ungdomar över staden. Även när våld förekommit kan man vända sig till dem. Anders som jobbar där kan även stötta i de fall då man misstänker radikalisering eller att ungdomar är på väg in i extrema rörelser. Mer information hittar du här

Friends rapport 2020.pdf