Tidslinje – Från 1970-tal till färdigt kulturhus

Här kan du läsa hur kulturhuset i Bergsjön växer fram. Tidslinjen berättar hur planen ser ut just nu, den har ändrats och kan komma att ändras under projektets gång.

Ett kulturhus i Bergsjön blir till

En öppen mötesplats för kultur i Bergsjön har diskuterats och planerats under en lång tid. Här kan du ladda ner en sammanställning som är byggd på utredningar, protokoll och intervjuer med personer som under en lång tid har drivit frågan framåt. Ett kulturhus i Bergsjön blir till, vägen från vision till ritning  PDF.

Längst ner på sidan kan du ladda ner olika dokument som sammanställningen bygger på.

År 2022

Dags för den stora invigningen!

År 2020 – Nu startar bygget av det nya kulturhuset

Arbetet med att ordna de vägar, platser och ytor som ingår i detaljplanen och som berör det nya kulturhuset startar. Byggnadens gestalt växer fram med grund och konstruktion, därefter fasader med fönsterpartier och dörrar och slutligen tak. Sen börjar arbetet inuti med inredning och utrustning i alla rum och utrymmen.

År 2017-2019 – Vinnare och förberedelser 

Sweco Architects "Kulturkorgen" utses som vinnare i arkitekttävlingen. Förslaget bearbetas vidare och mer detaljerat av arkitekterna tillsammans med stadsdelen och Higab.

Park- och Naturförvaltningen påbörjar planeringsarbetet med torget som ska ligga framför kulturhuset.

Projektledaren i stadsdelsförvaltningen påbörjar arbetet med att hitta en inbjudande och snygg grafisk profil till huset och dess verksamheter.

Övriga tekniska konsulter utses som var och en ansvarar för olika tekniska system i byggnaden. Alla ritar igenom hela byggnaden inom sitt ansvarsområde. Alla ritningar tillsammans är det underlag som entreprenören behöver för att genomföra bygget.

År 2016 – En arkitekttävling utlyses

En jury som består av representanter för de inblandade parterna väljer ut det förslag som de anser bäst tagit tillvara platsens förutsättningar i kombination med de mål och visioner som satt upp för byggnaden och verksamheten, och som dessutom är ekonomiskt genomförbart inom den budget som redan är beslutad. Läs mer om arkitekttävlingen och bidragen här.

År 2014 – Förstudie och detaljplan

I januari 2014 startar byggnadsnämnden arbetet med en detaljplan för kulturhuset och Rymdtorgets östra entré. 

Under våren 2014 genomför det kommunala fastighetsbolaget Higab på uppdrag av stadsdelsförvaltningen och lokalsekretariatet en förstudie som ska ligga till grund för det framtida kulturhusets innehåll och verksamheter. I förstudien analyseras också placeringen av byggnaden vid Rymdtorgets östra entré.

Dialogprocessen fortsätter och fler öppna möten hålls.

Som ett sätt att etablera kulturhusets framtida placering och för att göra något roligt ihop arrangerar Kulturhus Bergsjön tillsammans med fastighetsägare och föreningsliv en festival på Rymdtorget i september 2014. Festivalen, som genom en namntävling döps till Tellusfestivalen, blir väldigt lyckad och drar omkring 5000 besökare detta första år. Tellusfestivalen har återkommit varje år därefter.

År 2013 – Dialogprocessen startar och en plats väljs ut

Under våren 2013 hålls fyra öppna diskussionsmöten om kulturhuset och två dialogmöten med politiker från stadsdelsnämnden Östra Göteborg. Via förslagslådor, e-post, facebook, möten och intervjuer kom förslag in om innehållet i det framtida kulturhuset. En behovsutredning genomförs och ett verksamhetsprogram tas fram.

I augusti 2013 beslutar stadsdelsnämnden i Östra Göteborg att Rymdtorgets östra entré ska utredas vidare. Platsen bredvid där det idag ligger busshållplatser och parkeringsplatser. Platsen valdes för att tydliggöra entrén till Bergsjön och för att förstärka torget och de befintliga verksamheterna. Man tog också hänsyn till tillgänglighet för transporter och kollektivtrafik.

År 2012 – Nu är det bestämt – Det ska byggas ett Kulturhus i Bergsjön

Göteborgs kommunfullmäktige bestämmer sig för att satsa 125 miljoner kronor för att bygga ett kulturhus i Bergsjön. Stadsdelsnämnden i Östra Göteborg får uppdraget att leda arbetet.

2000-tal — Nya initiativ för kultur i Bergsjön

Nya projekt och föreningar för att främja Bergsjöns kulturliv bildas, bland annat Kulturföreningen bob som presenterar en idé om ett kulturhus i tidningen Vårt Göteborg.

Mångården - 1970- och 80-tal

På 1970-talet öppnas fritidsgården Mångården på Rymdtorget. Runt 1985 får huset namnet Kulturhuset och verksamheten får en inriktning mot bland annat teater, film och utställning. Huset ägs av Familjebostäder. Den sista biofilmen visas 1997. Kulturföreningen bob är de sista som har verksamhet i Kulturhuset.


PDF:erna som vi länkar till nedan är inte fullt ut tillgängliga. De innehåller ritningar och information om de olika förslagen.