Foto: Johanna Klasen

Vår skola

På Johannebergsskolan går cirka 600 elever. Här finns två pedagogiska inriktningar: montessoriklasser från förskoleklass till årskurs 5 och ett estetiskt spår från förskoleklass till årskurs 6.

Skola med två pedagogiska inriktningar

På Johannebergsskolan finns cirka 600 elever och ett fritidshem. Johannebergsskolan består av två skolenheter med olika pedagogiska inriktningar. Den ena är montessori och sträcker sig från förskoleklass till årskurs 5. Den andra inriktningen är estetisk. I det estetiska spåret finns verksamhet från förskoleklass till årskurs 6. Ska du önska skola så väljer du någon av dessa inriktningar.

Närheten till kommunikationer gör det enkelt för skolan att ta del av stadens kulturutbud i form av skolbio, teatrar och andra kulturevenemang.

Dessutom har vi förberedelseklasser för elever med annat modersmål än svenska och klasser för barn med autism.

Skolgård som stimulerar alla åldrar

Johannebergsskolan ligger på Olof Rudbecksgatan i Johanneberg, nära Chalmers och Johannebergskyrkan. Skolgården, som byggdes om 2015, erbjuder något för alla elever oavsett ålder. Här finns bland annat scen och trappläktare, tre planer för bollsport, löparbana, gungdjur, klätterställning, bordtennisbord, rutschkana och sittgrupper med bänkar och bord.

Arbetsglädje och trygghet i fokus

Gemensamt för hela skolan är att vi arbetar aktivt med att väcka elevernas lust att lära. En viktig förutsättning för barns inlärning är arbetsglädje och trygghet. På Johannebergsskolan planerar eleverna tillsammans med lärarna sitt eget arbete. Här får eleverna lära sig att ta ansvar för sina studier och tränas i att samarbeta. Eleverna ska tydligt se sina framsteg och känna tillfredsställelse. Genom att tala om vilka resultat som krävs och ställa frågor till eleverna under arbetet, kan pedagogerna göra det tydligt för eleverna hur deras kunskaper och förmågor utvecklas.

Montessoriklasser från F–5

Johannebergsskolan är en av få kommunala skolor i landet med montessoriverksamhet. Här startade inriktningen redan 1968 . Vi arbetar enligt Maria Montessoris pedagogik och följer den allmänna läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem (Lgr 2011, Lpfö 98). 

I montessoriklasserna är eleverna åldersblandade. De yngsta barnen får en lugn och trygg ingång i skolverksamheten och alla får möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Vi erbjuder en kreativ och harmonisk studiemiljö, där estetiska uttrycksformer får stort utrymme. Personalen är välutbildad och har stor bredd i sin kompetens.

Skolan har samarbete med Universeum, Göteborgs Universitet och andra institutioner i staden som kompletterar vår undervisning och skapar ett intresse för alternativa undervisningsmetoder i Maria Montessoris anda.

Förskoleklass och fritidshem

Förskoleklass

Vi på Johannebergsskolan arbetar mycket med elevernas sociala färdigheter genom lek och andra styrda aktiviteter. Genom leken lär sig eleverna samspela med varandra, utvecklar sitt språk och sin motorik. Pedagogerna arbetar med elevernas språkliga medvetenhet genom sagor, rim och ramsor och sånger. Förskoleklassen möter eleverna där de befinner sig och hjälper dem till en trygg och bra start på sin skolgång.

Fritidshem

På Johannebergsskolans fritidshem erbjuder vi barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och intressen. Vårt pedagogiska arbete bygger på att erbjuda barnen aktiviteter som ger möjligheter till olika grupprocesser mellan dem.

Trygghet och trivsel

På Johannebergsskolan ska elever och personal trivas och känna sig trygga. Vi utgår från alla människors lika värde. Vi vill ha ett klimat som präglas av öppenhet och demokrati. Eleverna ska utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation och de ska reagera när någon far illa.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du i Vklass Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Dialog med vårdnadshavarna

Under terminerna informerar lärarna, på olika sätt, om vad som har hänt och vad som är planerat framöver. Ett par veckor in på höstterminen kallar rektorerna till informationsmöte där de berättar om skolan och det kommande skolåret. Därefter inbjuds föräldrarna till föräldramöte i de olika klasserna.

Några gånger per termin är det samrådsmöte dit alla intresserade vårdnadshavare är välkomna att diskutera skola i allmänhet och Johannebergsskolan i synnerhet. 

En gång per månad skickas Johannebergsnytt till skolans vårdnadshavare med information om allt från läsårstider och nationella prov till skolavslutningstider.

Elevernas inflytande

Varje klass har klassråd och skolledningen deltar på elevrådsmöten cirka en gång per månad. Dessa kompletteras med elevskyddsronder då vi tillsammans ser över otrygga områden och farliga saker på skolan samt många andra viktiga frågor.

Den viktigaste formen för elevdelaktighet och inflytande sker givetvis i det dagliga mötet då eleverna tillsammans med sina lärare planerar, genomför och utvärderar sitt lärande.