Tillgänglighet

Utgångspunkten för Jubileumsparken och de aktiviteter som du kan ta del av här är att de ska vara öppna, gratis och tillgängliga för alla.

Vår ambition är att parken skall hålla en hög standard vad gäller den fysiska tillgängligheten. Vi arbetar också normkritiskt, vilket betyder att vår utgångspunkt är att lika rättigheter och möjligheter ska gälla för alla samhällets medlemmar. Tillgänglighetsfrågan är ständigt närvarande och vi jobbar med den kontinuerligt och i samverkan, i syfte att alla besökare ska känna sig inkluderade.

Parkvärdar från alla stadsdelar

Inför varje sommarsäsong rekryterar vi ett 30-tal ungdomar med olika bakgrund, funktionsförmågor, kunskap och intressen, från de olika stadsdelarna i Göteborg. Ungdomarna arbetar som parkvärdar med driften av och aktiviteterna i parken. De får utbildning bland annat i segling, att köra motorbåt, livräddning, hjärt-lungräddning (HLR), ledarskap för mindre grupper, förflyttningsteknik, brandskydd och teori kring normkritik.


Samverkan med idéella föreningen Passalen

Ungdomarna anställs av park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad och det sker genom ett så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP) med den ideella föreningen Passalen (information om Passalen finns på föreningens webbplats) Detta för att skapa större delaktighet i utvecklingen av Jubileumsparken och en plats för alla.