Fotograf: Lo Birgersson

Grundsärskola 1-9

I vår grundsärskola läser eleverna enligt ämnen och/eller ämnesområden. Vi har nära till skog och hav, vilket ger oss fina möjligheter till undervisning och lek såväl ute som inne. Kannebäcksskolan grundsärskola 1-9 finns i samma lokaler som Kannebäcksskolan Tal och Språk F-9 och Kannebäcksskolan Döv och Hörsel F-9.

Om skolan

Här läser eleverna enligt ämnen och/eller ämnesområden. Vi har cirka 60 elever fördelade på tolv klasser, några av dem delas sedan upp i mindre grupper. En del elever går helt eller delvis i någon av den närliggande grundskolans tre enheter. 

Runt våra elever finns en stor personalgrupp -  lärare och speciallärare. Utöver dessa har vi också lärare i praktiskt/estetiska ämnen så som slöjd, musik, bild och idrott i elevernas vardag.

Det finns ett elevhälsoteam i vilket skolsköterska, psykologer, kurator, specialpedagog ingår tillsammans med rektor. Skolan har tillgång till vaktmästare, skolvärdar, talpedagog och logoped, vid behov.

Flera gånger per år har såväl skola som fritidshem, gemensamma aktiviteter med Kannebäckskolans tre grundskoleenheter. Barnen träffas även och leker tillsammans på raster under skoldagen då vi delar skolgård.

Fint läge med anpassad inomhusmiljö

Vi har ett fint läge i Västra Göteborg, med nära till hav och skog, men också närhet till kollektivtrafik vid Opaltorget. Skolans placering ger oss goda möjligheter till undervisning och lek både inne och ute.

Vi har en väl anpassad och genomtänkt inomhusmiljö. Den som behöver "laddning" av energi kan vara i sinnesrummet. Det finns ett dramarum, där man bland annat känner musiken i golvet, en bildlokal med brännugn för lera och i vårt Mediatek finns varierad litteratur.

I skolan finns tillgång till hörselteknik och lokalerna är inredda för att skapa en bra ljudmiljö. I flera klassrum finns det Smartboards, Ipads och annan teknik.

Undervisning på svenska och/eller teckenspråk

Här sker undervisningen antingen på svenska och/eller teckenspråk, ibland med translingvistiskt förhållningssätt. Som stöd, om behov finns, använder vi AKK (alternativ kommunikation) till exempel bilder i olika former, kroppsspråk, ritprat, taktila föremål och/eller TAKK (tecken som alternativ kommunikation).

Även på fritidshemmen kommunicerar vi både på svenska och/eller teckenspråk och använder oss av AKK och TAKK, vid behov.

Våra ledord

Grundsärskolans ledord är Kommunikation, Mångfald, Tilltro och Delaktighet, vilka alla behövs för att synliggöra varandra. Genom att ständigt reflektera över vår kommunikation och kommunicera så synliggör vi varandras mångfald, som i sin tur ger tilltro till den egna förmågan och självständigheten, som skapar förståelse för vad delaktighet är, vilket i sin tur behövs för kommunikation.

Trygghet och trivsel

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den  innehåller:

  • Kartläggning och utvärdering av tidigare års arbete 
  • Mål för det främjande och förebyggande arbetet
  • Konkreta insatser under läsåret
  • Rutiner för utredning, åtgärder och uppföljning av kränkningar 

Planen hittar du på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kontakta skolan för att få planen.