Linnéplatsen. Foto: Vanja Larberg.

Stort engagemang från kulturverksamheter när Linnéplatsen ska utvecklas

Publicerad 24 mars 2022

Linnéplatsen står inför en större omvandling. Hösten 2021 samlade kulturförvaltningen in kunskap om hur Göteborgs invånare och kultverksamheter upplever Linnéplatsen och området däromkring, för att kartlägga kulturvärdena på platsen. Nu går det att ta del av resultatet i en rapport.

Undersökningen bestod dels av djupintervjuer med vissa av de kulturverksamheter och institutioner som är verksamma runt platsen, dels av en enkätundersökning som gick ut till allmänheten. Det var 1 741 personer som svarade på enkäten, och 2 683 nålar placerades på den digitala karta där man kunde märka ut platser som var viktiga för en runt Linnéstaden.

Djupintervjuerna med kulturverksamheterna runt Linnéplatsen är inte en heltäckande inventering av alla de kreativa verksamheter och kulturella mötesplatser som finns i området, men ger en bred och fördjupad bild av områdets betydelse för kulturgöteborg.

Ett av resultaten från intervjuerna med kulturverksamheterna var att många vill att det ska bli tydligare och lättare att orientera sig mellan Linnéplatsen och de verksamheter som finns runt omkring. Idag är det svårt att hitta även till kända platser vid Linnéplatsen, så som Konstepidemin, som är en av Göteborgs stora kulturnoder.

Alla verksamheter som har intervjuats lyfter också fram att det finns en bred samverkan mellan kulturaktörer i området, och att det gärna får synas och lyftas fram bättre vid Linnéplatsen. Några exempel på samverkan idag är att naturområden används för konstuttryck, gallerier genomför gemensamma konstvandringar eller vernissager, och konstnärer i området verkar som pedagoger.

En ökad synlighet för verksamheterna i stadsrummet vid Linnéplatsens knytpunkt kan göra det både lättare att hitta till verksamheterna men kan också skapa synergieffekter för kulturlivet kring denna centrala plats.

Engagemang för kultur- och naturvärden

I de många kommentarer som göteborgarna skrev i enkäten märks ett stort engagemang för de kultur- och naturvärden som finns runt platsen. Slottsskogen med lekplatsen Plikta, de rundade tegelhusen i slutet av Linnégatan, Seminarieparken och Naturhistoriska museet är några av de platser som uppskattas mycket.

Det framkom också önskemål om förändring när platsen utvecklas. Till exempel att tydliggöra kopplingen Linnéplatsen – Linnégatan och Linnéplatsen – Övre Husargatan, som idag är otydliga och osäkra både för cyklister och gående. Andra önskemål är att hållplatsområdet får en bättre gestaltning, med bland annat väntplats inomhus och funktioner som gör det mer intressant att vänta och mötas här. Flera av de som har svarat på enkäten lyfter också fram betydelsen av att förstärka platsens karaktär av entré mellan stad och park, gärna med en förankring till platsens historia.

Hela resultatet av undersökningen har sammanställts i rapporten Linnéplatsen – en kulturvärdesinventering, som kommer att användas i planprogrammet för Linnéplatsen.

Rapporten i sin helhet kan du läsa här.