Foto: Lo Birgersson

Vår förskola


I vår förskola får varje barn uppleva och utforska världen genom hundra språk. Här arbetar vi för ett öppet och demokratiskt klimat där utveckling, lärande och omsorg bildar en helhet.

Ett barn är gjort av hundra språk

Hos oss får varje barn uppleva och utforska världen genom 100 språk. Med det menar vi att alla barn i vår verksamhet får möjlighet att utforska, upptäcka, uttrycka och lära genom att använda sig av så väl det talade språket som de fysiska, skapande, konstruerande, dramatiserande och musikaliska språken.

Vi väcker lust att lära och vi arbetar för ett öppet och demokratiskt klimat där utveckling, lärande och omsorg bildar en helhet.

Barnet har hundra språk, hundra händer, hundra tankar, hundra sätt att tänka, att leka och att tala på. Hundra alltid hundra, sätt att lyssna, att förundra att tycka om, hundra lustar, att sjunga och förstå, hundra världar att uppfinna, hundra världar, att drömma fram.” (Utdrag ur dikten Ett barn är gjort av hundra språk, av Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia-filosofin.)

Avdelningar och personal

Förskolan består av 4 avdelningar där pedagogerna arbetar i 2 hemvister, vilket innebär att vi har cirka sex pedagoger per hemvist som grundbemanning. I våra två hemvister är barnen indelade i yngre och äldre barn, för att vi på bästa sätt ska kunna planera miljö och verksamhet utifrån den aktuella barngruppens behov. Vi arbetar också för ett öppet klimat på förskolan och samarbetar nära i tvärgrupper.

Hos oss arbetar både förskollärare, barnskötare och förskoleassistenter. Några av våra pedagoger är flerspråkiga och kan stödja kommunikationen med hemmet, om behov finns.

En dag på förskolan

Från öppning till cirka 7.30 är barnen samlade på en hemvist. Här startar vi dagen tillsammans i en lugn atmosfär i gemenskap över huset. När vi öppnar den andra hemvisten serverar vi frukost på två ställen.

Under förmiddagen arbetar vi framförallt i våra projektgrupper utifrån barngruppens intressen. Efter förmiddagens aktiviteter serveras lunch på förskolan. Vår lunch lagas på Tynneredsskolan och sedan lägger vår kökspersonal upp den för servering. Runt lunch erbjuder vi barnen en stunds strukturerad vila utifrån barngruppens behov och önskemål.

Under eftermiddagen fortsätter barnen sitt utforskande i olika former. Cirka klockan 14.30 serverar vi mellanmål. Vid 16.30 slår vi återigen ihop alla avdelningar inne på en avdelning och stannar där till stängning.

Lustfyllt lärande utmanar barnen

På vår förskola har vi ett projekterande arbetssätt som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet och en stark övertygelse om att alla föds med en stark drivkraft att utforska världen. Vi ser projektarbete som en process, där barn ges möjlighet att över tid tränga djupare in i olika ämnen och fenomen. Vi försöker därför ta tillvara barnens intressen, tankar och idéer som då ligger till grund för projektets inriktning och längd.

Pedagogerna arbetar aktivt med att lyssna, ställa frågor och utmana barnen i sitt utforskande, för att fördjupa sin förståelse och lärande. För oss är det viktigt att lärandet sker på ett lustfylld och lekfullt sätt där barnens egen drivkraft att lära och utforska är centralt. Projekten dokumenteras och genom den pedagogiska dokumentationen blir det möjligt att se alla barns lärande, utveckling och kompetens både enskilt och i grupp.

Utvecklande och stimulerande lärmiljöer

Vi ser miljön som barnen vistas i som något som ska utformas för att utmana, uppmuntra, stödja, stimulerar och hjälpa barnen i sitt utforskande. Vi arbetar aktivt för att möblera hemvisterna så att miljön uppmuntrar barnen att dela in sig i olika smågrupper. Detta sätt gör att vi får lugnare i barngruppen, mindre spring och istället blir barnen mer självständiga, kreativa och aktiva.

Vi strävar efter att i en lugn och trygg miljö bedriva en utvecklande och rolig verksamhet där barnen dagligen blir sedda, respekterade och mötta utifrån sina färdigheter och behov. Miljön runt våra barn ska vara anpassad för deras skapar- och upptäckarglädje. Miljön är inte statisk, den förändras ständigt allt eftersom barnen erövrar och utforskar den.

Introduktion i förskolan

För oss är det viktigt att både barn och vårdnadshavare får en bra start på vår förskola. Därför arbetar vi med en individanpassad introduktion, där introduktionens längd och form bestäms utifrån varje enskilt barns behov.

Introduktionen är en viktig del i arbetet för att barnet ska känna sig tryggt för kommande vistelse på förskolan, men också för att vårdnadshavare ska få möjlighet att lära känna pedagogerna som arbetar på avdelningen samt förskolans rutiner.

Bygga Broar arbete med värdegrund

Bygga Broar är en utarbetad modell med konkreta verktyg för hur pedagogerna kan bedriva ett strategiskt, långsiktigt, systematiskt och hållbart värdegrundsarbete. Det är en modell för att stärka barnets rättigheter och främja integration genom att arbeta tillsammans med andra verksamheter som möter barn, föräldrar och vårdnadshavare.

Målet är att pedagogerna ska bli tryggare och mer motiverade att ha kunskapsbaserade samtal med vårdnadshavare om barnens situation. De ska kunna ha dialog med vårdnadshavarna – med barnet i centrum.

Under våren 2020 gick flera pedagoger kurs och i höst fortsätter vi att utbilda fler pedagoger. Även förskolans specialpedagog, psykolog och rektor har gått utbildningen.

Vill du besöka oss?

Har du blivit nyfiken på vår förskola? Då är du välkommen att besöka oss. Pedagogerna tar hand om barnen och vill ha fokus på dem och därför ska du ringa till rektor och boka tid. Då får du en tid för att titta på förskolan och ställa frågor om verksamheten.