Vår skola

Nu står vår fantastiskt fina framtidsskola färdig.

Våra unika lokaler speglar och inspirerar till ett nytt sätt att se på lärandet och bjuder på fler möjligheter för våra elever att utveckla sina förmågor.

Här går cirka 350 elever från förskoleklass till årskurs 3 i grund- och särskola. Vår skolmiljö och medvetna satsningar på exempelvis det svenska skolspråket och entreprenöriellt lärande ger en stark grund för den fortsatta skolgången och det framtida arbetslivet.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla känna sig trygga. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få planen.