Dari/دری

Är du utsatt för våld i en nära relation? - Dari

آیا در معرض خشونت در یک رابطه نزدیک هستید؟

خشونت در رابطه نزدیک میتواند شامل موارد مختلفی باشد. بعضی اوقات یک شریک زندگی فرد را در معرض خشونت قرار میدهد. در بعضی موارد این امر از سوی دیگر خویشاوندان اِعمال میشود. همچنین این امر میتواند شامل فرزندانی باشد که والدین خود را در معرض خشونت قرار میدهند. خشونت اعمال شده میتواند روانی، فزیکی و یا جنسی باشد. این امر میتواند شامل موارد زیر باشد:

 • شما را با نامهای زشت یا ناپسند میخواند و یا به شما میگوید که انسانی بد یا مشکلآفرین هستید
 • هل میدهد، لت میکند، لگد میزند و یا به دیگر رقم به شما آسیب میرساند
 • شما را کنترول نموده و محدود میکند، شما را مجبور به انجام کارهایی میکند که خوش ندارید
 • شما را مجبور به تطابق رفتار یا روش زندگیتان میکند
 • شما را مجبور به انجام عملی جنسی میکند
 • کنترول اقتصاد شما را در دست میگیرد

شما حق برخورداری از محفاظت و حمایه دارید

هر کسی ممکن است به خشونت در روابط نزدیک گرفتار شود. شمایی که در معرض خشونت قرار گرفتهاید باید معلومات، محافظت و حمایه دریافت نمایید و با احترام و همدردی با شما برخورد شود. شما حق برخورداری از این موارد را دارید. اگر فرزندانی دارید، آنها هم حق دریافت حمایه دارند.

شما میتوانید کمکهای زیر را دریافت نمایید:

 • حمایت از طریق صحبت کردن
 • محافظت و خانه موقت
 • حمایت در ارتباط با دیگر ادارات دولتی، مثلاً پولیس

با ما تماس بگیرید تا بتوانیم بھ شما کمک کنیم. اگر بخواھید میتوانید ناشناس باقی بمانید

در موارد عاجل، ھمیشھ بھ ۱۱۲ زنگ بزنید.

تماس:

 • سازمان/اداره: Kriscentrum för kvinnor
 • پست الکترونیکی (ایمیل): kriscentrum.for.kvinnor@socialcentrum.goteborg.se
 • نمبر تیلفون: 031-367 93 80
 • سایت انترنیتی: www.goteborg.se/kriscentrumforkvinnor
 • آدرس مراجعه: Carl Grimbergsgatan 7