Foto: Karin Jofur

Vår förskola

Vår nybyggda förskola på Kanngjutaregatan ligger vackert intill berget i Utby, med naturen inpå knutarna. Vi använder oss av naturen som lärandemiljö. På förskolan finns det cirka 114 barn när alla barn är på plats. Barnen kommer att tillhöra olika hemvister där de yngre barnen är tillsammans med sina pedagoger och de äldre är tillsammans med sina pedagoger. Vi erbjuder en verksamhet som främjar det lustfyllda lärandet där lek och kreativitet är viktiga hörnstenar. Här får alla barn vara nyfikna och lära sig nya saker.

Vår förskola är nybyggd

Kanngjutaregatans förskola är nybyggd och består av sex avdelningar. Förskolan är uppdelad på två plan där de allra yngsta barnen är på bottenplan och de lite äldre barnen är på övre plan.

Lokaler för lek, skapande och lärande

Här möts barn och vårdnadshavare av en välkomnande atmosfär. Miljön är föränderlig och ständigt anpassad till barnens behov och intressen. Vi vill skapa tilltro till barnens egen förmåga och arbetar därför för att skapa mötesplatser för dem så att de kan utveckla sin kreativitet och lust att lära.

Vi arbetar för att det ska vara en röd tråd genom hela huset. På så sätt får barnen använda alla sina sinnen i olika delar av huset. Vi låter barnens fantasi flöda fritt.

Vi vill att barnen ska känna trygghet och bli bekräftade varje dag på förskolan.

Inspirerande gård och närhet till naturen

Gården är stor och ljus. Den bjuder in till möjligheter för lek och utforskande. Utanför grindarna bjuder naturen in till fina promenader och lärande. Eftersom vi har naturen nära så är det ett naturligt inslag att vara här ute kontinuerligt.

Vår inriktning

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan Lpfö-18. Vi utgår ifrån barnens intressen, både under längre tid och kortare tid där barnens tankar och idéer ligger grund för de olika projekt som vi skapar. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation där vi dokumenterar barnens lärande.