Vår skola

Välkommen till Landamäreskolan!

SvaLan-linjen

Landamäreskolan är tillsammans med Svartedalsskolan ett skolområde i Biskopsgården. Skolorna arbetar tillsammans i en linje med elever från förskoleklass och upp till årskurs 9 inklusive fritidshem. Genom att vara en stor organisation med många olika yrkeskategorier och kompetenser har vi stora möjligheter att möta upp våra elever och vi arbetar utifrån att mångfald och olikheter berikar. Skolornas organisationer är på flera sätt sammanflätade och vi har gemensam vision och verkar för kunskapsprogression från förskoleklass till och med årskurs 9.  

Vision och värdegrundsarbete

Alla vuxna på skolan arbetar efter en gemensam vision för att utveckla elevernas sociala mognad i syfte att rusta eleverna för att bli aktiva medborgare i det samhälle de ska verka i.

Arbetet är uppdelat i fyra perioder under ett läsår och genomsyrar alla verksamhetsformer och elevernas hela skoldag. Eleverna görs delaktiga i arbetet på olika sätt bland annat genom klassråd, mentorstid och fritidsråd.

Bilden beskriver arbetet och de värden vi vill ska växa hos eleverna under deras tid hos oss.

Bild

Samverkan och interkulturellt förhållningssätt

Våra skolor har alltid sett det som av största vikt att vi samverkar med vårdnadshavare och vi vill se oss som en del av samhället vi befinner oss i. Vår utgångspunkt när vi byggde nya skolor var att vi ville vara ”en skola mitt i byn”. I och med detta arrangerar vi dialogkvällar, torsdagsöppet och café Svalan där vårdnadshavare och deras barn är välkomna på aktiviteter, föreläsningar, diskussioner utifrån deras egna önskemål.

Skolområdet arbetar med konceptet Bygga broar som innebär att vi efter deras metoder försöker jobba med vårt gemensamma interkulturella förhållningssätt.

Skolområdet ingår i Göteborgsprojektet Skola som arena. Det innebär att skolorna samverkar med andra samhällsaktörer och föreningar för att få till fler aktiviteter för vårdnadshavare och elever i området. Dessa bedrivs utanför skoltid i skolans lokaler.   

Alla elever som går på Landamäreskolan får hjälp att utveckla en god självkänsla och självbild. Skolan tränar elevernas förmåga att förebygga och bearbeta konflikter.

Hur gör vi?

Det är viktigt att eleven behärskar det svenska skolspråket. Genom att fokusera på språket i alla ämnen ökar vi elevernas språkkunskaper och inkluderar alla. Landamäreskolan arbetar med Teachers College Reading and Writing Project (TCRWP) vars syfte är att eleverna ska bli aktiva och skickliga läsare och skribenter som vågar och kan göra sina röster hörda i ett demokratiskt samhälle. Projektet ska stärka lärares ledarskap och organisation i klassrummet, med fokus på elevens personliga möte med texter och en hög tilltro till elevers förmåga.  

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla känna sig trygga och alla i vår skola ska aktivt och tydligt agera mot alla former av kränkningar. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och hur vi gör när någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få planen.  

Fritidshem

Landamäreskolan har fem fritidshemsavdelningar. På fritidshemmet får eleverna en meningsfull fritid och möjlighet att träna på att utveckla olika förmågor. Innehållet i fritidshemmets undervisning delas in i fyra områden: språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle och lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse, områden som är start kopplat till Svalans visionsarbete.

Undervisningen i fritidshemmet stimulerar elevernas lärande och utveckling och ska komplettera skolan. Fritidshemmets uppdrag styrs av skollagen och läroplanen där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet. Undervisningen utgår från en helhetssyn på eleven, dess behov, intressen, erfarenheter och initiativ.

På Svalan är fritidshemmet noga med att alla elever ska vara allas elever och vi arbetar aktivt med att skapa trygghet och lust till lärande för alla. Vi arbetar efter en hög inkluderingstanke som innefattar ett arbete mellan Landamäreskolan och Svartedalsskolan, de olika skolformerna och de olika avdelningarna. Fritidshemmet arbetar aktivt med att stärka relationerna mellan hem och skola.  

Anpassad grundskola

I anpassad grundskola vistas eleverna i egna anpassade lokaler på skolan, men vi delar idrottshall och skolmatsal med övriga grundskolan.  

Inkludering och undervisningens kvalitet

Undervisning på Landamäreskolan stärker alla elevers språk och kunskaper i skolans alla ämnen. Undervisningen utgår från varje elevs förutsättningar och behov samtidigt som vi tar till vara på elevernas mångfald och olikheter. Undervisningen ska också göra att eleverna kan göra sin röst hörd i samhället och ha en god ingång till vidare utbildning.

Som ramverk arbetar skolan utifrån en vetenskapligt förankrad idé från Teachers College Reading and Writing Project (TCRWP).