Utjämningsbidrag för kultur för barn och unga

Scenkonstutövare kan söka utjämningsbidrag för produktioner och föreställningar som riktas till barn och unga 0-19 år. Bidraget subventionerar förskolans eller skolans kostnad för scenkonstbesöket. Från 1 juni 2019 gäller nya regler för utjämningsbidraget.

Barns och ungas scenkonstupplevelser subventioneras med ett kommunalt utjämningsbidrag. När barnen tar del av Göteborgs fria kulturlivs utbud subventioneras en del av kostnaden. Bidraget stödjer fria scenkonstutövare som spelar eller producerar föreställningar för barn 0–19 år i Göteborg.

Tanken med bidraget är att främja både Göteborgs fria kulturliv och barns och ungas möjlighet att ta del av scenkonst i Göteborg. Bidraget subventionerar förskolans eller skolans kostnad för scenkonstbesök hos fria kulturaktörer.

Ansök om utjämningsbidrag.

Varför ändras utjämningsbidraget?

Precis som de övriga stödformerna ska utjämningsbidraget avspegla de strategiska målen i Göteborgs Stads kulturprogram, det ska bli transparentare och tydligare. Bidraget justeras för att nå fler barn och för att stärka de fria kulturaktörerna förutsättningar.

Hur ändras utjämningsbidraget och vad blir skillnaden?

Utjämningsbidraget ändras för att göra konst och kultur mer tillgänglig för barn i staden. Därför gäller utjämningsbidraget från 1 juni 2019 både under skoltid och fritid, samt för alla konstformer.

Bidraget höjs från 80 kr till 100 kr när ett verk visas på en fast scen/plats och aktören säljer biljetter till barn och unga. Bidraget beviljas under förutsättning att barn från Göteborg varit en del i publiken och att biljetten kostat minst 40 kr. Vid uppsökande produktion betalar arrangören betalar 50% av kostnaden samt eventuella omkostnader, medan utjämningsbidraget omfattar de resterande 50% av kostnaden.

Det är endast aktörer som producerar/skapar konstnärliga verk som kan bli beviljade utjämningsbidrag. Det betyder att gästspelsscener, museer, gallerier, festivaler och biografer etc. inte kan få del av utjämningsbidraget eftersom de inte själva producerar.

Det kommer att vara möjligt att ansöka om att bli godkänd för utjämningsbidrag löpande under året, men beslut kommer att fattas och meddelas vid fyra tillfällen/år. En referensgrupp kommer att vara rådgivande i bedömningen.

Vad kan du få utjämningsbidrag för?

Utjämningsbidrag kan sökas för produktioner och föreställningar i Göteborgs Stad som riktas till barn och unga 0-19 år.

Föreställningen bedöms utifrån

  • bemötande och publikkontakt
  • föreställningens form
  • föreställningens utförande
  • tematik och aktualitet.

Om produktionen förändras på något sätt, till exempel om skådespelare, musiker eller dansare byts ut, ska detta meddelas till kulturstöd som gör en ny bedömning.

Utjämningsbidraget beviljas till

  • grupper/aktörer med verksamhetsstöd från Kulturrådet
  • grupper/aktörer som erhåller verksamhetsstöd från Göteborgs kulturnämnd
  • grupper med arrangörsstöd från Kultur i Väst.

Särskilda bedömningar görs för

  • grupper/aktörer som beviljats projektstöd av Göteborgs Stads kulturnämnd
  • grupper/aktörer som är medlem i någon av centrumbildningarna men som inte erhåller ovanstående stöd
  • övriga professionella scenkonstutövare.

Vem kan söka utjämningsbidrag?

Scenkonstutövare skrivna i någon av kommunerna inom Göteborgsregionen kan söka utjämningsbidraget. Verksamheten ska vara professionell med hög konstnärlig kvalitet och rikta sig till målgruppen barn och unga.

Var ansöker jag om utjämningsbidrag?

Om du bedriver kontinuerlig konstnärlig verksamhet, som riktar sig till barn och unga, och ska ansöka om verksamhetsstöd för 2020, kommer du att ansöka om utjämningsbidrag i samband med det.

Om du bara vill ansöka om utjämningsbidrag så gör du det via denna länk.

Nu har skola och förskola blivit en förvaltning med samordnare. Vem ska jag kontakta?

Det kommer att finnas information på bland annat kulturterminen.se och kulturstöds sida om vilka nyckelpersoner du kan kontakta. Här finns kontaktuppgifter till konsulenterna på kulturstöd.

Hur fakturerar jag för utjämningsbidraget?

Du ska skicka fakturan som avser själva utjämningsbidraget till:

N690 Kulturförvaltningen
Intraservice
40538 Göteborg

Du ska märka fakturan med mottagarkod 5007.

Resterande del av kostanden, det vill säga kostnaden för biljetten, eller hälften av verkets/föreställningens kostnad om du spelat uppsökande, ska du fakturera den person eller organisation som bokat dig.

Varför måste jag skicka e-faktura?

Från 1 april är det lag på att kommuner och andra offentliga organisationer enbart får ta emot elektroniska fakturor (e-fakturor). Här kan du läsa mer om hur du skickar e-faktura.

Beslut och utbetalning

Beslut om godkännande eller avslag beslutas med de riktlinjer som beskrivits på denna sida och meddelas skriftligen till den som sökt. Bedömningen görs av en handläggare på kulturförvaltningen. Till sin hjälp kan handläggaren ha diskussioner med sakkunniga.

Godkända grupper/artister redovisar sedan hur många barn de har uppträtt för efter att man har genomfört sina föreställningar.

Bidragsbelopp

Bidraget höjs från 80 kr till 100 kr när ett verk visas på en fast scen/plats och aktören säljer biljetter till barn och unga. Bidraget beviljas under förutsättning att barn från Göteborg varit en del i publiken och att biljetten kostat minst 40 kr. Vid uppsökande produktion betalar arrangören betalar 50% av kostnaden samt eventuella omkostnader, medan utjämningsbidraget omfattar de resterande 50% av kostnaden.

Utbetalning

Du som får utjämningsbidrag ska skicka in en redovisning till Göteborgs Stads kulturförvaltning efter genomförda föreställningar. Bidraget utbetalas sedan mot faktura efter att redovisningen har godkänts. En fri grupp/aktör kan bara ta del av bidraget under förutsättning att barn och unga har besökt föreställningen.

Beviljat utjämningsbidrag innebär ingen garanti för fortsatt stöd. Bedömningen sker i konkurrens med andra sökande. Det är framför allt konstnärlig höjd, bredd och utveckling, samt kulturpolitisk angelägenhet när gäller det totala utbudet för barn och unga i staden som är grund för stödet.