Mostphotos

Vår skola


Välkommen till Kärraskolans grundskola och grundsärskola! Här går elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan har tre paralleller och varje årskurs har en egen hemvist och eget arbetslag. 2019 öppnade vi en nybyggd och modern skola.

Om skolan

På Kärraskolan går ungefär 820 elever från 6 till 16 år. Här finns förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola. Det attraktiva läget med närhet till både centrum och grönområden ger oss bra möjligheter att göra aktiviteter utanför klassrummet.

Alla medarbetare på skolan är delaktiga i elevernas utveckling. Vi vill erbjuda en undervisning av god kvalitet som ger eleverna kunskap, trygghet och en stabil plattform för fortsättningen av livet.

Vi vill också att:

 • att eleverna ska trivas och känna att de duger
 • skapa förutsättningar för lust att lära, tid och möjlighet att lyckas
 • skapa en god fysisk och psykosocial miljö
 • att alla ska ha rätt att känna sig trygga
 • uppmärksamma varje elev som en egen individ
 • skapa förtroende mellan elev och vuxen

Skolan har en rektor som ansvarar för F-3 och en rektor som ansvarar för 4-9 och grundsärskola. Elever och medarbetare i årskurs F-3 är indelade i tre spår. Från årskurs 4 är elever och medarbetare indelade i arbetslag efter varje årskurs.

Mobilfri skola

Kärraskolan är en mobilfri skola. Det innebär att vi inte använder vår mobiltelefon under skoldagen.

Vi har under de senaste åren sett att telefonerna bidrar till oro bland elever och medarbetare. Mobilfri skola omfattar inte digitala verktyg som används i undervisningen.

Syftet för oss är dels att hindra att mobilen stör under skoldagen, dels för att ge möjlighet till:

 • tryggare raster
 • fokus på skolarbetet
 • mer fysisk aktivitet ger bättre psykisk hälsa
 • bättre inlärningsförmåga
 • minskad utsatthet, färre kränkningar och mindre utanförskap
 • ökad jämlikhet

Vi som arbetar på skolan tror att vi minskar risken för att sociala medier används på ett negativt sätt under skoldagen. Det gör skolan tryggare för våra elever.

Vi har inte skor på oss inne

Inne i skolan går elever och medarbetare i inneskor, tofflor eller i strumplästen.

IT-stöd

Kärraskolan ska vara en modern skola som rustar eleverna med kunskap att möta dagens och framtidens behov.

Alla elever från förskoleklass till årskurs 9 har tillgång till en egen dator eller surfplatta att använda i undervisningen. Detta ger eleverna likvärdiga möjligheter att använda informations- och kommunikationsteknik. Vi hoppas det leder till att eleverna når de uppsatta målen. Skolan arbetar för att stärka medie- och informationskunnigheten och bygger en lärande organisation som jobbar med digitaliseringen.

Arbetssätt

I förskoleklassen får barnen under ledning av två förskollärare och i samarbete med grundskollärare möjlighet att förbereda sig inför skolstarten. 

I årskurserna förskoleklass till årskurs 3 arbetar barnen åldersblandat vid olika teman och samlingar. Vid tillfällen som exempelvis sångsamlingar, avslutningar och teman, samlas alla i ett spår i årskurserna 6-9.

I årskurs 1-3 samarbetar grundskollärare och fritidspedagoger under skoltid. Fritidspedagogen ansvarar även för eftermiddagsomsorgen.

Varje arbetslag på mellanstadiet har kunskapsverkstad efter skolan, cirka 45 – 60 minuter i veckan. På kunskapsverkstaden kan eleverna tillsammans med utbildad lärare göra läxor eller få stöd i skolarbetet, om de har varit sjuka under veckan.

Högstadiet

På högstadiet har elever och lärare en gemensam hemvist för undervisning och rast. Samtliga elever i en årskurs ingår i en klass, och lärarna delar in eleverna i olika undervisningsgrupper utifrån olika ämnens karaktär.

Varje vecka har vi TTM, Tid Till Måluppfyllelse, där eleverna enskilt, tillsammans med sin mentor planerar och prioriterar i skolarbetet. Det utvecklar elevernas förmåga att planera och strukturera sitt arbete och ger delaktighet i undervisningen.

Under arbetsveckorna finns möjlighet att vid ett par tillfällen i veckan delta i lärarledd läxläsning, och under en del arbetspass får eleverna möjlighet att själva avgöra vad de behöver arbeta med.

Alla elever har en personlig mentor som varje vecka träffar sina mentorselever för att gå igenom veckans arbete och sådant som kommer att hända under den närmaste tiden.

I årskurs 9 träffar eleverna vid minst ett tillfälle vår studie- och yrkesvägledare, för att planera inför gymnasievalet.

Fritidshem

Fritidshemmen är organiserade spårvis i F-3. Grupperna är åldersintegrerade och det finns tre fritidsavdelningar. Alla tre avdelningar planera verksamheten i syfte att erbjuda eleverna en meningsfull fritid, där deras nyfikenhet och olika intressen stimuleras och deras lärande utvecklas. Under skollov samplaneras verksamheten över avdelningsgränserna.

Traditioner

På Kärraskolan har vi flera olika traditioner som vi gillar att fira lite extra, till exempel skolavslutningar, skoljoggen och Lucia, där årskurs 9 brukar genomföra Luciatåget.

En annan tradition som är speciell just för Kärraskolan är vårmaskeradenrunt Valborg. Alla vuxna klär ut sig. Skolans elevråd fotograferar och väljer bästa utklädning i varje årskull. De äldre eleverna i årskurs 9 blir faddrar till förskoleklassen, årskurs 8 för årskurs 1 och så vidare. Eleverna går en spännande poängpromenad tillsammans i mindre grupper och dagen avslutas med olika elevuppträdanden och förstås prisutdelning för bästa utklädning.

Grundsärskola

På Kärraskolan finns också en grundsärskola. I år finns det två avdelningar, Bojen grön med yngre elever och Bojen röd med äldre elever. Grundsärskolan har också fritidshem.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla känna sig trygga. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi gör om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Vklass.