Stödformerna förändras 2019

I maj 2018 beslutade kulturnämnden att uppdatera stödformerna. Syftet är bland annat att stödja utvecklingen i kulturlivet, att öka tillgängligheten till stödformerna, samt att tydliggöra kopplingarna till de strategiska målen i Göteborgs Stads Kulturprogram. Här kan du läsa frågor och svar om de förändringar som det innebär.

Varför har stödformerna ändrats?

Efter en översyn av kulturnämndens stödformer till det fria kulturlivet beslutade kulturnämnden i maj 2018 att stödformerna ska uppdateras. Stödformerna ska ändras så att de bättre följer de strategiska målen i Göteborgs Stads kulturprogram. Stödformerna ska stödja utvecklingen i det fria kulturlivet, och det ska bli tydligare och mer transparent vad som krävs för att få stöd.

Hur har stödformerna ändrats?

Från 1 juni 2019 är det öppet för alla att söka Verksamhetsstöd. Verksamhetsstödet får också tydligare regler och bedömningsgrunder som följer Göteborgs Stads kulturprogram.

Projektstöd och stöd för interkulturella projekt har flera likheter och slogs ihop hösten 2019.

Ett riktat stöd kom sommaren 2019. Det riktade stödet ska användas när man inte kan använda sig av likahantering, till exempel när Göteborgs Stad har ett särskilt intresse i en organisation eller när det finns en ekonomisk bindning. Sex av ungefär 70 organisationer som tidigare fick verksamhetsstöd är berörda.

Ett utvecklingsstöd infördes 2019. Utvecklingsstödet kan användas till konstnärlig utveckling, utveckling i förhållande till målgrupp eller till att kulturen behöver spridas i staden.

Utjämningsbidraget ändrades till att gälla både under skoltid och fritid, samt för alla konstformer. Bidraget höjdes från 80 till 100 kronor när ett verk visas på en fast scen/plats, och omfattar 50% av kostnaden vid såld produktion.

Ändrades även riktlinjerna?

Ja, i samband med beslutet om att stödformerna ska uppdateras, fick förvaltningen i uppdrag att utforma nya riktlinjer och kriterier för kulturstöd. De nya riktlinjerna beslutades om i kulturnämnden i november 2018. Enligt riktlinjerna syftar Göteborgs Stads kulturstöd till att stärka och utveckla ett kulturliv av hög kvalitet för hela Göteborg. Kulturstödet riktas till huvudsakligen publika verksamheter som bedöms vara av konstnärlig och kulturpolitisk betydelse. Sammantaget ska fördelning av kulturstöd stärka förutsättningarna för ett dynamiskt och mångfacetterat fritt kulturliv i hela staden. Särskild hänsyn ska tas till barn och unga och deras behov.

När började förändringarna gälla?

De nya riktlinjerna och därmed de förändrade stödformerna började gälla 1 juni 2019.