Vilka är vi


Kompetenscentrum våld i nära relationer erbjuder utbildningar, konsultationer  till yrkesverksamma som möter barn och vuxna utsatta för våld i nära relationer. Vi är också ansvariga för olika nätverk där du som arbetar med våld i nära relationer kan delta.

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Kompetenscentrum våld i nära relationer erbjuder kompetensutveckling och stöd till yrkesverksamma. Vi vänder oss till dig som arbetar inom socialtjänsten eller som på andra sätt kommer i kontakt med barn och vuxna utsatta för våld i nära relation. 

Vi erbjuder konsultationer, utbildningar, föreläsningar, seminarier och konferenser, utifrån bästa tillgängliga kunskap. Vi utgår från aktuell forskning och evidensbaserade metoder och praktiker. Många av våra utbildningar är återkommande, andra ges vid enstaka tillfällen.

Kostnadsfritt stöd

För anställda inom Göteborgs Stad och för de kommuner som har avtal med Kompetenscentrum våld i nära relationer är allt vårt stöd kostnadsfritt.  Det gäller också andra yrkesverksamma grupper som kommer i kontakt våldsutsatta vid exempelvis kvinnojourer eller andra organisationer. 

Beställa utbildningar

På uppdrag av verksamheter inom Göteborgs Stad eller någon av våra avtalskommuner kan vi ta fram särskilt skräddarsydda utbildningar utifrån din verksamhets specifika behov. Om din arbetsgrupp är i behov av konsultation eller fortbildning, ta kontakt med oss för att diskutera vad vi kan erbjuda just er.

Konsultation

Kompetenscentrum våld i nära relationer ger konsultationer till er verksamhet på strategisk och övergripande nivå. I konsultationen identifierar vi er verksamhets behov och tar fram relevanta aktiviteter. Ett exempel kan vara konsultation i samband med framtagandet i styrdokument.  Det kan också handla om stöd i val av riktad kompetensutveckling. 

Nätverk för erfarenhetsutbyte och samverkan

Kompetenscentrum våld i nära relationer har nätverk för dig som arbetar med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Nätverk för dig som utbildar inom våld i nära relationer

För dig som gått utbildning för internutbildare och har ett uppdrag att utbilda medarbetare i din verksamhet inom våld i nära relationer. 

Myndighetsövergripande nätverk våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Ett nätverk för verksamheter från olika myndigheter och kommuner som arbetar med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Nätverksträffarna sker två gånger per termin, ibland fysiskt och ibland digitalt. Under träffarna sker föreläsningar, erfarenhetsutbyte och samtal.