Vår förskola


Förskolan är byggd för cirka 144 barn och är uppdelad i fyra avdelningar med två hemvister på respektive avdelning. Avdelningarna knyts ihop av ett gemensamt aktivitetsrum på varje plan där barnen kan mötas i lek och lärande. Från aktivitetsrummet på bottenplan finns dörrar ut mot gården som ger möjlighet att binda samman ute- och innemiljön.

I hjärtat av varje plan finns ett projektrum där barn och pedagoger möts i olika sammanhang och åldrar för utforskande, undervisning och lärande.

Varje hemvist består av tre rum, varav ett är en ateljé för det kreativa skapandet.

I våra lärmiljöer kan barnen vara kompetenta i sammanhang där lärande och utforskande står i fokus. För oss är kunskap en process där människosyn speglas i både miljö och arbetssätt. Barnens intressen, behov och erfarenheter är viktiga delar i verksamheten och ska prägla hur vi iscensätter lärmiljöer som lockar barnen tillsammans med pedagoger att utforska, förundras och leka.

Förskolan får sin mat från Kärraskolans fantastiska tillagningskök som ligger i samma byggnad, alldeles intill förskolans pedagogiska kök. I vårt pedagogiska kök serveras måltider från en buffé där barnen själva ser vad som erbjuds och utifrån det gör sina egna val. Pedagogerna finns alltid med barnen för att se och hjälpa till vid behov.

Utemiljö

På vår stora gård möts förskolans barn i alla åldrar i lek och lärande. På gården finns det gott om möjligheter för lek och utforskande, både enskilt och i grupp. Gården är byggd utifrån att barnen ska kunna mötas och lära tillsammans i olika naturmiljöer, stationer och aktiviteter. De lärmiljöer vi har inne försöker vi också skapa ute med till exempel lekkök och bygglek samt möjlighet till skapande i olika estetiska uttrycksformer. Vi använder också närmiljön och skogen som vår lärmiljö

Under det varma halvåret öppnar vi upp vårt pedagogiska kök för att äta vår mat utomhus många av de dagar när väder och verksamhet tillåter.

Personal

På förskolan arbetar legitimerade förskollärare tillsammans med barnskötare i team för att skapa en helhet runt barnen som främjar varje barns utveckling och lärande. Vi arbetar målinriktat utifrån förskolans läroplan och dess värdegrund genomsyrar vårt förhållningssätt och arbetssätt.

Vi arbetar i en lärande organisation vilket innebär att pedagoger regelbundet träffas i nätverk och lärgrupper av olika slag för reflektion, inspiration, analys av utbildning och verksamhet, utvärdering och utveckling.

En dag på förskolan

Trygghet och omsorg är grundpelare i verksamhet på förskolan. Barnen ska känna sig trygga med att komma till förskolan och vårdnadshavare ska känna tillit och trygghet till verksamheten.

Att bygga tillitsfulla relationer tar tid och är något vi fokuserar på från första mötet med er som familj. Vi har stark tilltro till att det vi fokuserar på växer. Av den anledningen väljer vi att fokusera på det som är positivt och det som fungerar. Vi är flexibla och testar olika lösningar.

Alla barn är unika och alla barn är kompetenta. Det är vår uppgift att möta ditt barn där det befinner sig.    

Förskolan öppnar klockan 6 och första stunden är barn och pedagoger tillsammans i projektrummet på respektive plan.

Frukosten äter de äldre barnen i vårt pedagogiska kök och de yngre barnen i projektrummet cirka klockan 8.

Under förmiddagen bedriver vi undervisning genom olika aktiviteter utifrån barnens intressen och nyfikenhet både ute- och inomhus.

Någon gång under dagen har vi möten med barnen där vi tillsammans reflekterar, lyssnar och lär. Under dagen är barnen i olika konstellationer, i både större och mindre grupper beroende på aktivitet.

Klockan 11.30 serveras lunch och för många barn är det sedan lite lugnare aktiviteter eller vila.

Mellanmål serveras cirka klockan 14.30.

Från cirka klockan 16.30 och fram till förskolan stänger så är vi oftast tillsammans i projektrummet på varje plan.

Vi tar tillvara traditioner på olika sätt och utifrån olika hemkulturer. Vi har nära till grönområden och alla barn oavsett ålder tar promenader i mindre grupper till dessa.

Varje höst har vi föräldramöte. På våren firar och synliggör vi Förskolans dag. Då träffas vårdnadshavare, barn och pedagoger på gården och har olika aktiviteter tillsammans.

Pedagogik och profil

Vi arbetar utifrån de styrdokument som gäller, skollagen och Lpfö18. 

Pedagogisk dokumentation

Läroplanen betonar att alla barn är kompetenta och rika. Barnen bär med sig erfarenheter, tankar och funderingar som blir synliga i samspelet med andra människor.

Pedagogerna dokumenterar, i text och bild, denna process. Dokumentationen används för att forma innehållet i verksamheten. I dokumentationen kan barnen upptäcka sitt lärande och den ger kunskap om barnens intressen och utveckling. Dokumentationen från verksamheten används också vid studiebesök samt publikationer.