Vår förskola


Vår utgångspunkt är att barn är kompetenta gör rätt om de kan. På vår förskola ska alla barn få möjlighet att upptäcka och utforska med alla språk och förmågor i rika lärmiljöer. Vi tror på ett arbete där vårt arbetssätt och den pedagogiska dokumentationen lyfter fram barnens tankar och intressen och visar vägen för fortsatt riktning. Varje barn har rätt att göra sin röst hörd och få bli lyssnad på. Genom en lyssnande pedagogik möjliggör vi barnens delaktighet och inflytande i såväl det lilla som i det stora.

Kalendervägens förskola ligger i ett parkområde mellan låga bostadshus, med närhet till skogsområde och ett flertal lekplatser. Förskolan har två avdelningar: Plätten, för de yngsta barnen och Pannkakan för de äldre som utgör totalt cirka 38 barn. På varje avdelning arbetar 3-4 pedagoger som samverkar tätt över avdelningsgränserna.

Vår pedagogiska idé

Vår pedagogiska vision är att skapa en förskola som är barnens arena präglad av trygghet, glädje och lust att lära. Vi arbetar aktivt för att skapa  inbjudande, inspirerande och föränderliga lärmiljöer. Syftet är vi ska att möta barnens  olikheter och att utmana alla barn.

Vi tror på ett förhållningssätt där barnen ges möjlighet till att fördjupa sina kunskaper i utforskande lekar och där undervisningen planeras utifrån barnens och pedagogernas reflektioner.

Nyfikenhet och lyhördhet för barnens intressen och behov står i fokus i vårt arbete. Vi värnar om att barnen får möjlighet att vistas och lära i såväl inomhus- som utomhusmiljöer. Att vi samarbetar mellan förskolans avdelningar bidrar till trygghet och sammanhållning för såväl stora som små.

Fyra hörnstenar:

  • Det trygga barnet – Alla barn hos oss har rätt till att känna trygghet och uppskattning för dem de är.

  • Det respekterade barnet – Alla barn på förskolan bemöts utifrån deras lika värde och uppmuntras till att uttrycka sina känslor och åsikter. Vi arbetar aktivt med att erbjuda olika kommunikativa uttryckssätt för att alla barn, oavsett förutsättningar, ska inkluderas i vår verksamhet och ha möjlighet göra sin röst hörd.

  • Det kompetenta barnet – Vi ser på barn som kompetenta med styrkor och kompetenser som vi vill uppmuntra och förstärka. Vi vill rusta barnen för framtiden med en tro på sin egen förmåga och öppenhet för olikheter.

  • Det forskande barnet – Alla barn bär på en nyfikenhet och lust och den vill vi ta tillvara att bejaka hos varje barn. Genom lyhördhet för barnens intressen vill vi bidra till att barnen utvecklas efter egen förmåga i lustfyllda sammanhang.

Språkutveckling

Vi har ett särskilt fokus på att arbeta aktivt med språkutveckling genom att stärka barnen i deras kommunikativa förmåga och erbjuda olika språkliga uttrycksformer.

Såväl det talade språket som kommunikation genom till exempel måleri, dans eller dramatisering är del av barnens vardag hos oss. Böcker, berättande och högläsning är andra viktiga inslag i verksamheten för att vidga barnens språkutveckling på ett lustfyllt sätt. Vi erbjuder även lån av böcker på olika språk i vårt familjebibliotek för att stärka varje barns språk genom en samverkan med hemmet.

Pedagogerna

Pedagogerna som jobbar med barnen har förskollärarutbildning, barnskötarutbildning eller annan utbildning. De bildar arbetslag som gemensamt jobbar för barnens bästa. Inom personalgruppen finns flerspråkig kompetens och en bredd av erfarenheter. Förskolan har också tillgång till en specialpedagog och en utvecklingspedagog med uppgift att handleda och stödja pedagogerna i det pedagogiska arbetet.