Sjukanmälan och ledighet

Ledighet - utöver ferier och lov - beviljas med stor restriktivitet. Bakgrunden till detta är omsorgen om den enskilda elevens utveckling. Frånvaro från det ordinarie skolarbetet kan försvåra elevens möjlighet att nå de nationella målen för utbildningen.

Ansök om ledighet

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. En elev i grundskolan eller grundsärskolan kan få ledigt en kortare tid, för enskilda angelägenheter. Detta beviljas av läraren. Om det finns synnerliga skäl kan eleven få vara ledig en längre tid. Det är skolans rektor som beviljar ledighet över tio dagar. Inga ledigheter beviljas under den period då Nationella prov genomförs för årskurs 6 och 9. Som vårdnadshavare har du ansvar för att ditt barn tar igen kursmoment som missas under ledigheten.

Ansökan om ledighet

 

För ledighet del av dag och högst en hel dag inlämnas ansökan till klassföreståndare/mentor senast en dag i förväg. Detta gäller endast ledighet för läkarbesök, tandläkarbesök och besök hos myndigheter eller liknande. Ansökan om ledighet längre än en dag lämnas till klassföreståndare/mentor minst två veckor i förväg. Vid beslut om ledighet kommer rektor eller klassföreståndare/mentor att bedöma:

  • Hur angelägen ledigheten är för eleven
  • Frånvarons längd
  • Elevens studiesituation
  • Möjligheterna att kompensera den förlorade undervisningen.

Observera att elever i åk 6 och 9 deltar i Nationella ämnesprov. Under den period som ämnesproven genomförs kommer inga ledigheter att beviljas. Datum för proven finns på Skolverkets hemsida. Det finns även rörliga datum vilket gör att ledighet under läsåret är olämplig för dessa årskurser.