Foto: Sharon Raoufi

Vår skola

Landalaskolan är en liten skola med en klass i varje årskurs, från förskoleklass till årskurs 4. Från och med höstterminen 2021 har Landalaskolan tre årskurser, förskoleklass till årskurs 3. Skolan ligger centralt på en höjd ovanför Kapellplatsen och Landala Torg. Närheten till skogsområde, bibliotek, museer och annan kultur får stort inslag i verksamheten.

Det här är en liten skola med förskoleklass till årskurs tre och fritidshem.

Landalaskolans lärare är engagerade och kompetenta. Vi fångar upp elevernas intressen och väcker elevernas lust att lära. Vi har ett tätt samarbete mellan skola och fritidshem. I förskoleklass till årskurs 3 finns en fritidspedagog kopplad till varje klass.

Centralt läge men nära grönska

Landalaskolan ligger centralt på en höjd ovanför Kapellplatsen och Landalatorg. Omgivningen är lugn och här finns knappt störande biltrafik. Skolan ligger nära grönområden och pulkabackar som eleverna kan leka på.

Skolgård och intilliggande fotbollsplan

Landalaskolans skolgård är lättöverskådlig och en viktig del av skolans miljö. På skolgården tillbringar eleverna mycket tid på raster och fritidstid. Här finns olika möjligheter till att klättra, gunga och bygga. Eleverna kan också utöva olika lekar och spel. I direkt anslutning till vår skolgård har vi en stor fotbollsplan som vi kan utnyttja när vi vill.

Närhet till kultur och samarbeten

Det centrala läget gör det möjligt för skolans elever att regelbundet besöka flera kulturinstitutioner som exempelvis Stadsbiblioteket, teatrar och museum.

Så här jobbar vi med vår förskoleklass

På Landalaskolan är lek, rörelse och skapande förskoleklassens vardag. Barnen får på ett lekfullt sätt matematiska och språkliga utmaningar. Ämnena matematik och svenska är särskilt viktiga och vi använder oss av läromedlet "Trulle-matte" och "Trulle-svenska" som är utformat för förskoleklassbarn.

Barnen uppmuntras tidigt att läsa, skriva, lyssna och tala utifrån sina förutsättningar. De skriver bland annat egna sagor i både matematik och svenska vilket stimulerar arbetet och väcker deras intresse för skolämnena.

Det är viktigt att barnen finner sig tillrätta med både kompisar och pedagoger och därför arbetar förskoleklassen med det sociala samspelet. Vi använder oss av läromedlet "Livsviktigt", som är baserad på Social Emotionell Träning (SET), vilket är metoder där barnen får hjälp att lösa konflikter.

Trygghet och trivsel

I Landalaskolan ska alla elever känna sig trygga. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Vi tar tydligt avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och annan kränkande behandling. Varje eventuell incident är allvarlig och utreds av pedagogerna.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kontakta skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

På Landalaskolan finns det både som elev och vårdnadshavare möjlighet att vara delaktig och kunna påverka verksamheten och undervisningen.

Kontinuerlig dialog med föräldrarna

Landalaskolan arbetar för en kontinuerlig dialog med vårdnadshavarna som en viktig del av elevernas skolgång. En stor del av kommunikationen mellan vårdnadshavare och personalen på skolan sker under de dagliga mötena.

Vidare informerar lärarna skriftligt om verksamheten och vad som händer på skolan i veckobrev. Vi använder Hjärntorget som plattform för vår skriftliga information, både från klassläraren och från skolledning.

Föräldramöte och utvecklingssamtal varje termin

Varje klass har också föräldramöte en gång per termin då vårdnadshavare och personal samlas för dialog och diskussion.

Utvecklingssamtal håller läraren med varje familj, även det en gång per termin. Vid höstens utvecklingssamtal skrivs en individuell utvecklingsplan (IUP) som sedan följs upp vid vårens samtal. Under våren skriver även läraren skriftliga omdömen för varje elev så du som vårdnadshavare vet vilken kunskapsnivå ditt barn befinner sig på.

Skolråd öppet för alla föräldrar

Varje termin har Landalaskolan cirka två skolrådsmöten. Skolrådet ska vara en länk mellan hemmet och skolan.

Skolrådet berör de delar av verksamheten som är gemensamma för föräldrar och skolan. Där tar man upp aktuella ämnen eller delar av verksamheten som är gemensamma för föräldrar och skolan som till exempel kan vara att organisera gårdsfester, höstaktiviteter eller liknande aktiviteter. Detta är ett forum där man kommer med idéer om vad föräldrar och skolan kan göra för att arbeta utifrån en positiv utveckling med fokus på barnen/eleverna. Skolrådet är också ett viktigt ”bollplank” för skolan i viktiga frågor.

Skolrådet är öppet för alla intresserade föräldrar. Medverkar från skolan gör rektor och biträdande rektor.

Eleverna har möjlighet att påverka

På Landalaskolan har eleverna möjlighet att vara med och påverka verksamheten och undervisningen på flera olika sätt.

Varje klass representeras i elevrådet

Landalaskolans elevråd träffas några gånger per termin. Elevråden föregås av klassråd i varje klass. Till elevrådet har eleverna med sig de frågor som kommit upp i klassråden. Det kan till exempel vara frågor direkt till rektorn men också diskussionsfrågor som rör hela skolan.

Varje klass har två elevrådsrepresentanter.

Kost och hälsofrågor lyfts i matrådet

Var sjätte vecka träffas två elever från varje klass och skolans kock. Där lyfts frågor som berör kost och hälsa. Frågeställningar som tas upp på matrådet har en återkoppling till skolans miljöarbete – en hållbar skola.

Fritidshem

Alla barn med omsorgsbehov erbjuds plats på Landalaskolans fritidshem. Skolan har sex fritidsavdelningar, en kopplad till varje klass.

På Landalaskolans fritidshem strävar vi efter att ge barnen en meningsfull, stimulerande och aktiv fritid. Vi utgår från barnens behov och intressen och erbjuder aktiviteter både inne och ute.