Tillgänglighet

Utgångspunkten för Jubileumsparken och de aktiviteter som du kan ta del av här är att de ska vara öppna, gratis och tillgängliga för alla.

Vår ambition är att parken ska hålla en hög standard vad gäller den fysiska tillgängligheten. Vi jobbar med den kontinuerligt och i samverkan, i syfte att alla besökare ska känna sig inkluderade. Vi arbetar också normkritiskt, vilket betyder att vår utgångspunkt är att lika rättigheter och möjligheter ska gälla för alla.

Parkvärdar från alla stadsdelar

Inför varje sommarsäsong rekryterar vi gymnasieungdomar med olika bakgrund, funktionsförmågor, kunskap och intressen, från de olika stadsdelarna i Göteborg. Ungdomarna arbetar som parkvärdar med driften av och aktiviteterna i parken. De får utbildning bland annat i segling, att köra motorbåt, livräddning, hjärt-lungräddning (HLR), ledarskap för mindre grupper, förflyttningsteknik, brandskydd och teori kring normkritik. 

Samverkan med idéella föreningen Passalen

Ungdomarna anställs av park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad och det sker genom ett så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP) med den ideella föreningen Passalen, som ansvarar för aktiviteterna i Jubileumsparken (information om Passalen finns på föreningens webbplats). Detta för att skapa större delaktighet i utvecklingen av Jubileumsparken som en plats för alla.

Framkomlighet och tillgänglighet

Byggnationen av Göteborgs femte utflyktslekplats omgiven av grönskande gläntor sker samtidigt som vi anordnar aktiviteter i parken. Det påverkar framkomligheten men vår ambition är att även fortsatt ha god tillgänglighet till samtliga aktiviteter. Har du frågor kring framkomlighet och tillgänglighet så är du välkommen att höra av dig. Du når oss på jubileumsparken@passalen.se och telefonnummer 0790-16 95 92.