Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola


Förskolan ligger i gamla Masthugget med en lummig och trivsam gård som är väl anpassad för små barns utelek. På förskolan arbetar 5 förskollärare och 4 barnskötare.

Förskolan består av en enplansbyggnad med två flyglar. Den är byggd som förskola 1987 och där finns två avdelningar för 30 barn i åldern 1-3 år och i det ”gamla Pumphuset” från slutet av 1800-talet som byggdes om 2012 finns en avdelning med 23 barn i åldern 3-5 år. I enplansbyggnaden är rummen små och de är väl anpassade för yngre barn. Lokalerna är väl anpassade för de äldre barnen.

Vår utemiljö utgörs av en kuperad gård som är spännande och utmanande på olika sätt. Vi odlar och vi använder utemiljön till planerade aktiviteter. Under kommande år är vår 3-5 avdelning med i ett projekt,  REBUS, som utgår från förskolans läroplan. Vi kartlägger hur förskolegården används utifrån barnets perspektiv, vilka möjliga förbättringar som kan göras och hur gården därefter kan skötas med tydliga ansvarsområden mellan förskolan och fastighetsorganisationen.

En vanlig dag på förskolan innebär både inne-och utelek. Vi erbjuder olika pedagogiska aktiviteter kopplat till läroplan och vår kunskapsinriktning. För oss pedagoger är det viktigt att barnen känner sig trygga i förskolans miljö samt får lust till att leka och lära.

På förskolan får barnen utveckla sin identitet och sina kompetenser för att ta med sig i ett livslångt lärande. Verksamheten är i ständig förändring och utveckling, där målet är att utforma en verksamhet som ser till den aktuella barngruppens behov.

Förskolan vill ge barndomsupplevelser utanför hemmet, där bland annat traditioner och fester med familjen är ett återkommande och populärt inslag.

Vi utvecklar vår organisation och pedagogiska arbetssätt med nyfikenhet, lyssnande och kreativitet där barnet står i centrum.  I vårt utvecklingsarbete har vi just nu fokus på normkreativt förhållningssätt och ett pågående arbete kring ett systematiskt kvalitetsarbete fortgår. Som grund för detta har vi läroplanen för förskolan och med inspiration av Reggio Emilias syn på barn- och lärmiljöer.