Vår skola

Karl Johansskolan ligger mitt i Majorna ett stenkast från hållplatsen Kaptensgatan. I den snart 100 år gamla skolbyggnaden, ritad av Gunnar Asplund, går idag 650 elever från förskoleklass till årskurs 6. Det finns fritidshem för barn i förskoleklass och skolåren 1-4.

Om skolan

Pedagoger och övrig personal samarbetar kring eleverna så att eleverna ska känna sig trygga och ha flera vuxna de kan vända sig till. Specialpedagogiskt stöd finns kopplat till samtliga arbetslag.

Under året finns flera återkommande teman som till exempel Skoljoggen, FN-dagen, Luciafirande och julavslutning. Vi har ett nära samarbete med Kulturskolan, många elever deltar i deras aktiviteter.

Trygghet och trivsel

Alla elever ska ha en utbildning som präglas av trygghet och studiero. Lärare och elever ska arbeta förebyggande för att studiemiljön ska vara god.

Trygghetsteamet på skolan organiserar delar av Elevhälsoteamet samt ett urval pedagoger. Trygghetsteamet arbetar förebyggande mot kränkande behandling.

Trivselledarprogrammet

Trivselledarprogrammet går ut på att elever arrangerar och leder lekar på rasterna. Målet är skapa varierad och lustfylld lek på rasterna för att bygga vänskapsrelationer och förebygga konflikter.

Målet är att:

  • Främja för ökad och mer varierande lek på rasterna
  • Hjälpa eleverna att bygga goda vänskapsrelationer
  • Minska konflikterna mellan elever
  • Främja värderingar och förhållningssätt som inkludering, vänlighet och respekt

Karl Johansskolans värdegrund - GRETA

G – Gemenskap - DU bidrar till att alla känner gemenskap

R – Respekt - DU respekterar dig själv, andra och egendom

E – Empati - DU lär dig förstå hur andra kan känna sig

T – Trygghet - DU bidrar till att alla känner sig trygga

A – Ansvar - DU tar ansvar för dina handlingar, skolans lokaler och material

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kontakta skolan för att få planen.

Elevinflytande och dialog med vårdnadshavare

På Karl Johansskolan finns ett nätverk med vårdnadshavare för dialog med skolan. För eleverna ges elevinflytande både genom klassråd och elevråd samt genom delaktighet och inflytande i undervisningen.

Vårdnadshavarnas nätverk på Karl Johansskolan träffas ca tre gånger per termin.
Elevrådet är uppdelat i årskurserna 1-3 samt 4-6.