Frågor och svar om Kvibergsskolan 4-9

Här har vi samlat frågor och svar om skolan. Syftet är att förtydliga hur skolan kommer att byggas och organiseras samt hur undervisningen kommer att fungera.

Finns det klassrum?

Det kommer att finns lärmiljöer som vi kallar basrum och som är i klassrumsstorlek. Vi vill arbeta mer flexibelt för att barn är olika och de behöver olika typer av rum att lära i. Det finns en varierad lärmiljö. Det innebär att det finns flera rum i olika storlekar för olika former av undervisning.

Finns det väggar i byggnaden?

Det finns fler väggar än i de flesta skolor. Vi har samarbetat med en forskare som heter Peter C Lippman. Han arbetar med lärmiljöer och väggarnas betydelse, hur man till exempel skapar rum i rummet.

Däremot har vi inga korridorer utan använder arbetslagsarenorna som en del av lärmiljön.

NY - Har ni ”öppna lärmiljöer”?

Nej vi har inte ”öppna lärmiljöer”. Vi har fler väggar än de flesta skolor och arbetar med den fysiska miljön på ett ytterst medvetet sätt. Vi har valt att kalla våra lärmiljöer för annat än klassrum. Vi kallar de olika rummen för basrum, projektrum, ateljé, teater, flexrum med mera

Vad är en arbetslagsarena?

En arbetslagsarena är ett utrymme för ett arbetslag, alltså för totalt 90 elever. Arbetslagsarenorna är placerade i par – arbetspararenor. De är placerade på plan 2 och 3.

De inringade röda områdena är parvisa arbetslagsarenor.

Hur många elever kommer att gå på skolan?

Skolan är byggd för fyra parallellklasser i årskurs 4–9, det innebär cirka 720 elever sammanlagt, 120 i varje årskurs. Det kommer också finnas en grundsärskola med 15 elever. Gällande organisationen kommer det förmodligen se lite annorlunda ut när skolan startar hösten 2019 eftersom det kommer fyllas på med elever efter hand.

Om det inte finns klasser – hur kommer eleverna då att organiseras?

Det kommer finnas så kallade arbetslag. I varje arbetslag kommer det att gå 90 elever antingen i årskurs 4–6 eller årskurs 7–9. Arbetslaget kan delas in i olika grupper i undervisningen antingen åldersblandade eller åldershomogena. Ett fokusämne som till exempel matte kan hållas årskursvis. Arbetar man däremot med ett ämnesövergripande tema som till exempel hållbar utveckling kan det kan vara åldersblandade grupper.

Hur blir det med de ämnen där man måste ha särskild utrustning?

På plan 2 kommer det finnas två NO-salar, där sådan undervisning kan bedrivas på ett säkert sätt. Där kommer också finnas två vanliga hemkunskapssalar.

På plan 1 finns en kreativ arena för praktisktestetiska ämnen som till exempel bild. En musikavdelning med studio, ensemblerum och scen. Det finns en makerspace, som är en avdelning där man kan arbeta med till exempel programmering. Dessutom en stor avdelning för slöjdarbete.

Det finns också bibliotek, elevcafé och pausrum för personalen.

Var kommer eleverna äta?

I skolrestaurangen.

Var har eleverna idrott?

Idrott och hälsa har eleverna på Serneke arena.

Hur börjar en skoldag?

Skoldagen börja med en lugn start då alla elever läser – antingen i bok eller på skärm. En god läsförmåga är nyckel till framgång i undervisningen.

Eleven börjar alltid på samma ställe – i sin arbetslagsarena. Ett dagsschema kommer finnas centralt placerat i arbetslagsarenan, där kan eleven se var den ska vara, vad den ska göra och vem som undervisar. Schemat kommer också finnas digitalt.

Kommer det inte finnas några vanliga böcker?

Vi kommer att välja verktyg efter vad som främjar lärandet. Ibland är vanliga böcker bäst, ibland digitala läromedel.

Är eleverna uppkopplade hela tiden?

Eleverna kommer givetvis inte att vara uppkopplade hela tiden. Skolan är, rent tekniskt, anpassad till den Nationella strategin för skolans digitalisering. Det innebär att vi har en bra trådlös uppkoppling med bra kapacitet och att personal och elever har digitala redskap. Pedagogerna avgör hur och när de digitala verktygen och de digitala läromedlen ska användas för att stärka lärandet.

Kommer eleverna skriva för hand?

Ja, de kommer skriva för hand också.

Kommer det här upplägget att passa alla elever?

Undervisningen är väldigt strukturerad och anpassas efter varje individ. De elever som behöver mycket stöd kommer få det och få vistas i en lärmiljö som passar dem. Lärmiljön stödjer varje individs behov. Dessutom finns det en särskild avdelning för de elever som behöver extra mycket stöd med kompetent personal för ändamålet.

Hur blir det med gruppkänslan när det inte finns klasser?

Vi bygger inte gruppkänsla på klasser, vi bygger gruppkänsla på tillhörighet i arbetslaget.

Hur fungerar det med lärare?

Alla elever har en mentor som ansvar för elevens individuella utvecklingsplan. Det finns flera vuxna i undervisningen och flera vuxna att knyta an till.

Kommer det finnas katederundervisning?

Vi kommer givetvis ha strukturerad lärarledd undervisning. Men det finns inga katedrar.

Är det beprövade metoder som skolan arbetar med?

Vi arbetar med metoder som redan finns – vi har tittat på flera verksamheter runt om i Sverige och utomlands och satt samman det bästa.

Går ni emot forskningen?

Nej. Skolinspektionen har gjort en sammanställning av aktuell forskning som visar hur undervisningen påverkar elevers studieresultat. Detta har vi bland annat utgått ifrån när vi byggt upp verksamheten.

Den nationella strategin för skolans digitalisering fokuserar på:

  • Digital kompetens för alla i skolväsendet
  • Likvärdig tillgång och användning
  • Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter


Alla skolor ska digitaliseras men vi har möjligheten att från början bygga för det.
Vi kommer att använda digitala verktyg när det kan förstärka lärandet och kommunikationen.

Tar ni hänsyn till hjärnforskning?

Ja, vi har till exempel samarbetat med hjärnforskaren Rolf Ekman. Han har tillsammans med pedagoger utformat ett koncept som kallas ”10 goda vanor”, som vi använder oss av på skolan. De 10 goda vanorna handlar om vad hjärnan behöver, till exempel mat, vila, omväxling och repetition, för att kunna fungera bra och lära sig nya saker.

Ny - Följer ni timplanen?

Ja, vi följer den nya nationellt fasta stadietimplanen . Stadietimplanen säkerställer att alla elever får samma undervisningstid i olika ämnen under samma stadie oberoende av vilken skola de går på.

Ny - Får eleverna den garanterade undervisningstiden?

I schemat ser vi till att alla elever, av behöriga lärare, får den garanterade undervisningen enligt timplanen.

Ny - Finns det lärarlösa lektioner?

Nej.

Ny - Är det ett nytt schema varje dag?

Än är det inte klart exakt hur schemat kommer att se ut, detta är något som skolan kommer att arbeta med framöver. Grundschemat säkerställer att alla elever får den garanterade undervisningen.

Hur har blivande vårdnadshavare blivit informerade om skolan och dess arbete?

Vi har en hemsida sen årsskiftet och en facebooksida sidan 1,5 år tillbaka. Vi har presenterat skolan på möten med vårdnadshavare som ska välja årkurs sex och förskoleklass. Vi har haft möte för vårdnadshavare som har barn i förskoleklass och årskurs 1 (blivande årskurs 1 och 2) på Kvibergsskolan. Vi har information på Hjärntorget till vårdnadshavare på Kvibergsskolan (Kvibergs kaserner).