Granskning och beslut

Din ansökan granskas av tjänstepersoner på enheten för Kulturstöd i samråd med referenspersoner eller sakkunniga. Beroende på stödform är det tjänstepersoner på Kulturstöd eller politiker i kulturnämnden som tar beslut.

När du skickat in din ansökan granskas och bedöms den av utredare på enheten för Kulturstöd på Göteborgs Stad. En referensgrupp ger råd.

Ansökningar om kulturstipendium och arbetsstipendium för författare granskas av sakkunniga. Resultatet av granskningen används som underlag för beslut om stöd.

Information om vilka som fått stöd tidigare

Bedömning av ansökan

När utredarna bedömer din ansökan utgår de från våra bedömningsgrunder. Bedömningsgrunderna är baserade på politiskt beslutade riktlinjer som är framtagna för Göteborgs Stad, till exempel Jämlik Stad, Göteborgs Stads kulturprogram och stadens riktlinjer för kulturstöd till det fria kulturlivet.

Tre prioriterade perspektiv

I allt vårt bedömningsarbete jobbar vi efter tre prioriterade perspektiv:

 • Nationella minoriteter
 • Jämlikhetskvaliteter (jämställdhet och mångfald)
 • Barn och unga

Bedömningsgrunder

Konstnärliga kvaliteter

I den här kategorin bedömer vi flera olika aspekter, som till exempel projektets eller verksamhetens konstnärliga bakgrund och meriter, inklusive de medverkandes erfarenheter. Vi lägger stor vikt vid den konstnärliga idén och hur den kommer till uttryck i genomförande och sammanhang. Vi beaktar också om projektet eller verksamheten vidgar kulturutbudet. Det kan handla om att projektet utvecklar det konstnärliga uttrycket inom sin genre eller utmanar genom nya perspektiv.

Målgruppsarbete och publika aspekter

Här tittar vi på hur projektet eller verksamheten aktivt arbetar för att nå sin målgrupp och publik. Det kan handla om val av plats, format eller kanaler.

Delaktighet

Vi bedömer vilken möjlighet invånare i staden har att delta i projektet/verksamheten eller utöva konst och kultur genom det, och hur projektet/verksamheten arbetar med att inkludera och tillgängliggöra konst och kultur för alla oavsett förutsättningar.

Geografisk spridning

Här tittar vi på hur projektet eller verksamheten når ut i stadens olika stadsdelar och områden, och hur projektet/verksamheten planerar att samverka med till exempel fria aktörer, institutioner, stadsdelar, organisationer eller skolor.

Ekonomi och andra resurser

Här bedömer vi i vilken utsträckning projektets eller verksamhetens samlade resurser klarar av att möta de konstnärliga och publika ambitionerna. Grunden för bedömningen är budget och finansieringsplan i förhållande till projektets utformning och tidsplan. Förutom ekonomiska resurser bedömer vi vilka samarbeten, kompetenser, upparbetade nätverk och andra resurser som kan bidra till att projektet eller verksamheten uppnår sina ambitioner.

Referenspersoner och sakkunniga

De referenspersoner och sakkunniga som Kulturstöd anlitar har kompetens inom bland annat teater, dans, musik, film, konst, konsthantverk, litteratur och fotografi. De har inte beslutande mandat.

Referenspersoner 2019

 • Birgit Berndt: Verksamhetsstöd och projektstöd (dans)
 • Lena Dahlén: Verksamhetsstöd och projektstöd (teater)
 • Helena Marika Ekenger: Ateljéstöd
 • Kicki Jaballah: Verksamhetsstöd, Riktat stöd och Projektstöd
 • Marie Jönsson: Verksamhetsstöd (dans)
 • Lisa Lindén: Produktionsstöd för film och rörlig bild, Verksamhetsstöd samt Projektstöd (film) och Utvecklingsstöd
 • Annika Törnqvist: Verksamhetsstöd och projektstöd (musik)
 • Pascal Prosek: Projektstöd (konst/konsthantverk)
 • Lena Ulrika Rudeke: Verksamhetsstöd och projektstöd (litteratur)
 • Daniel Terres: Utvecklingsstöd

Sakkunniga för kulturstipendier och arbetsstipendier för författare 2019

 • Patrik Lindgren (musik)
 • Elin Flognman (konsthantverk)
 • Anna Karlander (dans)
 • Lena Lind Brynstedt (film)
 • Lisa Nowotny (teater)
 • Anna Persson (bildkonst och foto)
 • Lena Ulrika Rudeke (litteratur)
 • Attila Urbán (bildkonst och foto)