Delaktighet och demokrati

Målet med skolans demokrati- och värdegrundsarbete är att främja demokratin och motverka odemokratiska uttryck. Skolan har ett dubbelt uppdrag som består i att förmedla och förankra både kunskaper och demokratiska värden.

Skolan ska enligt läroplanen både överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att förbereda dem för att leva och verka i samhället.

Här hittar du en riktlinje för delaktighet och inflytande som grundskoleförvaltningen i Göteborgs stad har arbetat fram. 

Material för fortbildning och utbildningar


 • Här ovan hittar du en film framtagen av grundskoleförvaltningen på temat elevers delaktighet och inflytande. Den är tänkt att inspirera och väcka tankar kring hur du kan utveckla ditt sätt att arbeta. Den ger dig också verktyg i ditt arbete med att ge eleverna större möjligheter att känna sig delaktiga och få inflytande under sin skolgång. Skolans arbete med demokratiuppdraget har en central roll i elevers lärande, oavsett ämne. Elever som upplever reellt inflytande i undervisningens innehåll engagerar sig mer, tar större ansvar och lär bättre. För att kunna ge det stöd och den stimulans som eleverna behöver för sitt lärande är det viktigt att lyssna till dem. Se den själv eller med kollegor, och diskutera! Filmsekvenserna varvas med reflektionsfrågor. 
 • Skolverkets utbildningsmodul för delaktighet och inflytande i undervisningen. Ger kunskap om hur lärare kan arbeta med delaktighet och inflytande för att engagera eleverna i sitt eget lärande och utveckla sin undervisning. Materialet hittar du här
 • Skrift från SPSM: Delaktighet - ett arbetssätt i skolan
  Modellen för delaktighet som presenteras i denna skrift bygger på ett kontextuellt sätt att undersöka, förstå och utveckla elevers lärmiljö. Elevers perspektiv och erfarenheter utgör tillsammans med observationer i lärmiljön grunden i det praktiska arbetet med delaktighetsmodellen i skolan . Här kan du ladda ner skriften
 • Center för skolutveckling har tillsammans med några grundskolor i Göteborg arbetat fram ett material som kallas Charta för demokrati i skolan. Chartan visar hur elever, lärare och rektorer systematiskt kan arbeta
  med det demokratiska uppdraget i skolans vardag. Materialet hittar du här
 • Handbok för barns delaktighet och inflytande. Handboken är framtagen av UNICEF Sverige med syfte att delge teori och praktik för nyfikna läsare som vill lära sig mer om värdet av barnets perspektiv.  Handboken ger kunskap, argument och inspiration. För att det ska kännas både viktigt och roligt att involvera barn, och att efterfråga deras åsikter.  Här kan du ladda ner eller beställa materialet
  • Finns det verkligen demokratiska klassrum? Filmer med konkreta exempel i världen där man tittar på hur lärare organiserat sina klassrum med fokus på elevens kunskapande och medinflytande. Materialet hittar du här
  • Delaktighet i skolans vardagsarbete av Helene Elvstrand Hur delaktighet kan ta sig uttryck i skolans vardagspraktik. Utgångspunkt för studien är att delaktighet är något som görs mellan eleverna och pedagogerna i skola samt elevers erfarenhet av delaktighet, vilka möjligheter och hinder finns för elevers delaktighet i skolans vardag. Materialet hittar du här
  • Elevskyddsombud. I arbetsmiljölagen finns särskilda regler om elevskyddsombud och deras medverkan i skyddskommittén. Ett elevskyddsombud representerar eleverna i arbetsmiljöfrågor, både den fysiska och den psykosociala miljön. 
   Arbetsmiljöverket om elevskyddsombud. Här hittar du materialet.

  Material för samverkan med vårdnadshavare

  • Tematiska föräldramöten: Det här materialet är ett stöd i hur man kan utveckla ordinarie föräldramöten från informativa träffar till föräldraaktiva tematiska möten. Här hittar du materialet.
  • Föräldramötesguide: Föräldramötesguiden är ett stöd i att låta föräldramöten genomsyras av gemensamma
   diskussioner och funderingar kring barnens och elevernas vardag. Ett annat syfte är att stärka
   föräldragruppen och möjliggöra ett utbyte av tankar och åsikter mellan hem och skola. Här hittar du materialet

  Material för undervisning

  • Forum för levande historia. Här hittar du material till undervisningen övningar, workshops, handledningar och mycket annat. Här hittar du materialet
  • LSU – Sveriges ungdomsorganisationer. 6 lektionsupplägg för att arbeta med demokratiuppdraget i skolan.
   Materialet hittar du här
  • Metodhandboken Demokratiuppdraget i skolan: metodhandbok med undervisningsexempel av Charlotta Granath, utgiven av Sanoma Utbildning. Läs mer här.
  •  MUCF: Prata politik i skolan — ett metodmaterial om demokratiska samtal i skolan målgrupp år 7-9 Här hittar du materialet
  • Världen finns här Vi samordnar lärande möten mellan elever inom grundskola/gymnasieskola och vuxna som stude­rar sfi. Genom dessa möten får barn och unga möta världen i sina klassrum och utveckla kunskaper kopplade till läro- och kursplaner. Samtidigt får vuxna träna svenska i ett verkligt sammanhang. Du genomför de kostnadsfria lektionsuppläggen i samarbete med lärare i en annan skolform som vi matchar dig med.

  Val till ungdomsfullmäktige

  Ungdomsfullmäktige består av 101 ungdomar från alla stadsdelar i Göteborg. De är mellan 12-17 år och diskuterar tillsammans olika frågor som rör unga i Göteborg. Ungdomarna bestämmer själva vilka frågor som ska diskuteras.

  Genom ungdomsfullmäktige har unga möjlighet att påverka kommunens nämnder, styrelser, bolag och förvaltningar. Valet till Ungdomsfullmäktige genomförs i stadens skolor i november varje år. Målet för Grundskoleförvaltningen är att eleverna i högre grad deltar i valet till Ungdomsfullmäktige och att valet blir en del av skolans demokratiuppdrag.

  Den som är folkbokförd (bor) i Göteborg, har börjat 6:e klass men inte fyllt 18 år kan ställa upp i valet till ungdomsfullmäktige. Den som har börjat 5:e klass men inte fyllt 18 år får vara med och rösta. 

  För att kunna genomföra valet på ett bra sätt ska alla skolenheter med årskurs 5 och uppåt ha kontaktperson. Detta gäller både grundskola och grundsärskola. Kontaktpersonens uppgift är att:

  • Ta emot och sprida information om ungdomsfullmäktige på sin skola, bland annat om hur man kandiderar till ungdomsfullmäktige och vilka som blev invalda  – både till kollegor och elever.
  • På olika sätt se till så att elever på skolan känner till att de kan rösta i valet till ungdomsfullmäktige. 
  • Ha kontakt med samordnaren på Grundskoleförvaltningen när det behövs.

  Viktiga datum 2021

  • Sista anmälan för kontaktpersoner är den 6 maj
  • Digitalt möte för kontaktpersoner är den 26 maj
  • Kandidering pågår 1 oktober – 5 november
  • Val till Ungdomsfullmäktige pågår 5 november – 15 november
  • Ett par dagar efter valets sista dag är det klart vilka som blir de nya ledamöterna och ersättarna i Ungdomsfullmäktige 1 januari-31 december 2022

  Kontakt

  Kontaktperson gällande ungdomsfullmäktige i Grundskoleförvaltningen är Fredrika Ideblad fredrika.ideblad@grundskola.goteborg.se

  Mer information om ungdomsfullmäktige hittar du här.

  Kontakt till ungdomsfullmäktige i Göteborg: info@ungdomsfullmaktige.se