Behandling av personuppgifter

Så behandlar kulturskolan dina personuppgifter

Kulturskolan behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR). Förordningen är till för att din personliga integritet inte ska kränkas genom behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter i kulturskolan utgår från syftet med behandlingen, vi samlar aldrig in personuppgifter om det inte är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Kulturskolan samlar in och lagrar personuppgifter om dig för att kunna administrera och kommunicera med dig om det som rör din ansökan eller ditt deltagande i kulturskolan. Dina personuppgifter används även för att vi ska kunna ta betalt för de avgiftsbelagda kurser som du deltar i.

Du har rätt att:

  • begära att få tillgång till dina personuppgifter,
  • begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter,
  • invända mot behandling av dina personuppgifter.

Kulturskolan omfattas av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifter som inkommer till kulturskolan blir vanligen allmänna handlingar och till stor del kommer de att arkiveras enligt arkivlagen. Kulturskolan kan behöva lämna ut dina personuppgifter om någon begär det med stöd av offentlighetsprincipen.

Dina personuppgifter kommer att sparas av kulturskolan till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Om personuppgifterna ingår i en allmän handling gallras de enligt gällande gallringsbeslut. Saknas ett sådant beslut så bevaras handlingarna enligt de bestämmelser som finns i arkivlagen.

Här kan du läsa mer om hur grundskoleförvaltningen behandlar personuppgifter.

Här kan du läsa mer om hur Göteborgs Stad behandlar personuppgifter.