Göteborgs Stads stödpaket till det fria kulturlivet

Göteborgs Stads stödpaket till det fria kulturlivet består av två olika stöd som ska stärka Göteborgs kulturliv i en ekonomiskt utsatt tid. Stöden består av stipendier och hyressubventioner och kan sökas mellan 9–27 november 2020.

Göteborgs Stad riktar 25 miljoner kronor till kulturnämnden för att stärka det fria kulturlivet i Göteborg, förutsatt att kommunfullmäktige fattar beslut under november. Pengarna kommer att fördelas genom två stödformer: stipendier och hyressubventioner.

Stödpaketet syftar till att mildra den ekonomiska utsatthet det fria kulturlivet står inför till följd av coronapandemin och är ett komplement till statliga och regionala stöd. Till skillnad från kulturnämndens andra kulturstöd är stödpaketet kompensatoriskt och inte framåtsyftande. Det betyder att det inte krävs någon motprestation av den sökande för att få ta del av stöden. Målsättningen är att det ska vara enkelt att söka och att hanteringen ska gå så snabbt som möjligt. 

Tillfälligt stipendium

Stipendierna är riktade till enskilda konstnärer och kulturutövare. Det lägsta beloppet man kan få är 30 000 kronor, men beroende på hur många som söker kan beloppet bli högre. Alla som blir tilldelade stipendium får samma belopp. Stipendiet är skattefritt.

Vem kan söka stipendium?

För att söka ska du vara yrkesverksam som konstnär eller kulturarbetare inom det fria kulturlivet och vara bosatt i Göteborg. Du ska också möta en publik och/eller verka i ett konstnärligt/kulturellt sammanhang genom din verksamhet.

Vem kan inte söka stipendium?

Du kan inte söka stipendium om du studerar eller har en tillsvidareanställning på mer än 50%.

Vad ska ansökan innehålla?

Du ansöker genom att fylla i ett ansökningsformulär, som du hittar nedan.

I ansökan behöver du fylla i:

 • Dina kontaktuppgifter.
 • Ditt huvudsakliga konstnärsområde (du kan välja flera) och din yrkesroll.
 • Din fastställda förvärvsinkomst för 2018, 2019 och en uppskattning för 2020.
 • En uppskattning av hur stor del av inkomsten som kommer från konstnärligt eller kulturellt arbete.
 • En beskrivning av din yrkesverksamhet från 2017 och framåt. Observera att uppdrag som till exempel pedagog eller inom reklam eller liknande inte bedöms vara en del av en professionell konstnärlig yrkesverksamhet i detta sammanhang.
 • Information om eventuell konstnärlig utbildning.
 • Information om eventuella stipendier du har fått, kopplat till din konstnärliga eller kulturella yrkesverksamhet från 2017 och framåt.

Tillfällig hyressubvention

Tillfällig hyressubvention riktar sig till kulturföreningar och -organisationer som ekonomiskt har påverkats av covid-19. Stödet ger ersättning för tre månadshyror, med en maxsumma på 300 000 kronor per sökande. Stödet är skattefritt.

Vem kan söka hyressubvention?

Kulturverksamheter i Göteborg med fasta lokalkostnader kan söka. Den som söker ska vara en juridisk person eller enskild firma som är registrerad för F-skatt. Organisationen som söker ska bedriva dokumenterad konstnärlig eller kulturell verksamhet som är angelägen för det fria kulturlivet i Göteborg och som faller under kulturnämndens riktlinjer.

Vem kan inte söka hyressubvention?

 • Organisationer vars huvudsakliga verksamhet kan bäras ekonomiskt utan kulturstöd.
 • Organisationer vars huvudsakliga verksamhet inte faller under kulturnämndens riktlinjer
 • Verksamheter som huvudsakligen kan definieras som fritidsverksamheter.
 • Offentligt finansierade institutioner, förvaltningar eller bolag.

Vad ska ansökan innehålla?

Du ansöker genom att fylla i ett ansökningsformulär, som du hittar nedan.

I ansökan behöver du fylla i:

 • Organisationsnummer, kontaktuppgifter och kontaktperson för organisationen.
 • De konstområden som din verksamhet främst arbetar med. Du kan välja flera områden.
 • Månadshyra för verksamheten under 2020.
 • En kort redogörelse för hur verksamheten har påverkats ekonomiskt av covid-19.

Du ska också skicka in följande bilagor:

 • Aktuellt registerutdrag från Skatteverket. Du kan hämta ett från www.skatteverket.se.
 • Aktuellt hyresavtal eller kontrakt för den lokal som er organisation bedriver verksamhet i och som ni söker subvention för. 
 • Ett underlag som tydligt beskriver din verksamhet. Det kan vara en uppdaterad verksamhetsplan för 2020 eller liknande.

Alla bilagor ska skickas in digitalt tillsammans med ansökningsformuläret. Det går bra att skicka in inscannade dokument.

Hur och när kan jag söka?

Ansökan stängde 27 november klockan 12:00. 

Vad händer när jag har skickat in min ansökan?

En grupp av sakkunniga med bred kompetens inom olika konstområden läser ansökningarna och bedömer dem. Bedömningarna lutar sig mot kulturnämndens riktlinjer och regler för stöden. I bedömningen tas bland annat hänsyn till verksamhetens omfattning, betydelse för det fria kulturlivet och den sökandes ekonomiska behov.

Beslutet om vem som får stöd fattas av kulturförvaltningen och kan inte överklagas.

När får jag besked?

Du får besked via e-post senast den 14 december. Listan på vilka som fått stöd publiceras även på vår hemsida, under Alla beviljade stöd. Därefter är målet att utbetalningarna ska påbörjas innan årsskiftet. Ingen redovisning av stöden krävs.

Kontakta oss

Om du är osäker på hur du ska fylla i ansökningsformulären eller har andra frågor om Göteborgs Stads stödpaket till det fria kulturlivet, tveka inte att kontakta oss på kulturstod@kultur.goteborg.se.

Vi har även samlat svaren på några vanliga frågor om stöden på sidan Frågor och svar om stödpaketet