Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

På förskolan finns en avdelning, Matrosen, för barn i åldern 1-5 år.

På vår förskola arbetar vi Reggio Emilia-inspirerat, ett pedagogiskt arbetssätt förankrat i en djupt humanistiskt livshållning, där vi ser barnen som kompetenta och bemöter dem med respekt.

Verksamhetens Aktiviteter

 • Skapande - vi har skapande aktiviteter och barnen får pröva olika sätt och tekniker. Aktiviteterna följs upp och dokumenteras.
 • Dans och rytmik - rörelserna och dansen bidrar till att barn utvecklas på ett individuellt plan eftersom barnen får uttrycka och bearbeta känslor samt erfarenheter utifrån sig själva.
 • Start - vi ser ”Start” som ett viktigt verktyg som kan ge förskolan den struktur och ramar vi behöver arbeta med för att på ett medvetet och tydligt sätt stötta de yngsta barnen i deras sociala och emotionella utveckling som även går hand i hand med den språkliga utvecklingen.
 • Sångsamling - vi sjunger sånger, läser ramsor och gör rörelselekar. Vi använder oss av flanellograftavla och handdockor.
 • Utevistelse - vi har utevistelse varje dag på förmiddagen och vi går till Slottsskogen minst en gång i veckan.

Förskolans verksamhet utgår från läroplanen för förskolan och inkluderar bland annat:

 • Verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik.
 • I verksamheten förenas omsorg med fostran och lärande.
 • Vi lägger stor vikt vid leken, eftersom den är mycket viktig för barns utveckling, fantasi och kreativitet.
 • Läroplanens uppdrag och mål ska ligga till grund för vårt arbete.
 • Vi ska ha en trivsam och stimulerande miljö som är kreativ, utvecklande och omväxlande.
 • Barnen ska bli bemötta med respekt av engagerade och kompetenta pedagoger.
 • Vi lyssnar på barnen och vi dokumenterar och synliggör deras lärande.
 • Vi tror på att barn är kompetenta och vi lyfter fram deras styrkor och förmågor.
 • Barn och föräldrar ska känna trygghet och förtroende för vår verksamhet och känna att vi ger barnen det bästa vi kan. Både barn och föräldrar ska få vara delaktiga och ha inflytande.