Skoltidningen Frejabladet

Björn arbetar som förstelärare i grundsärskolan på Frejaskolan som ligger i Västra Frölunda. Han har arbetat inom grundsärskolan sedan 2013. Nedan delar han med sig av arbetet med det så kallade Frejabladet. Det är Frejaskolans skoltidning som drivs av en klass på grundsärskolan.

Idén till detta arbete har sin grund i att det fanns ett ökat behov av samverkan mellan grundsärskolan och grundskolan. Innan Frejaskolan var färdigbyggd och skolan hette Grevegårdsskolan fanns ingen grundsärskola och det blev då ännu viktigare att synliggöra särskolans arbete och skapa en förståelse för vår verksamhet.

Arbetet med tidningen utvecklats ständigt av eleverna och bygger vidare på deras intressen och de har hela tiden inflytande över arbetet och vad som skall publiceras.  

Hur går arbetet med tidningen till?

När vi startar upp arbetet med ett nytt nummer har vi ett
planeringsmöte. Med hjälp av en bildstödskarta får eleverna välja vad de vill jobba med i det nya numret. Sedan bestäms vad tidningen behöver få in från grundskolans elever och informationen skickas ut till alla lärare på skolan.

Vissa fasta inslag till tidningen finns också, då eleverna till varje nummer intervjuar någon i personalen på skolan under ”månadens person”. Tanken med detta är att få en större samhörighet på skolan och lära känna personal som man kanske inte träffar annars. Vi arbetar också med att synliggöra alternativ kommunikation som till exempel bildstöd och tecken som stöd. Varje nummer innehåller ”månadens tecken” och eleverna skriver texter med hjälp av widgit-bilder.

Vilka fördelar finns med detta arbetssätt?

  • Eleverna får synliggöra sin kunskap och känna stolthet över sina arbeten.
  • Särskolans elever får chansen att ”äga” detta koncept och inte bara vara en del av grundskolans aktiviteter.
  • Eleverna har ett stort inflytande över tidningen och har möjligheten att påverka. De tränar sin förmåga att göra egna aktiva val vilket är ett av verksamhetsmålen.
  • Det går att arbeta på olika nivåer, vissa elever skriver långa texter och andra väljer mellan två bilder och bestämmer vilken som skall publiceras. Alla kan vara delaktiga!
  • Det går att arbeta med alla ämnen och ämnesområden. Även olika typer av texter så som faktatexter, recept, intervjuer och recensioner.
  • De olika skolformerna möts på ett naturligt sätt under arbetet med tidningen.
  • Grundskolans lärare kan lyfta fram elever och arbeten.

Vad är viktigt i arbetet med tidningen?

Det viktiga med detta arbete har hela tiden varit att det skall vara ett levande projekt. Allt är inte förutbestämt, men det finns en grundstruktur som eleverna kan känna trygghet i.

Arbetet utvecklas ständigt och kommer att fortsätta göra det, men att tro på elevernas förmågor är det allra viktigaste. Under arbetets gång har jag sett elever som har varit så otroligt stolta över sina arbeten, elever som utvecklats till att kunna göra egna aktiva val och möten mellan elever i skolformer som har varit fantastiska. Den glädjen är fantastisk att uppleva.