Kulturskolans integritetspolicy

Så behandlar kulturskolan dina personuppgifter

Det är viktigt för oss på Kulturskolan att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och här nedan kan du läsa Kulturskolans integritetspolicy. Den beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. All behandling av personuppgifter i kulturskolan utgår från syftet med behandlingen, vi samlar aldrig in personuppgifter om det inte är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all typ information som kan identifiera dig som fysisk person. Det kan t.ex. vara ditt namn, personnummer, adress eller telefonnummer. Det kan också vara ett foto eller en film- eller ljudupptagning där du förekommer och där det går att identifiera dig.

Kulturskolan samlar in och lagrar bland annat följande uppgifter om dig:

 • För- och efternamn 
 • Personnummer 
 • Adress
 • Telefonnummer 
 • E-post 
 • Bilder, filmer och ljudupptagningar 

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som kan göras med personuppgifterna, till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, arkivering, spridning, radering.

Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt, säkert och korrekt sätt. För den behandling som utförs av Kulturskolan är det grundskolenämnden som är personuppgiftsansvarig.

Kontaktuppgifter till grundskoleförvaltningen:
Telefon: 031-365 09 60
E-post: grundskola@grundskola.goteborg.se

Varför behandlar vi dina personuppgifter (ändamål)?

Grundskolenämnden är den myndighet som är utsedd av kommunfullmäktige att ansvara för att erbjuda och tillhandahålla kulturskoleverksamhet i hela staden. Uppdraget står beskrivet i nämndens reglemente.

Kulturskolan är den verksamhet som ska säkerställa att uppdraget utförs.

Inom ramen för uppdraget behandlar Kulturskolan personuppgifter för flera ändamål:

 • Administrera ansökan och antagning

Kulturskolan samlar in och lagrar personuppgifter om dig för att kunna administrera och kommunicera med dig om det som rör din ansökan. Vi behöver också kunna kontakta dig när du blir antagen till Kulturskolan.

 • Administrera deltagande

Kulturskolan samlar in och lagrar personuppgifter om dig för att kunna administrera och kommunicera med dig om det som rör ditt deltagande i Kulturskolans verksamhet. Lärare för t.ex. närvaro och de behöver även kunna kontakta dig när det finns viktig information. Dina personuppgifter används även för att Kulturskolan ska kunna ta betalt om du deltar i en avgiftsbelagd kurs.

 • Bedriva verksamhet
  Kulturskolan samlar in och lagrar personuppgifter om dig för att kunna bedriva en konstnärlig och pedagogisk verksamhet med en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryckssätt där bild, film och ljud ingår i ämnen som t.ex. foto, film och musikproduktion.

 • Informera om vår verksamhet
  Kulturskolan samlar in och lagrar personuppgifter om dig för att kunna informera om sin verksamhet.

 • Följa upp och utveckla vår verksamhet

Kulturskolan arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten och för att kunna göra detta på ett effektivt sätt använder vi i vissa fall statistiska underlag. För att få fram underlagen kan vissa personuppgifter hanteras för statistiska ändamål. I statistiken presenteras inga uppgifter på individnivå utan vi tittar på deltagande utifrån t.ex. område, ämne, ålder och kön.

Kulturskolan kommer inte att behandla dina personuppgifter om vi inte har en väl motiverad anledning till att göra det. När vi samlar in personuppgifter ska ändamålet med behandlingen tydligt framgå.

Vilka kategorier av personuppgifter som behandlas varierar utifrån vilken situation det rör sig om. Ibland behövs endast namn, medan personnummer och ytterligare uppgifter är nödvändiga i andra fall. Vi frågar inte om mer personuppgifter än nödvändigt.

Om dina personuppgifter ska behandlas för en annan anledning än den ursprungliga kommer du att få information om det innan ny behandling påbörjas.

Varför får vi behandla dina personuppgifter (laglig grund)?

All personuppgiftsbehandling måste ha en laglig grund. Laglig grund är de skäl som enligt dataskyddsförordningen är giltiga för att få behandla personuppgifter. Någon av dessa grunder måste finnas om Kulturskolan ska hantera dina personuppgifter.

 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvariga.
 • Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.
 • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

I huvudsak sker personuppgiftsbehandlingen på Kulturskolan utifrån uppgift av allmänt intresse eller avtal. I vissa fall används även samtycke.

Enligt Integritetsskyddsmyndigheten räknas Kulturell verksamhet som kommunerna utför på frivillig grund som en uppgift av allmänt intresse.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

De flesta personuppgifter som Kulturskolan hanterar är personuppgifter som uppstår i verksamheten. Det kan t.ex. vara bild, film och ljud som produceras av deltagare i en kurs. Det kan även vara undervisningsmaterial som produceras av lärare. Personuppgifter uppstår också i administrationen av verksamheten som exempelvis vid upprättandet av grupper, scheman och vid närvarohantering.

Utöver detta får Kulturskolan även in personuppgifter via ansökningar till våra kurser.

Externa mottagare och leverantörer

Varje år tar Kulturskolan ut statistik som innehåller personuppgifter från vår e-tjänst och skickar den vidare till statistikmyndigheten SCB. De samlar in och sammanställer nationell statistik för Sveriges kulturskolor på uppdrag av Kulturrådet.

Kulturskolan använder personuppgiftsbiträden i utförandet av sitt uppdrag. Ett personuppgiftsbiträde är en extern verksamhet som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss och enligt våra instruktioner. Vanligtvis är våra personuppgiftsbiträden företag som levererar någon typ av IT-tjänst där vi hanterar personuppgifter. En sådan tjänst är Kulturskolans e-tjänst (SpeedAdmin).

Överföring till tredje land

Om Kulturskolan behöver överföra dina uppgifter till tredje land så berättar vi det för dig. Hanteringen sker i så fall i enlighet med de skyddsregler som finns i dataskyddslagstiftningen. Med tredje land menar vi en stat som inte ingår i Europeiska Unionen (EU) eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas av Kulturskolan till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifter som kommer in till Kulturskolan blir i regel allmänna handlingar. Myndigheter är enligt arkivlagen skyldiga att bevara sina allmänna handlingar. Om personuppgifterna ingår i en allmän handling krävs stöd i lag, förordning eller gallringsbeslut för att uppgifterna ska kunna gallras. Personuppgifter i allmänna handlingar bevaras eller gallras i enlighet med grundskoleförvaltningens dokumenthanteringsplan.

Dina rättigheter

 • Rätt till information och registerutdrag.
  Du kan begära att få tillgång till dina personuppgifter och du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Detta kallas vanligtvis ett registerutdrag vilket du har rätt att få vid förfrågan.
 • Rätt till rättelse, radering eller begränsning av en behandling.
  Dessa rättigheter är begränsade, till exempel om dina uppgifter ingår i en allmän handling är det inte tillåtet att radera dessa, eller om uppgifterna på annat sätt är nödvändiga för att Kulturskolan ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
 • Rätt att invända mot behandlingen.
  Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse som ett led i myndighetsutövning.
 • Rätt att begära dataportalitet.
  I vissa fall har du rätt att begära dataportabilitet vilket innebär att du kan få ut de uppgifter som du har tillhandahållit samt överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller under förutsättning att det är tekniskt möjligt, att den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av samtycke, eller att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.
 • Rätt till återkallande av samtycke.
  Du har rätt att när som helst återkalla eventuellt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde.
 • Rätt att lämna klagomål.
  Du har alltid rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (före detta Datainspektionen), som är tillsynsmyndighet, om du inte är nöjd med hur Kulturskolan behandlar dina uppgifter.

Offentlighetsprincipen

Kulturskolan omfattas av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär bland annat att uppgifter som du skickar till oss normalt blir allmänna handlingar.

Vi är skyldiga att på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar, efter sekretessprövning. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet och arkivregler kan innebära vissa begränsningar av dina rättigheter.

Dataskyddsombud

Kulturskolan har ett dataskyddsombud. Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att vi följer dataskyddsförordningen.

Vill du komma i kontakt med dataskyddsombudet?
Vår förvaltnings dataskyddsombud heter Frida Bonnevier.

E-post: dso@intraservice.goteborg.se

När du skickar e-post till dataskyddsombudet, tala om att frågan gäller Kulturskolan samt ditt eget namn och telefonnummer.

För registerutdrag eller hjälp med andra rättigheter enligt dataskyddsförordningen kontaktar du:

Kontaktcenter
Telefon: 031-365 00 00
E-post:  goteborg@goteborg.se

Kontakta Kulturskolan

Vill du kontakta Kulturskolan så hittar du kontaktuppgifter här.

Här kan du läsa mer om hur grundskoleförvaltningen behandlar personuppgifter.

Här kan du läsa mer om hur Göteborgs Stad behandlar personuppgifter.