Elevers delaktighet och inflytande

Elever har rätt att påverka sin utbildning och alla som arbetar i skolan behöver möjliggöra deras delaktighet och inflytande. Att lyssna till elever är ett sätt att ta tillvara på deras kunskap och idéer.

Om elevers delaktighet och inflytande i skolan

Det finns olika perspektiv på vad delaktighet och inflytande i skolan innebär. Det handlar dels om att eleverna tillägnar sig faktiska kunskaper om hur ett demokratiskt samhälle fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter en medborgare har. Det handlar också om att de får möjlighet att göra sin röst hörd, till exempel genom inflytande i beslutsprocesser via klassråd och elevråd. Delaktighet och inflytande innebär också att ges tillfälle att vara aktiv i undervisningen, det vill säga att elevernas erfarenheter och röster tas med när undervisning planeras, genomförs och utvärderas.