Frågor och svar om arkitekttävlingen

Här har vi samlat frågor och svar kring hur arkitekttävlingen fungerar.

Vilka sitter i juryn?

Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av följande sakkunniga:

Fredrik Davidsson, Ordförande                        
Fastighetsutvecklingschef Higab

Kajsa Wide
Projektledare, Arkitekt SAR/MSA Higab

Björn Siesjö
Stadsarkitekt, Arkitekt SAR/MSA Stadsbyggnadskontoret

Per Ottosson 
Verksamhetens projektledare SDF Östra Göteborg

Kerstin Årre
Bibliotekschef SDF Östra Göteborg

Bengt Mattias Carlsson
Sakkunnig, Arkitekt SAR/MSA Utsedd av Sveriges Arkitekter

Dorte Mandrup
Sakkunnig, Professor, Arkitekt MAA Utsedd av Sveriges Arkitekter

Hanna Siggelkow
Tävlingssekreterare Higab

Hur ser tidsplanen ut för juryarbetet?

Tävlingsjuryn har möten:

14 december 2016, kl 9-16

12 januari 2017, kl 9-16

26 januari 2017, kl 9-16

9 februari 2017, kl 9-16

23 februari 2017, kl 9-16

9 mars 2017, kl 9-16

Hur mycket är bestämt gällande hur huset ska se ut?

Juryn väljer ut det tävlingsförslag som bäst svarar upp mot krav och önskemål i tävlingsprogrammet. När man sedan arbetar vidare med förslaget är det möjligt att vissa justeringar kan komma att göras, men kärnan i förslaget består.

Varför är förslagen anonyma?

Vid offentlig upphandling enligt LOU råder som huvudregel absolut sekretess fram till dess att den upphandlande myndigheten beslutat att tilldela kontraktet till en viss leverantör. Då det i det här fallet även är en tävling är det avgörande att jurymedlemmarna gör sin bedömning enbart utifrån förslagen och inte riskerar att påverkas av andra faktorer. Därför är förslagen anonyma även för juryn.

Varför gjorde man en tävling?

Det nya kulturhuset är en viktig byggnad för Bergsjön och Göteborg. Syftet med tävlingen är att få fram en väl gestaltad byggnad som utgår från platsens förutsättningar. Tävlingsformen säkerställer att man får in flera förslag som kan vägas mot varandra, så att uppgiften blir belyst från flera olika aspekter, och att  man slutligen väljer är det som bäst överensstämmer med plats och funktion.

Vad innebär det att lämna en synpunkt?

Det är juryn som bestämmer vilket förslag som det kommer arbetas vidare med. Alla synpunkter som kommer in är viktiga och juryn kommer ta dem till sig och väga dem mot varandra.
De synpunkter som kommer in från referensgrupperna blir en del av underlaget som juryn har när den gör sin helhetsbedömning och värdering av förslagen.

Varför måste det finnas en jury? Kan inte folket få bestämma?

Tävlingsprogrammet bygger till största del på de dialoger och intervjuer som genomförts med olika grupper under förstudien där synpunkter och önskemål samlats in. Att gestalta och bygga kulturhuset är en komplex process och det finns många faktorer att ta hänsyn till både vad gäller funktion och utformning. Jurymedlemmarna är utvalda för att de tillsammans har den kompetens och kunskap som krävs för att kunna jämföra förslagen ur alla aspekter och ta ett väl underbyggt beslut. 

Varför har man valt att dra en väg rakt över torget? Kommer det verkligen fungera att alla bilar ska åka vägen över torget?

När det gäller trafikplaneringen i samband med bygget av kulturhuset och  torget är det viktigt att veta att det är en del av ett större sammanhang. Det har tagits fram ett övergripande program för Bergsjön gällande stadsplanering. Det innebär att det finns förslag på förändringar även utanför torget, som inte syns på arkitektförslagen eftersom de bara utgår från själva torgytan.
Vägen över torget kommer alltså knyta an till andra planerade förändringar för en så bra trafiksituation som möjligt.

Utgångspunkten för levande  torg och centrum är att olika flöden och funktioner behöver samlas ihop på samma plats. Ett sätt som har blivit allt vanligare är att göra så kallade Shared space eller Mjuktrafikrum som Trafikverket kallar dem. En mycket viktigt funktion är hållplatser för kollektivtrafiken och det ska även i fortsättningen finnas hållplats för bussar i direkt anslutning till torget. 

Utifrån vilket förslag som vinner och ska byggas behöver utformningen av torget  studeras vidare och justeras för att fungera för såväl människor som fordonstrafik. 

Se mer i Program för Bergsjön och Detaljplan för Kulturhus vid Rymdtorget.