AgeLab i Centrum

AgeLab på Krokslätts äldreboende är utformat som en boendes lägenhet men fylld med tekniska lösningar som ska underlätta i vardagen. Lösningarna kan börja användas av anhöriga, boende och personal redan idag.

Testa välfärdstekniska lösningar

Hösten 2019 öppnade test- och lärandemiljön AgeLab i ett rum på Krokslätts äldreboende. Rummet ser ut som en boendes rum men är fyllt med olika slags tekniska lösningar som ska underlätta för äldre i deras vardag. I rummet finns ett 20-tal produkter. Med hjälp av din röst kan du exempelvis släcka och tända ljuset eller sätta på TV:n. Har du svårt att sova finns en robot utformad som en tung kudde som kan hjälpa dig, den kan andas med dig och spela lugnande ljud eller musik. Anhöriga, boende och personal har möjlighet att besöka rummet för att testa produkterna och inspireras av de tekniska möjligheterna. Just nu testas olika tekniska lösningar eller produkter på äldreboenden och hemtjänst-enheter i stadsdelen Centrum. Många av dessa lösningar kan börja användas redan idag, kontakta projektledaren för mer information. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Öka kunskapen om digital välfärdsteknik

Välfärdstekniken utvecklas hela tiden och det skapas fler tekniska lösningar än någonsin för vård och omsorg. Äldre, kvinnor inom vård- och omsorgsyrken eller personer med lägre utbildningsnivå är grupper som ofta hamnar utanför den digitala utvecklingen. Målet med projektet AgeLab är att de ska få lära sig mer om digital välfärdsteknik. Centrums stadsdelsförvaltning ville fånga upp vad de som ska använda den nya tekniken tyckte och behövde. Boende, anhöriga och personal fick därför bestämma vilka tekniska hjälpmedel som skulle testas. Dessa grupper har sedan bjudits in till rummet AgeLab för att på ett enkelt sätt kunna testa och inspireras av de möjligheter ny teknik kan ge.

Besök AgeLab

Från och med den 1 oktober så tar test-och lärandemiljön AgeLab på Krokslätts äldreboende återigen emot bokade studiebesök. Besöken är begränsade till 3 personer per tillfälle. Alla besökare lämnar sitt namn vid besöket. Välkommen att besöka oss på AgeLab om du är symptomfri!

Boka besök genom att skicka ett mejl med önskad dag och tid för besöket samt hur många besökare, max 3 personer. Mejla din förfrågan till ulf.olofsson@centrum.goteborg.se eller thomas.lejon@centrum.goteborg.se.

Kontaktuppgifter

Har du frågor om test- och lärandemiljön AgeLab och dess produkter eller vill veta mer om projektet så är du välkommen att kontakta projektledare Ulf Olsson.

Projektledare Ulf Olofsson
mejl: ulf.olofsson@centrum.goteborg.se
telefon: 031-365 73 43

Besöksadress
Krokslätts äldreboende
Fredriksdalsgatan 3A

Slutrapport och examensarbeten om AgeLab

Projektet har skett i samarbete med Vinnova, Göteborgs Stad Intraservice, Anhörigföreningen i Göteborg, volontärverksamheten inom stadsdelen Centrum, AllAgeHub, utbildningsinstitutioner såsom YRGO samt Göteborgs Universitet. Flera studentgrupper har valt att skriva sina uppsatser om AgeLab och projektet har även lämnat in en slutrapport till Vinnova. Dessa finns att läsa som pdf-filer här med en kort beskrivning av innehållet.

AgeLabs slutrapport till Vinnova

Rapporten redovisar bland annat måluppfyllelse, där projektet AgeLab ser tecken på att målsättningen att öka kunskapen om digital välfärdsteknik har uppfyllts. Flera av stadsdelen Centrums enhetschefer rapporterade önskemål om ökad användning av välfärdsteknik ifrån medarbetare och boende som vill börja nyttja specifika produkter.

VÄL-FÄRD, EN TEKNIKRESA FÖR ÄLDRE - En kvalitativ studie om välfärdsteknik i äldreomsorgen ur ett personalperspektiv

Uppsats av Julia Lund och Olivia Lantz på Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet, höstterminen 2019. Syftet med undersökningen var att undersöka och belysa vad de som arbetar med välfärdsteknik inom äldreomsorgen förutser att användningen kommer medföra för de äldre. Uppsatsen delar upp resultatet i fyra kategorier. 1. Självständighet - värderas högt och deltagarna i undersökningen tror att välfärdsteknik kan underlätta vardagen för den enskilde. 2. Trygghet - välfärdsteknik som smartphones, trygghetslarm och tillsynskameror har stor betydelse för de äldres trygghetskänsla. 3. Underlätta vardagen – deltagarna anser att välfärdsteknik underlättar vardagen för såväl äldre som personal. 4. Implementering - Deltagarna menar att det krävs kunskap hos personalen för att möjliggöra implementeringen hos de äldre, men däremot ska inte ansvaret för den kunskapen ligga på personalen själva.

”TEKNISKA ALTERNATIV – FÖR VEM?” - En kvalitativ studie om äldres åsikter och intressen för välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Uppsats av Tyra Johansson och My Nässlander Örninge på institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, höstterminen 2019. Studien undersökte äldres intresse för välfärdsteknik genom att kartlägga deras engagemang och uppfattning om tekniken. Resultatet visar att det finns en positiv inställning gällande den välfärdsteknik de äldre är bekanta med, men även en positiv syn på framtida utökning av välfärdsteknik inom vården. Naturligtvis visade det sig även vara svårt för den äldre att visa intresse till teknik de inte vet någonting om. Mer information om välfärdsteknik var viktigt för äldres känsla av delaktighet.

En utvärdering av AgeLabs visningsrum för välfärdsteknik

Uppsats av Helena Lager och Amanda Weber på Arbetsterapeutprogrammet, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, vårterminen 2020. Studiens resultat visar att AgeLabs visningsrum är ett bra sätt att ta till sig kunskap om, samt ger inspiration till att använda välfärdsteknik. Välfärdsteknik i hemmet kommer att vara en stor del av framtiden och den kommande ålderdomen. Då majoriteten av deltagarna var yngre, under 65 år, saknas deras åsikter om välfärdsteknik fortfarande.