Vår skola


På Långedragsskolan arbetar vi med kamratstödjare och trivselregler för att skapa gemenskap och trygghet. Hos oss ska alla känna sig hemma. Hos oss går elever i förskoleklass till årskurs 6, och vi har anpassad grundskola för årskurs 1 till 6.

Skolans profil

Vi har en retorikprofil som innebär att eleverna dagligen tränar och utvecklar sina retoriska kunskaper.

Inre trygghet, i rörelse och lustfullt lärande är våra ledord på skolan. Kopplade till ledorden är aktiv fadderverksamhet, tillsammansdagar, röris och utomhuspedagogik.

Vi har vissa lektioner som är gemensamma mellan olika årskurser. Elever i årskurs 1 och 4 arbetar till exempel tillsammans i naturorientering.

Anpassad grundskola

Hos oss går elever i årskurs 1-6 i anpassad grundskola. Vår anpassade grundskola har egna anpassade lokaler på skolan, men vi delar idrottshall, musiksal och skolrestaurang/bamba med övriga grundskolan. Läs mer om anpassad grundskola här.

Fritidshem

Långedragsskolan har två avdelningar på fritidshemmet. En avdelning för årskurs F-1 och en för årskurs 2-3.

För tillfället har vi inga elever från årskurs 4-6 inskrivna i vårt fritidshem, men vi erbjuder självklart även dem en plats om behov finns. Platsen i fritidshemmet avslutas automatiskt när eleven slutar årskurs 6. Om vårdnadshavare vill avsluta platsen tidigare behöver de säga upp platsen skriftligen.

Digitala verktyg

Varje elev får tillgång till en dator att använda i undervisningen. Eleverna ska endast använda datorerna sin undervisning, de får till exempel inte använda skolans datorer för att chatta. Elever som använder skolans datorer på olämpligt sätt stängs av omedelbart.


Trygghet och trivsel

På skolan har vi trivselregler för att barn och personal ska ha en bra, trygg och säker arbetsplats. Tillsammans tar vi hänsyn, visar respekt och är hjälpsamma mot varandra.

Från och med årskurs 2 väljer eleverna två eller tre elever i varje klass som ska vara kamratstödjare. Deras uppgift är att vara uppmärksamma på det vi vuxna inte ser. Kamratstödjarna ska inte gå in och bryta konflikter utan säga till en vuxen istället. Två pedagoger har i uppdrag att handleda kamratstödjarna. Vi har möte med kamratstödjarna regelbundet, för att höra om det har varit något särskilt som har hänt. Vid mobbing kontaktar vi vårt mobbingteam på skolan.

Om det är något som har inträffat pratar en av pedagogerna i första hand med den elev som har blivit utsatt, medan den andra pedagogen observerar och antecknar. Därefter pratar vi med den elev som har utsatt någon för mobbning. Under det samtalet är vi också är två vuxna, en för dialogen och en för observation.

Vi arbetar med värdegrundsövningar som kamratstödjare tillsammans med klasslärare kan genomföra med sina klasskamrater. Vi har också enkätundersökningar eleverna får fylla i, så att vi kan se hur trivseln är på skolan.

Lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar planen i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få den.

Skolmiljö

Vi är rädda om vår skolmiljö och varandras saker. Alla elever på skolan ansvarar för sina egna ytterskor och ytterkläder och att de förvaras där de ska. Detta för att skapa en så trivsam innemiljö som möjligt. Pengar och personliga värdesaker bör eleverna lämna hemma. Det händer att saker går sönder eller kommer bort. Skolan kan inte ta ansvar för privata värdesaker.

Om eleverna orsakar skador på skolans byggnader eller saker, eller någons privata egendom blir vårdnadshavare till den eleven skyldig att betala pengar.

På skolgården får eleverna inte använda cykel, sparkcykel, inlines eller skateboard. Det beror på att skolgården är liten och olycksrisken blir därför för stor.

Alla skolans elever ska vara ute på rasterna, om inte vi tillsammans med vårdnadshavare har kommit överens om något annat. Om en elev behöver gå hem ska eleven be sin ansvariga lärare om lov att få gå hem.

Elevernas mobiltelefoner ska vara avstängda under skoltid, på grund av hänsyn och respekt för varandra.

Skolans elever får gärna äta en frukt eller grönsak på rasterna men inte godis eller snacks. Nötter, mandel och jordnötter får inte finnas i någon form på skolans område, på grund av att det finns allergiska personer.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Långedragsskolan använder vi oss till stor del av vår lärplattform Vklass när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.