Ny handlingsplan för att stärka arbetet med film och rörlig bild i Göteborg 2021–2025

Publicerad 25 maj 2021

Vid kulturnämndens sammanträde den 24 maj antogs en ny handlingsplan för att stärka arbetet med film och rörlig bild i Göteborg 2021–2025. Handlingsplanen är en del av Göteborgs Stads arbete med film och rörlig bild och syftar till att stärka förutsättningarna för en lokal utveckling i Göteborg.

Göteborgs Stads filmsatsning startade 2013 på initiativ av kommunstyrelsen. Sedan dess har man arbetat med bland annat filmproduktion och olika branschstärkande åtgärder, som att underlätta för filminspelningar i Göteborg. Arbetet drivs av kulturförvaltningen genom Filmkontoret, samt Lindholmen Science Park och Business Region Göteborg.

— Genom den nya antagna handlingsplanen får vi ett ännu tydligare uppdrag att arbeta utvecklingsorienterat med film och rörlig bild vilket är precis i linje med den övergripande utvecklingen som sker i branschen. Filmen och den rörliga bilden befinner sig i ett paradigmskifte och genom det arbete vi nu gör så möjliggör vi för våra lokala aktörer att i ett större sammanhang följa med i utvecklingen, både kortsiktigt och långsiktigt, säger Martina Eriksdotter, strategisk filmutvecklare på Göteborgs Stads kulturförvaltning.

Nu har kulturnämnden antagit en ny handlingsplan för att stärka arbetet med film och rörlig bild i Göteborg 2021–2025. Handlingsplanens fokus ligger i att stärka nuvarande samtida strukturer och bygga nya hållbara strukturer för framtiden. Samverkan kommer att ske på lokal, nationell och internationell nivå. För Göteborg innebär det mer dialog och utvecklade samarbeten med övriga förvaltningar och bolag, civilsamhälle och näringsliv.

— Trenden visar att de större koncernägda bolagen med ett mer uttalat vinstintresse tar större marknadsandelar idag än tidigare. Det gör att det blir svårare för de mindre oberoende independentbolagen att få igenom sina projekt. Konkurrensen om finansiering hårdnar. Kontakten med civilsamhället är viktigare än någonsin för att värna de demokratiska och samhälleliga värdena. Den fria konsten måste vara just fri och där är en sådan här satsning viktig, säger Martina Eriksdotter.

Filmkontoret har ett centralt uppdrag inom Göteborgs Stads filmsatsning. De fungerar som en oberoende, lättillgänglig informations- och samverkanscentral som går att kontakta med frågor som rör allt från operativt till strategiskt arbete inom området film och rörlig bild.

— Vi ser att samverkan och samarbete gynnar hela kedjan av lokala aktörer så som filmarbetare, produktionsbolag och leverantörer. Det gynnar hela det lokala “ekosystemet” och skapar också en viktig exponering av Göteborgs Stad säger Martina Eriksdotter.

Arbetet utgår från både kulturpolitiska och näringslivspolitiska perspektiv, och den prioriterade målgruppen är de lokala aktörerna. Men Filmkontoret samverkar även med flera nationella och internationella branschaktörer.

— Göteborg har produktionsbolag med hög profil på en internationell nivå. Vi vill värna dem och samtidigt skapa förutsättningar för både dem och mindre och nya aktörer att följa utvecklingen. Detta gör vi genom att anpassa våra finansieringsformer, göra insatser för kompetensutveckling, möjliggöra kontaktytor och internationella utbyten som de inte själva kanske har möjlighet att etablera, säger Martina Eriksdotter.

Med den nya handlingsplanen ska nya uppsatta mål komplettera andra befintliga finansiärer och stärka förutsättningarna för en lokal utveckling inom film och rörlig bild i Göteborg.

— Uppdraget möjliggör för kulturförvaltningen att via en stark samverkan stötta våra lokala aktörer och följa med i utvecklingen som sker, vilket stärker Göteborg på området film och rörlig bild både ur ett konstnärligt perspektiv och som näring, säger Anna Rosengren, förvaltningsdirektör på Göteborgs Stads kulturförvaltning.

På filmkontorets hemsida kan du läsa handlingsplanen i sin helhet

Där kan du även läsa tjänsteutlåtandet som ligger till grund för det politiska beslutet

Kontaktpersoner

Martina Eriksdotter,
Filmutvecklare, Filmkontoret Göteborgs Stad
E-post: martina.eriksdotter@kultur.goteborg.se
Telefon: 0704-10 14 81

Myriam Mazzoni,
Enhetschef kulturstöd, Göteborgs Stad
E-post: myriam.mazzoni@kultur.goteborg.se
Telefon: 031- 368 34 91