Foto: Gerd Polheimer

Vår skola

Kärrdalsskolan är en liten grundskola med cirka 150 elever från förskoleklass till årskurs fem. Du hittar oss i Lundby i anslutning till Hisingsparken.

Skolans profil

Vi satsar tidigt på att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga. Eleverna får använda digitala verktyg som ett naturligt inslag i undervisningen. Varje elev har en individuell utvecklingsplan där det ingår skriftliga omdömen och utvecklingsområden.

Fritidshem

Skolan har två fritidshemsavdelningar. På Fritids Fjädern går elever i förskoleklass och första klass och på Fritids Vingen går de äldre eleverna. Här jobbar vi med tonvikt på elevernas sociala färdigheter och att utveckla elevens kamratrelationer.

Eleverna erbjuds olika aktiviteter olika dagar, både fri lek och planerade aktiviteter. På måndagar är det skolkör.

Leken är vårt viktigaste redskap. Genom leken får eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor till koncentration, uthållighet, fantasi, flexibilitet, samtal, problemlösningar samt bearbeta upplevelser. Antingen själva eller i samarbete med andra barn eller vuxna. Vi erbjuder också vuxenstyrda aktiviteter under veckan. Fritidshemmets innehåll styrs mycket av elevernas intresse och behov.

Trygghet och trivsel

På Kärrdalsskolan tar vi starkt avstånd från all kränkande behandling. Detta gäller såväl elevers kränkningar av varandra som vuxnas kränkningar av elever. Vi arbetar förebyggande och vi följer upp med eventuella åtgärder.

En trygg miljö

Vi jobbar för att skapa en miljö på Kärrdalsskolan där alla elever kan känna sig trygga, säkra och få respekt. Vi har nolltolerans mot kränkande behandling och personalen ansvarar för att vår plan mot diskriminering och kränkande behandling följs.

Vi har ett trygghetsteam på skolan som samtalar med alla inblandade parter. Om inte detta hjälper upprättas ett åtgärdsprogram. Trygghetssteamet samarbetar med elevhälsoteamet, som består av rektor, skolsköterska, specialpedagog och psykolog.

Lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar den planen på Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kan du ta kontakt med oss på skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Kärrdalsskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Hjärntorget när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på Hjärntorget kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.

Elevinflytande

Eleverna får öva sig i demokratiskt arbete genom klassråd och dagliga samtal om samspel. I det dagliga arbetet tränar vi på att samarbeta, visa respekt och ta hänsyn till varandra och respektera varandras åsikter samt att acceptera beslut som fattas under demokratiska former.

Elevrådet består av två elever från varje klass från årskurs ett till årskurs fem. De träffas en gång per månad. Där diskuteras sådant som kommit fram på klassernas klassråd samt andra frågor som kan bidra till förbättringar och/eller roliga aktiviteter på skolan.

Dialog med vårdnadshavare

Kärrdalsskolan har ett skolhusråd. I skolhusrådet ingår representanter för vårdnadshavare och personal. Rådet består av två föräldrarepresentanter från varje klass, som väljs ut på föräldramötet i början av läsåret.  Skolrådet sammanträder för att prata om frågor som rör skolan.

Föräldramöten anordnas av skolan på höstterminen. Då diskuteras gemensamma frågor för klassen. Utvecklingssamtal är ett tillfälle för alla berörda, elev, förälder och lärare, att träffas för att samtala kring elevens lärande och utveckling. Utvecklingssamtalet sker i regel en gång per termin, men ibland oftare. Under samtalet upprättas elevens individuella utvecklingsplan.