Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan består av avdelningen Krabban där barnen är i åldrarna 1-5 år.

På vår förskola arbetar vi Reggio Emilia-inspirerat, ett pedagogiskt arbetssätt förankrat i en djupt humanistiskt livshållning, där vi ser kompetenta barn vilka bemöts med respekt.

Verksamhetens Aktiviteter
Temainriktat arbetssätt - genom att arbeta med ett temainriktat arbetssätt ger vi barnen möjlighet till ett mångsidigt och sammanhängande lärande. Med ett gemensamt tema samlas vi kring gemensamma upplevelser, och öppnar upp för ett samarbete mellan barngrupperna

Skapande - vi arbetar med skapande aktiviteter och barnen får pröva olika arbetssätt och tekniker. Aktiviteterna följs upp och dokumenteras

Dans och rytmik - rörelserna och dansen bidrar till att barn utvecklas på ett individuellt plan eftersom barnen får uttrycka och bearbeta känslor samt erfarenheter utifrån sig själva

Samling - vi sjunger sånger, läser ramsor och gör rörelselekar. Vi använder oss av flanellograftavla, handdockor och läser böcker

Utevistelse - vi har utevistelse varje dag på förmiddagen och vi går alltid på utflykt till Slottsskogen oavsett väder.

Barn och föräldrar ska känna trygghet och förtroende för vår verksamhet och känna att vi ger barnen det bästa vi kan. Både barn och föräldrar ska vara delaktiga och ha inflytande i vår verksamhet.

Möten mellan barn och pedagoger på Krabban:

Barn är medmänniskor

  • utgå från barns erfarenhet
  • ge barnet kontroll
  • se barn som kompetenta

Samspelande atmosfär

  • närvaro i barns världar
  • lyhördhet
  • överträda gränser

Tilltro till barns världar

  • synliggöra barns lärande
  • Göra barn delaktiga
  • få barn att fundera