Jämställdhet

Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Koppling till diskrimineringsgrunderna kön och könsöverskridande identitet eller uttryck.

Planer och program

Göteborgs Stads plan för Jämställdhet 2019 – 2023

Utbildningar och föreläsningar

 • Mia Heikkilä, professor i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi i Vasa i Finland och docent i pedagogik vid Mälardalens högskola med specialområdet genus- och jämställdhetsutmaningar i förskolor och skolor. Mer information och kontaktuppgifter hittar du här.

 • Emma Leijnse, journalist och författare som fördjupat sig i skillnader i skolresultat mellan flickor och pojkar ser ut i Sverige och vilka konsekvenserna av det blir i framtiden.

 • Fredrik Zimmerman, universitetslektor vid Högskolan i Borås. Han har skrivit om hur lärare och rektorer kan arbeta för att förändra undervisningen för att motverka könsskillnader. E-post: fredrik.zimmerman@hb.se 

Material för fortbildning

 • Skolverket: Här hittar du inspiration och stöd i arbetet med att öka jämställdheten i skolan. Här hittar du materialet
 • Skolverkets utbildningsmodul för ökad likabehandling — Då jämställdhet i stor utsträckning handlar om att arbeta med normer och likabehandling är denna webbkurs relevant för att utveckla jämställdhetsarbetet.
 • Grundskoleförvaltningen Skolverkstan´s pod Anti-pluggkultur bland pojkar. Varför finns det en anti-pluggkultur bland pojkar i skolan som gör att de presterar sämre än flickor? Och vad kan vi göra åt det? I detta avsnitt samtalar Bengt Randén med forskaren Fredrik Zimmerman om pojkars anti-pluggkultur och varför pojkar som grupp presterar sämre än flickor i skolan. Hur det på sikt kan innebära att de som vuxna män hamnar i ett utanförskap. Här hittar du podavsnittet
 • Bok: Skolutveckling och jämställdhet Av Mia Heikkilä. Ska förändring ske på riktigt behövs ett långsiktigt jämställdhetsarbete utifrån ett skolutvecklande organisationsperspektiv, vilket är precis vad boken Skolutveckling och jämställdhet hjälper dig att genomföra. 
 • Rapport forskning av Fredrik Zimmerman: Tio orsaker till varför pojkar presterar sämre i skolan – och vad vi kan göra åt det! Här hittar du materialet
 • Organisationen MÄNs lokalförening MÄN Göteborg bedriver verksamheten Jämt i skolan, som kostnadsfritt stödjer skolor i Göteborgs kommun i deras arbete med maskulinitetsnormer och våldsförebyggande arbete, samt erbjuder utbildningar och kurser. Jämt i skolan kan även gå in och arbeta med eleverna tillsammans med lärare, fritidspedagog eller kurator, samt arbeta med föräldrar. Vid behov finns möjlighet att skräddarsy stöd och utbildningar utifrån era önskemål. Organisationen arbetar med att förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska. För mer information, kontakta jamtiskolan@mfj.se.
 • Jämställdhetsmyndigheten erbjuder kurser och utbildningar inom områden som jämställdhet, våld i nära relation och prostitution och människohandel bland annat. Här hittar du utbildningarna.

Material för undervisning

 • Brottsoffermyndigheten material: Att arbeta med känslor är centralt i jämställdhetsarbetet. Brottsoffermyndigheten har tagit fram Pedagogiska övningar om känslor och rättigheter. Lek, samtala och skapa tillsammans med barnen, Målgrupp F:klass-år 2, Grundsärskolan Här hittar du materialet
 • GR Play skola – Göteborgsregionens film och medietjänst, har ett brett utbud av filmer kring tema jämställdhet, könsroller, könsidentitet, HBTQ och samtycke. De flesta av dessa har filmhandledningar/lärarhandledningar kopplade till sig, vilket ger goda möjligheter för dig som lärare att skapa diskussioner och lärande i din undervisning. Här finns förslag på filmer
 • Välkommen till Normfabriken År 2015 arbetade en teaterpedagog och en genuspedagog tillsammans med elever i årskurs sju och åtta på Styrsöskolan runt genus och normer. Detta ledde till att man satte upp en pjäs ”Välkommen till Normfabriken”. I pjäsen förklaras och gestaltas begrepp som könsnormer och status. Till filmen finns ett handledningsmaterial för lärare framtaget. Målgrupp år 6-9. Länk till filmen hittar du här  Länk till handledningsmaterial hittar du här
 • Filmen ”I skogen” med handledningsmaterial Filmen med tillhörande handledningsmaterial är en del av stadens jämställdhetsarbete och plan för att problematisera maskulinitetsnormer. Materialet utgör ett verktyg för att kunna utmana och ifrågasätta bland annat könsstereotypa föreställningar, som begränsar alla från att utvecklas utifrån sina egna förmågor och intressen oavsett könstillhörighet. Målgrupp årskurs 8-9. Här hittar du film filmen "I skogen"Här hittar du handledningmaterialet.
 • Lås upp - Här hittar du övningar att använda med elever. Upptäck normer, diskutera begränsningar och få kunskap om rättigheter. Vissa övningar är specifikt kopplade till jämställdhet, andra handlar om normer i ett bredare perspektiv men är en bra väg för att komma in och prata om normer kring kön.  Målgrupp alla åldrar Här hittar du materialet
 • Killar.se En trygg plats för dig som är kille. Vad tänker du på? Känns något jobbigt eller svårt? Eller vill du snacka lite bara? I denna chatt kan du helt anonymt prata med oss. Inga ämnen är för stora eller små.
  Här hittar du länk till chatten

  Riksorganisationen MÄN har ett antal metodmaterial för att arbeta för förändring av destruktiva maskulinitetsnormer och mot våld. MÄN är en ideell, feministisk organisation för att engagera män mot mäns våld mot kvinnor. Deras vision är en jämställd värld utan våld. De har följande material, dessa material/stöd är förknippat med kostnader:

  • MVP – Mentors in Violence Prevention - är ett program för skolan, med mål att stoppa och förebygga mäns och killars våld. Elever och lärare lär sig att ta ansvar för varandra och säga ifrån om de ser eller hör våld och kränkningar. De handleder, utbildar och hjälper er att komma igång. Målgrupp:  Lärare för högstadiet. För mer information, se www.män.se eller kontakta utbildning@mfj.se Agera tillsammans är en åldersanpassning av MVP som riktar sig till mellanstadiet. För mer information, se www.män.se eller kontakta utbildning@mfj.se
  • Metodmaterialet Machofabriken är ett metodmaterial för dig som arbetar med unga. Det är ett verktyg i ditt arbete för ökad jämställdhet och för förebyggande arbete mot våld, med fokus på hur sociala normer för manlighet kan ifrågasättas och förändras. För att använda detta metodmaterial går man en utbildning. Målgrupp: Lärare eller annan personal på skolan, högstadiet. För mer information, se https://machofabriken.se/ eller kontakta utbildning@mfj.se