Arkiv våren 2021

Utställningar våren och sommaren 2021. På grund av covid-19 var utställningarna ej tillgängliga för besökande publik.


Konsthallen Blå Stället
- Utställningar och program

15/4–4/6
Neither Here Nor There

Francine Agbodjalou — Kim Demåne - Badou Jobe - Fatima Moallim - Hadil Mohamed - Santiago Mostyn - Julie Nxadi.
Curatorer: Mmabatho Thobejane och Nontokozo Tshabalala.

Neither Here Nor There

(In English below)

Som svart kommer du oundvikligen - inför löften om frihet och framgång - att möta strukturella förhållanden som förvandlar dessa löften till 'ouppfyllda' och/eller ”uppskjutna”. Generationer av svarta, över alla kontinenter, såsom Sydafrikas ”born frees” eller Sveriges ”andra generationen”, navigerar utifrån denna position. Hos dem existerar det ofrånkomligen många och varierande historier och kontexter samlade under svarthetens flagga, en mångfald av olikheter. Utöver det belyser den även att svarthet gör nationell identitet mer komplex. När vi med utgångpunkt i detta ser på konstnärliga praktiker tar vi inspiration från Simon Njami som skriver:   

“[forms of black popular culture] are always the product of a partial synchronisation, a commitment that crosses cultural borders, a merging of different cultural traditions, negotiations between dominant and subordinate positions, underground strategies of transcoding and re-encoding, critical significations and signification processes.”   

Inspirerad av likheter och olikheter i svarta sydafrikanska och svenska erfarenheter, presenteras i utställningen konstnärliga praktiker som återspeglar dessa kvaliteter. Genom Njamis ord, konstnärerna och deras verk utforskar och bekräftar utställningen "Neither Here Nor There" att svart konstnärlig praktik, inte olikt svartas liv, är en nyskapande plats för experimenterande. Sammantaget i en kombination av process, innehåll och form, reflekterar och kritiserar de konstnärliga praktiker i utställningen världen vi lever i, samtidigt som de lämnar ledtrådar och skapar portaler till en annan möjlig värld. 

Digital öppning torsdag 15 april kl. 19-20.
på Konsthallen Blå Stället Facebook

Program: 
Intro från curatorerna Mmabatho Thobejane och Nontokozo Tshabalala
Visning av filmen "Neither Here Nor There" 
Konstnärssamtal med möjlighet att ställa frågor
Avslut 

When black, promises of freedom and future prosperity inevitably meet structural conditions that over years relegate these promises to "unfulfilled" and/or "deferred" status. Entire black generations and across continents, such as South Africa’s "born frees" or Sweden’s "second generation", navigate this position. This position is necessarily constituted by multiple and differing histories and contexts existing under the banner of blackness, dually multiple and full of difference. It additionally reveals, amongst other things, that blackness complicates national identity. Thinking of artistic practice at this juncture we think with Simon Njami, who writes that:  

“[forms of black popular culture] are always the product of a partial synchronisation, a commitment that crosses cultural borders, a merging of different cultural traditions, negotiations between dominant and subordinate positions, underground strategies of transcoding and re-encoding, critical significations and signification processes.”  

Inspired by the similarities and differences in black South African and Swedish experiences, "Neither Here Nor There" presents a selection of artistic practices that reflect these qualities. "Neither Here Nor There" thinks with and through Njami’s words and the practices presented here, to explore and affirm black artistic practice, not unlike black life, as inventive and as sites of experimentation. Being an amalgamation and combination of process, content and form, the artistic practices presented here reflect and critique the world as we know it while leaving clues, providing portholes for a world otherwise.  

Digital opening on Thursday 15 April 19.00–20.00.
On Konsthallen Blå Stället Facebook

Torsdag 6/5
Digitalt samtal:
(Svart) Konstnärskap som en plats för radikal öppenhet

Med konstnärerna Hadil Mohamed, Santiago Mostyn och Julie Nxadi (Sydafrika)

(Svart) Konstnärskap som en plats för radikal öppenhet

(In English below)

I detta konstnärssamtal vill vi utforska svart konstnärlig praktik, både teori och uttryck. Vi vill inte bara utforska vilka förutsättningar som krävs för att möjliggöra en sådan praktik utan också vilken kunskap som produceras då den existerar i olika kontexter (sammanhang) och historiska förhållanden. 

Deltagare: 
Santiago Mostyn gör filmer, installationer och föreställningar som testar gränserna mellan olika kulturella sfärer och använder en intuitiv process för att fördjupa sig i en kunskap och historia som är lika grundad i kroppen som i det rationella sinnet. Han är baserad i Sverige men har starka band till Zimbabwe och Trinidad & Tobago, länderna han växte upp i.

Julie Nxadi
är en författare och en konstnär från Sydafrika som arbetar med film och video, ljud och litterära experiment. Hennes nuvarande forskningsintresse är ”intimitet och förtryck i Sydafrika efter 1994”, ett ämne som hon utforskar med hjälp av flera medier, och skrivande är bara ett.

Hadil Mohamed
är en konstnär och grafisk formgivare. Hadil är också en av formgivarna som bidrog till boken Makt / egenmakt om designfältet där hon skrev om att bo och arbeta i Sverige och London och hantera vithetsnormer.

Moderator: Nontokozo Tshabalala är en tvärvetenskaplig konstnär, poet, afrofuturist och designer. Född och uppvuxen i Sydafrika för närvarande baserad i Göteborg. Hon är en av kuratorerna för utställningen Neither Here Nor There

"Vad konstvärlden behöver nu" - (Svart) Konstnärskap som en plats för radikal öppenhet är organiserad som en del av Kulturhuset Blå Ställets residens inom projektet Allmänningen vid Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet. Allmänningen är ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt som utvecklar och testar alternativa modeller för användningen av universitet och samverkan.
Kl. 18-19. Samtalet sker på engelska.

Thursday 6/5
Digital Roundtable talk: (Black) Artistry as a place of Radical Openness
With the artists Hadil Mohamed, Santiago Mostyn & Julie Nxadi (South Africa)

This roundtable explores black artistic practice and expression as both theoretical and embodied. We want to explore not only the conditions that make that possible but what kind of knowledge is produced from this subjectivity as it is constituted in different contexts and by different histories.
Participants:
Santiago Mostyn
makes films, installations and performances that test the divide between disparate cultural spheres, employing an intuitive process to engage with a knowledge and history grounded equally in the body and the rational mind. He is currently based in Sweden.

Julie Nxadi
is a writer and an artist from South Africa working through film and video, audio, and literary experiments. Her current research interest is ‘intimacy and oppression in post-’94 South Africa’, a subject that she is exploring using multiple mediums, writing being just one.

Hadil Mohamed
is an artist and graphic designer. Hadil is also one of the designers that contributed to the book Makt/egenmakt about the field of design where she wrote about living and working in Sweden and London and dealing with the norms of whiteness.

Moderator: Nontokozo Tshabalala is a multidisciplinary artist, poet, Afrofuturist and designer. Born and raised in South Africa currently based in Gothenburg. Co-Curator for Neither Here Nor There
"What the artworld needs now" - (Black) Artistry as a place of Radical Openness is organised as part of Kulturhuset Blå Ställets residency within Allmänningen (The Common Room) at the Faculty of Fine, Applied and Performing Arts, Gothenburg University. Allmänningen is a Vinnova funded research project developing and piloting alternative models for university usership and collaboration.
At 18-19. Language: English.

Söndag 16/5
Digital workshop: Spoken word med poeten Suad Omar

Digital workshop: Spoken word med poeten Suad Omar

Workshopen kommer att ta utgångspunkt i temat för utställningen Neither Here Nor There och konceptet mellanförskap. Vi kommer att fokusera på kreativt skrivande, spoken word och poesi som berättarform. Utveckla ditt skrivande eller prova på nya former av berättande tillsammans. Suad Omar Jama är en publicerad poet och finalist från Ortens Bästa Poet 2017.
Max 10 personer. Föranmälan: nontokozo.tshabalala@kultur.goteborg.se
Kl. 13-16. Länk till workshopen skickas efter anmälan.

OBS inställt! Onsdag 26/5
Poddsamtal x 2 med Samuel Girma - Svarthetens estetik

Gäster: Judith Kiros och Monica Miller.
Judith Kiros och Monica Miller

Bild: Judith Kiros till vänster. Monica Miller till höger.

Lyssna: Blå Ställets Facebooksida, Konsthallen Blå Ställets Facebooksida, Blå Ställetpodden på Soundcloud

Samuel Girma är kurator inom film och konst, samhällsorganisatör och Svartqueer-aktivist baserad i Stockholm.

Språk:
samtal med Judith Kiros: svenska, med Monica Miller: engelska.
Poddarna släpps kl. 18.
(At 18. Language: with Judith Kiros, Swedish, with Monica Miller, English.
Follow the links to listen. More info in English below.)

Om Judith Kiros:
Judith Kiros, poet, journalist och doktorand i litteratur vid Karlstads universitet. Hennes debutbok "O", delvis poesi och essä, är en omfattande och rytmisk dekonstruktion av Shakespeares tragedi, Othello.

Om Monica Miller:
Monica Miller är professor i engelska och africanastudier vid Barnard College, New York och har skrivit Slaves To Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diaspora Identity.  

----------------------------------------------------

Om poddsamtalen skriver Samuel Girma:

"Den nigerianska poeten Ijeoma Umebinyuo skriver i Questions for Ada:  

"So, here you are 
too foreign for home 
too foreign for here. 
Never enough for both.” 

Dessa ord har jag burit med mig i många år och jag har försökt att sluta fred med mina egna känslor kring tillhörighet(er). Jag häpnar inför den svarta diasporan runt om i världen. Åtskilda och ändå djupt förbundna.

Jag är också ”fascinerad” av hur vitheten fungerar. Det är också en diaspora (av andra skäl) men ändå manifesteras den i en global hegemonisk position som gör den till standard för ”mänskligheten” där dess epistemologiska vanor har format maktens och dominansens estetik.

Som en del av min konstnärliga praktik, liksom i mitt liv som en svart person, letar jag efter en (global) svarthetens estetik.

Följ oss i dessa poddsamtal i två avsnitt där vi utgår från utställningen Neither Here Nor Here, kuraterad av Mmabatho Thobejane och Nontokozo Tshabalala. I samtalen diskuterar vi utformningen av en svarthetens estetik, var den än befinner sig, hemma eller i diasporan."

---------------------------------- 

Wednesday 26/5

Podtalk x 2 with Samuel Girma - The Aesthetics of Blackness

Guest: Judith Kieros.
Judith Kiros is a poet, journalist and Ph.D. student in literature at Karlstad University. Her debut book “O”, partially poetry and essay, is an extensive and rhythmic deconstruction of Shakespeare’s tragedy, Othello.  

Guest: Monica Miller.
Monica Miller is Professor of English and Africana Studies at Barnard College, New York, and has written Slaves To Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diaspora Identity.  

----------------------------------------

Samuel Girma about the podtalks:

"The Nigerian poet Ijeoma Umebinyuo writes in "Questions for Ada:

"So, here you are

too foreign for home
too foreign for here.
Never enough for both.”

These words have been stuck with me for many years and I have tried to make peace with my own feelings of belonging(s). I am amazed at the Black diaspora around the world. Deeply separated and yet deeply connected.

I am also deeply ”fascinated” by the way whiteness operates. It itself is a diaspora (for different reasons) yet it has manifested a global hegemonic position that makes it the default ”human race” and its epistemological habits * have shaped the aesthetics of power and domination.

As part of my artistic practices, as well as my life as a Black person I am always looking for a (global) aesthetics of Blackness. Join us in this podcast consisting of two episodes where we depart from the exhibition Neither Here Nor Here, curated by Mmabatho Thobejane and Nontokozo Tshabalala and where we will discuss the formations of aesthetics of a Blackness, wherever it may be, home or in the Diaspora. Samuel Girma is a curator in film and art, community organizer and Blackqueer activist based in Stockholm.

Guests: TBA. "What the artworld needs now" - The Aesthetics of Blackness is organised as part of Kulturhuset Blå Ställets residency within Allmänningen (The Common Room) at the Faculty of Fine, Applied and Performing Arts, Gothenburg University. Allmänningen is a Vinnova funded research project developing and piloting alternative models for university usership and collaboration."

Torsdag 17/6
Digitalt samtal: Contours of Inbetweeness

(OBS! Programmet framflyttat från 4/6.)

Digital samtal: Contours of Inbetweeness

(In English below)

I historierna om förflyttning som många svarta människor delar är erfarenheter kring identitet och tillhörighet likartade. Detta rundabordssamtal utforskar svarthetens konturer och strukturer och vilken typ av solidaritet som kan finnas inom svarthet och över POCs (People of colour) gränser. Diskussionen grundar sig i rasifiering i en svensk kontext.

Deltagarna: Kristina Issa är en kompositör, musiker och artist och har turnerat genom hela Europa med sitt band. Senast har hon medverkat i "Nationen" på Backa Teater. Hennes tidigare verk inkluderar den audiovisuella showen "Queen Zenobia" och "Arabic Spring" om den arabiska våren och Syrien.
Kitimbwa Sabuni har varit i centrum för den svenska debatten om ras och social rättvisa i mer än två decennier. Han har publicerat flera publikationer och är för närvarande ordförande för Afrosvenskarnas Riksorganisation.

Daniel Terres växte upp i Argentina och Bolivia men bor och arbetar för närvarande i Göteborg. Han driver podcasten Tredje Rummet och arbetar på Urban Konst, som är en del av Göteborgs Konsthall sedan 2017.
Nontokozo Tshabalala är en tvärvetenskaplig konstnär, poet, afrofuturist och designer. Född och uppvuxen i Sydafrika för närvarande baserad i Göteborg.
Kl. 18-19. Samtalet sker på engelska. Digitalt samtal.

Thirsday 17/6
Digital roundtable talk Contours of Inbetweeness

In between the histories of displacement that many people of colour share, the experiences relating to identity and belonging are similar. This roundtable explores the contours and textures of blackness and the kind of solidarity that can exist within blackness as well as across POC racial lines. Additionally, the discussion rests on racialisation in the Swedish context.
Participants:  Kristina Issa is a composer, musician and artist and has toured throughout Europe with her band. She has most recently appeared in “Nationen” (The Nation) at Backa Teater. Her previous creations include the audiovisual show “Queen Zenobia” and “Arabic Spring” about the Arab Spring and Syria.
Kitimbwa Sabuni
has been at the center of the Swedish debate on race and social justice for more than two decades. He has published several publications and is currently the chairperson of the Afro-Swedish National Association
Daniel Terres
grew up in Argentina and Bolivia but currently lives and works in Gothenburg. He runs the podcast Tredje Rummet and works at Urban Konst, which is a part of Göteborgs Konsthall since 2017.
Nontokozo
Tshabalala is a multidisciplinary artist, poet, Afrofuturist and designer. Born and raised in South Africa currently based in Gothenburg.
At. 18-19. Digital talk.

---------------------------------------

8/2: VÅGA-Veckan digital

Utbilda dig inom design, konst, mode, hantverk...

Våga-Veckan

VÅGA-veckan är över men nya hemsidan www.vagaveckan.com finns kvar!

Hur blir du dataspelsdesigner? Vilka utbildningsvägar finns inom mode? Vad gör en konstnär och kan en överleva på konstnärliga och kreativa yrken?

VÅGA är ett samarbetsprojekt mellan Förvaltningen för kulturutveckling, Kulturhuset Blå Stället, Dômen konstskola, Tillskärarakademin i Göteborg, Kulturverkstan, Stenebyskolan, KV Konstskola, Göteborgs Konstskola, Gerlesborgsskolan, HDK-Valand - Högskolan för konst och design, Textilhögskolan i Borås och Art College.

Horisontell linje 

22/1—tills vidare  
Karantänkonst 

Parkmontern 

karantänkonst utställningen

Karantänkonst 
I mars 2020 bjöd vi in alla att dela med sig av sin karantänkonst. Många har skickat oss sina 15 x 15 cm verk och i den här utställningen visar vi de bidrag vi fått in.