Plan mot kränkande behandling

Alla har rätt att känna sig trygga i skolan! Tillsammans skapar vi en god stämning på skolan! Tänk en skola där vi alla trivs och känner att vi kan vara oss själva. Var med och gör vår skola till en sådan skola!

Riktlinjer

På Katrinelundsgymnasiet accepteras inte någon form av kränkande behandling. Vi tar också avstånd från sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Rutin vid kränkande behandling och trakasserier

Alla som arbetar i skolan har en skyldighet att agera när hen ser/hör talas om att kränkning har förekommit. Det kan betyda att ingripa direkt eller att meddela elevens mentor/rektor. Samtidigt ser personalen inte allt som sker. Det kan vara saker som händer på rasten, på nätet eller som på andra sätt inte syns. Därför är det viktigt att du som elev berättar för någon i personalen om du ser att någon utsätts eller om du själv gör det. Det går också bra att mejla om det känns lättare, så kontaktar vi dig.

En elev kränker en annan elev

När vi får veta eller misstänker att en elev känner sig trakasserad eller kränkt, så görs en utredning. I utredningen så pratar man med alla inblandade och rektor informeras.
Vårdnadshavare till omyndiga elever kontaktas snarast. Berörd personal har ett uppföljningssamtal med de inblandade eleverna inom en vecka för att säkerställa att trakasserierna eller kränkningarna har upphört.
Skolan anmäler kränkningen till Utbildningsnämnden.
Konsekvenser för inblandade elever kan t ex vara samtal med elevhälsan, polisanmälan, skriftlig varning  eller avstängning från skolan.

När personal kränker elev

Det är förbjudet för alla som arbetar i skolan att kränka en elev.  Om någon i personalen ändå får veta eller misstänker att en elev känner sig kränkt av någon vuxen på skolan så informeras rektorn direkt. Det är rektor som utreder och tar beslut om eventuella konsekvenser.

Om kränkningarna ändå inte upphör

Skolan har en skyldighet att se till att kränkningarna upphör. Skulle de ändå inte göra det så ska elev eller vårdnadshavare kontakta rektor.

Vill du veta mer?

I den stora planen mot kränkande behandling som finns för varje program finns mer information om exempelvis vad vi gör för att alla ska känna sig trygga i skolan.

Vad är en kränkning? Vad kan man göra åt det? Varför kränker man?

Här kan du höra Sarah Males, som arbetar med likabehandlingsfrågor, berätta om kränkningar. Att kränka någon innebär att nedvärdera någon i ord eller handling. Det kan exempelvis handla om att säga taskiga saker, om att frysa ut någon eller om att säga elaka saker bakom ryggen på någon.

Trakasserier är kränkningar som har en koppling till

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Sexuell läggning
  • Funktionsnedsättning
  • Ålder
  • sexuella trakasserier.

Planen mot kränkande behandling finns i sin helhet på skolans plattform Vklass under dokument.