Funktionsnedsättning

Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

Planer/program

FN´s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Göteborgs Stads program for full delaktighet for personer med funktionsnedsättning

Material för fortbildning/utbildningar

 • Specialpedagogiska skolmyndighetens studiepaket NPF vänder sig till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i ditt pedagogiska arbete. Innehållet är även överförbart till arbetet med andra barn och elever i uppmärksamhets- och samspelssvårigheter. Materialet kan användas som kompetensutveckling i ditt arbetslag. Materialet hittar du här
 • Skolverket Att planera för barn med funktionsnedsättning. En sammanställning av forskning, utvärdering och inspektion 1994-2014. Här finns materialet
 • Föreläsning Elinor Kennerö Tonner. Elinor är rektor på Källbrinksskolan i Huddinge kommun och leder arbetet med att ”NPF-säkra” skolan för ökad delaktighet, tillgänglighet och som ett verktyg för att skapa en miljö som gagnar alla elever. 1 tim 28 min Här hittar du föreläsningen Det finns även en kortare föreläsning på 23 minuter. Den hittar du här
 • Myndigheten för delaktighet och andra aktörers stöd för arbetet med ett hållbart och inkluderande barnrättsarbete. Här hittar du materialet
 • Bok "Pojken med extra allt!" av Alexander Skytte. Boken är en kombination av nära personliga berättelser och den vuxna lärarens professionella blick på händelserna som beskrivs. Alexander Skytte är legitimerad lärare och är diagnosticerad med ADHD och autism. I boken får vi en unik inblick i vad det kan innebära för en ung person, och hur vuxenvärldens bemötande kan både hjälpa och stjälpa. Hur kan du som lärare göra skoldagen och skolarbetet lite lättare för barn med NPF-problematik?

 Material för undervisning

 • DATE lärmaterial handlar om att tillgängliggöra våra lärmiljöer, för alla, oavsett funktionssätt. Lärmaterialet ger dig aktiviteter och lektioner att använda i den ordinarie pedagogiska verksamheten skolan. DATE lärmaterial ger dig elevblad, sagor, PowerPoint-presentationer, pedagogiska berättelser, faktablad, sång och musik, filmer, ljudfiler, arbetsblad. Läs mer på webbplatsen för SPSM.
 • Myndigheten för delaktighet och andra aktörers stöd för arbetet med ett hållbart och inkluderande barnrättsarbete. Här hittar du materialet
 • Glada Hudik om Att arbeta med funktionsnedsättning och normer i år 4-6. Glada Hudik har tagit fram ett material där barn på ett naturligt sätt får möta olikheter. Arbetsmaterial med diskussionsunderlag och uppslag till aktiviteter som förhoppningsvis leder till många bra tankar som ger alla en plats i samhället. Kontakt: Peter Hallberg, Projektledare Glada Hudik-teatern, peter@gladahudikteatern.se eller 070 - 337 12 28.
 •  Sex-och samlevnad för personer med funktionsvariationer.
  Här kan du bland annat läsa om hur kärlek känns, vad en transperson är och om att vara homosexuell. Målgrupp högstadiet Här hittar du materialet