Foto: Sharon Raoufi

Vår skola

Långmosseskolan arbetar med ett framåtsyftande hälsoarbete, HUGA(Hälsa Unga Grundskolan Angered), som är tänkt att ge långvariga positiva folkhälsoeffekter hos elever och pedagoger. Vi lyfter fram bra saker vi gör på skolan inom hälsoområdet och skapar trygghet. I juni 2015 blev skolan den första skola i Angered, silvercertifierad i HUGA och vi arbetar nu för att nå målen till att bli guldcertifierade.

Skolans profil

Långmosseskolan ger eleverna kunskap, trygghet och glädje! För skolan är det viktigt att alla elever kommer till skolan och känner lust inför att lära, alla ska lyckas. Personalen på skolan har varit med och tagit fram de prioriterade fokusområden som vi arbetar med för att förbättra skolan vilket innebär vi tillsammans med elever och vårdnadshavare arbetar med delaktighet, engagemang, kunskap, lärande, trygghet, hälsa och kommunikation.

Långmosseskolan är en arbetsplats med cirka 60 anställda. Här jobbar lärare och modersmålslärare som är är indelade i fyra arbetslag. I varje lag finns pedagoger med olika behörigheter och inriktningar.

IT och språk

Modersmålsundervisningen sker i skolans lokaler. Det finns ett tydligt samarbete mellan skolans pedagoger och modersmålslärare som undervisar i polska, arabiska och kurdiska.

Varje elev har en enskild I-pad och den används för att nivå- och individanpassa undervisningen.

En god och trygg miljö

Långmosseskolan ligger i Gårdstensdalen med närhet till naturen. Skolgården är öppen och tilltalande för lek. Skolan består av tre friliggande byggander, där ena byggnaden finns idrottssal och skolbibliotek. Skolans matsal är nyrenoverad.

Skolans elevhälsoteam arbetar aktivt med ett främjande och förebyggande arbete. I elevhälsan finns skolsköterska, kurator, specialpedagog, psykolog, läkare, rektor och biträdande rektor. Elevhälsan träffas varje vecka, där vi tillsammans med skolans pedagoger arbetar med att utforma extra anpassningar, stöd och särskilt stöd för skolans elever. All personal på skolan arbetar för att alla elever ska känna sig trygga, tillägna sig kunskaper och må bra. Skolan har en trygghetsgrupp med representanter från skolans alla arbetslag som arbetar aktivt med att förebygga och främja tryggheten på skolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kontakta skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

På skolan har varje klass klassråd och varje månad samlas klassrepresentanter på elevråd där klassernas synpunkter tas tillvara. Skolan har ett matråd som träffas några gånger per termin. I klassrummen har eleverna möjlighet att ha inflytande över lärandet.

Information och dialog är viktigt för att skapa och behålla en förtroendefull relation mellan skola, elev och dig som vårdnadshavare. På Långmosseskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Hjärntorget när vi kommunicerar med dig om ditt barn. Med ett konto kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.

På sidan Om Hjärntorget kan du lära dig mer om Hjärntorget.