Internationellt arbete

Vill du utvecklas i din roll som lärare och nyfiken på att lära känna kollegor i andra länder och ta del av deras skolverksamhet? Genom att delta i ett internationella samarbete kan vi stärka skolans utvecklingsarbete.

Såhär jobbar grundskoleförvaltningen med internationellt arbete

Nyttan med det internationella arbetet ska vara att höja kvalitén på undervisningen och ge medarbetare och elever chans till nya kompetenser och metoder i utbyte med andra länder. Grundskoleförvaltningen har också tagit fram ett stöd till skolor som vill arbeta internationellt för att underlätta redovisning och administration när det gäller projekt. Det finns flera rutiner och riktlinjer som handlar om internationellt arbete. Du hittar mer information under styrande dokument på intranätet.

Varför arbeta med internationellt samarbete och utbyte?

Genom att delta i ett internationella samarbete kan vi stärka skolans utvecklingsarbete. Ett internationellt samarbete och utbyte kan till exempel handla om att stärka undervisningsskickligheten genom att utveckla nya pedagogiska metoder och arbetssätt eller att fördjupa ämneskunskaper. Internationellt samarbete kan stärka skolans uppdrag med att främja allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Det kan skapa möjligheter att tydligare arbeta med demokrati-, tolerans- och mångfaldsperspektivet samt gynna den enskilda individens färdigheter och kvalifikationer.

Vad ska jag göra om jag är intresserad av internationellt arbete?

Börja med att ta en titt på webbplatsen utbyten.se för att hitta inspiration. Webbplatsen drivs av Universitets- och högskolerådet, UHR, som är en statlig myndighet med flera uppdrag inom utbildningsområdet. Här hittar du finansieringsmöjligheter för kompetens- och verksamhetsutveckling för organisationer inom hela utbildningsområdet – från förskola till universitet. Få inspiration om lämpliga projekt, finansieringar och utbildningar, exempelvis kontaktseminarier och utbildningar om internationellt arbete.

Funderar du på vilket stöd du kan få från grundskoleförvaltningen så ta kontakt med Marie Svensson, planeringsledare internationellt. Läs gärna mer under Styrande dokument > Extern samverkan på intranätet.

Hur gör jag för att söka?

  • Se om du kan hitta lämpliga utlysningar som passar din projektidé på utbyten.se

  • Hitta en partner till ditt projekt eller ansökan, titta på olika möjligheter eller ta del av tidigare projekt som genomförts.

  • Ta sedan kontakt med Marie Svensson, planeringsledare internationellt, för att diskutera projektidé och partnersök för vidare stöd.

Vad ska jag göra när jag sökt och fått ett beviljat eller fått avslag?

Ta kontakt med Marie Svensson, planeringsledare internationellt, för att planera hantering av ekonomi, administration och redovisning. Din skola ansvarar för genomförande och redovisning av projekt. Den centrala grundskoleförvaltningen stöttar i administration bland annat projektkoder, diarieföring, beslut om resor och försäkringsfrågor.

Utdrag ur Lgr22

"Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som verkar där." Lgr22

Vill du veta mer?

Kontakta planeringsledare Marie Svensson.
E-post: marie.3.svensson@grundskola.goteborg.se