Vår skola

Klarebergsskolan är en grundskola som består av två enheter, ett mellanstadium och ett högstadium. På skolan går det ca 650 elever i fem hemområden.

Om skolan

På skolan arbetar ca 70 personer, de flesta lärare och skolan är organiserad i arbetslag. I samma byggnad som skolan inryms stadsdelsbibliotek och fritidsgård. Ett av våra hemområden finns i Lillekärrskolans lokaler.

Skolbyggnaden

Skolan byggdes 1978 och har bevarat mycket av sin 70-talscharm. I samband med renoveringen 2001 skapades nuvarande hemområden. Det finns en tradition på skolan att eleverna får vara med och smycka ut lokalerna. Vi har väldigt lite klotter och skadegörelse och tror att det beror på att eleverna känner sig delaktiga i miljön.

Den lilla skolan i den stora…

Med våra hemområden och arbetslag försöker vi skapa den lilla skolan i den stora. Mellanstadiet och högstadiet har olika hemområden medan en del lokaler är gemensamma för skolans elever.

Det finns mycket att göra på rasterna

Eleverna i årskurs 7-9 har tillgång till ett elevcafé/uppehållsrum. Men man kan också som eleverna på mellanstadiet vara ute på rasterna och besöka aktivitetsparken. Där finns fotbolls- och basketplaner, beachvolleyplan, skateboardramp, frisbeegolfbana och gungor och klätterställningar.

Skolans arbetssätt

Kunskap Trygghet Delaktighet Mångfald
Vi vill utveckla alla sidor hos eleverna, både de teoretiska och de praktisk-estetiska. Vi vill vara skolan ”mitt i byn” där alla trivs och utvecklas.

Vi vill att…

  • varje elev går till skolan med glädje och lust att lära
  • varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära
  • varje elev både kan arbeta självständigt och samarbeta med andra
  • varje elev känner trygghet och tillfredsställelse i skolan
  • varje elev ska känna det meningsfullt att framföra sin åsikt

Vår ambition är att elever, med stigande ålder, ska tränas i att ta ett allt större ansvar för planering och eget lärande. På mentorstiden träffas elever och mentor för att tillsammans planera och utveckla elevens lärande.

Trygghet och trivsel

Ömsesidig respekt är en förutsättning för ett positivt arbetsklimat. Vi bryr oss om genom att visa respekt och hänsyn, men också genom att ställa krav och sätta gränser. Alla som finns på skolan ska känna sig trygga, trivas och må bra.

Klarebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och ordningsregler tas upp och diskuteras regelbundet i samtliga klasser. Vi för kontinuerligt etiska samtal i klasserna. Vi har ett elevhälsoteam som tillsammans med arbetslagen arbetar för att skapa miljöer som främjar alla elevers lärande, utveckling och hälsa.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kontakta skolan för att få planen.

Elevinflytande och dialog med vårdnadshavare

Genom skolrådet för vi en dialog med representanter för skolans vårdnadshavare. På skolan finns klassråd, elevråd samt matråd. Från årskurs 7 finns elevskyddsombud som deltar i arbetsmiljöarbetet. Vi strävar efter att ge eleverna en aktiv roll inför och under utvecklingssamtalet, vid upprättandet av elevers utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. I varje lärares planering beskrivs hur eleverna ska ha inflytande över arbetssätt och arbetsformer.

Traditioner

Vi tycker att det är viktigt med traditioner.

Skolans våravslutning börjar med att en blåsorkester paraderar i centrum. Eleverna tågar från skolan till Lillekärrshallen. Sist kommer de festklädda 9:orna. Många elever uppträder med musikinslag och 9:orna dansar vals. Rektorerna håller avgångstal till eleverna i årskurs 6 och 9.

Varje vår tävlar också årskurs 4-5 i Skogsloppet.

Från årskurs 6 är det Broloppet som gäller. Loppet går från Kärra över Angeredsbron och tillbaka.

Sedan länge har vi också en tradition med Påskbus som elevrådet planerar. Det är en annorlunda dag med maskerad, lekar och tävlingar.