Stödformerna förändras 2019

I maj 2018 beslutade kulturnämnden att uppdatera stödformerna. Syftet är bl.a. att stödja utvecklingen i kulturlivet, att öka tillgängligheten till stödformerna, samt att tydliggöra kopplingarna till de strategiska målen i Göteborgs Stads Kulturprogram. Här kan du läsa frågor och svar om de förändringar som görs.

Varför ändras stödformerna?

Efter en översyn av kulturnämndens stödformer till det fria kulturlivet beslutade kulturnämnden i maj 2018 att stödformerna ska uppdateras. Stödformerna ska ändras så att de bättre följer de strategiska målen i Göteborgs Stads kulturprogram. Stödformerna ska stödja utvecklingen i det fria kulturlivet, och det ska bli tydligare och mer transparent vad som krävs för att få stöd.

Hur ändras stödformerna?

Från 1 juni 2019 är det öppet för alla att söka Verksamhetsstöd. Verksamhetsstödet får också tydligare regler och bedömningsgrunder som följer Göteborgs Stads kulturprogram.

Projektstöd och stöd för interkulturella projekt har flera likheter och slås ihop hösten 2019.

Ett riktat stöd kommer sommaren 2019. Det riktade stödet ska användas när man inte kan använda sig av likahantering, till exempel när Göteborgs Stad har ett särskilt intresse i en organisation eller när det finns en ekonomisk bindning. Sex av ungefär 70 organisationer som idag får verksamhetsstöd är berörda.

Ett utvecklingsstöd införs 2019. Utvecklingsstödet kan användas till konstnärlig utveckling, utveckling i förhållande till målgrupp eller till att kulturen behöver spridas i staden.

Ändras även riktlinjerna?

Ja, i samband med beslutet om att stödformerna ska uppdateras, fick förvaltningen i uppdrag att utforma nya riktlinjer och kriterier för kulturstöd. De nya riktlinjerna beslutades om i kulturnämnden i november 2018. Enligt riktlinjerna syftar Göteborgs Stads kulturstöd till att stärka och utveckla ett kulturliv av hög kvalitet för hela Göteborg. Kulturstödet riktas till huvudsakligen publika verksamheter som bedöms vara av konstnärlig och kulturpolitisk betydelse. Sammantaget ska fördelning av kulturstöd stärka förutsättningarna för ett dynamiskt och mångfacetterat fritt kulturliv i hela staden. Särskild hänsyn ska tas till barn och unga och deras behov.

När börjar förändringarna gälla?

De nya riktlinjerna och därmed de förändrade stödformerna börjar gälla 1 juni 2019.

Varför ändras utjämningsbidraget?

Precis som de övriga stödformerna ska utjämningsbidraget avspegla de strategiska målen i Göteborgs Stads kulturprogram, det ska bli transparentare och tydligare. Bidraget justeras för att nå fler barn och för att stärka de fria kulturaktörerna förutsättningar.

Hur ändras utjämningsbidraget och vad blir skillnaden?

Utjämningsbidraget ändras för att göra konst och kultur mer tillgänglig för barn i staden. Därför gäller utjämningsbidraget från 1 juni 2019 både under skoltid och fritid, samt för alla konstformer.

Bidraget höjs från 80 kr till 100 kr när ett verk visas på en fast scen/plats och aktören säljer biljetter till barn och unga. Bidraget beviljas under förutsättning att barn från Göteborg varit en del i publiken och att biljetten kostat minst 40 kr. Vid uppsökande produktion betalar arrangören betalar 50% av kostnaden samt eventuella omkostnader, medan utjämningsbidraget omfattar de resterande 50% av kostnaden.

Det är endast aktörer som producerar/skapar konstnärliga verk som kan bli beviljade utjämningsbidrag. Det betyder att gästspelsscener, museer, gallerier, festivaler och biografer etc. inte kan få del av utjämningsbidraget eftersom de inte själva producerar.

Det kommer att vara möjligt att ansöka om att bli godkänd för utjämningsbidrag löpande under året, men beslut kommer att fattas och meddelas vid fyra tillfällen/år. En referensgrupp kommer att vara rådgivande i bedömningen.

Kan utjämningsbidraget användas på biblioteken och kulturhusen?

Nämnden har beslutat om förändringar i utjämningsbidraget som innebär att Utjämningsbidrag inte kan beviljas om arrangören är en del av kulturförvaltningens egen verksamhet. Förändringen av utjämningsbidraget föranleddes av en genomlysning som gjordes före beslutet om att stadsdelsbiblioteken och kulturhus skulle byta organisatorisk hemvist. Då stadsdelsbiblioteken och kulturhuset Kåken numera tillhör kulturförvaltningen och dessa platser är viktiga arenor för att nå barn i deras närmiljö, kommer förvaltningen att kunna göra avsteg från regeln när det gäller dessa arenor.

Var ansöker jag om utjämningsbidrag?

Om du bedriver kontinuerlig konstnärlig verksamhet, som riktar sig till barn och unga, och ska ansöka om verksamhetsstöd för 2020, kommer du att ansöka om utjämningsbidrag i samband med det.

Om du bara vill ansöka om utjämningsbidrag så gör du det via denna länk.

Nu har skola och förskola blivit en förvaltning med samordnare. Vem ska jag kontakta?

Det kommer att finnas information här på sidan om vilka nyckelpersoner du kan kontakta när det är klart. Här finns kontaktuppgifter till konsulenterna på kulturstöd.

Hur fakturerar jag för utjämningsbidraget?

Du ska skicka fakturan som avser själva utjämningsbidraget till:

N690 Kulturförvaltningen
Intraservice
40538 Göteborg

Du ska märka fakturan med mottagarkod 5007.

Resterande del av kostanden, det vill säga kostnaden för biljetten, eller hälften av verkets/föreställningens kostnad om du spelat uppsökande, ska du fakturera den person eller organisation som bokat dig.

Varför måste jag skicka e-faktura?

Från 1 april är det lag på att kommuner och andra offentliga organisationer enbart får ta emot elektroniska fakturor (e-fakturor). Här kan du läsa mer om hur du skickar e-faktura.