Foto: Lo Birgersson

Staden där vi läser för våra barn

I en stad där vi läser för och med våra barn är fler behöriga till gymnasiet, fler kan vidareutbilda sig och fler har lättare att få jobb. Tänk att den enkla sagostunden kan bidra till så mycket.

I Göteborg ska barn få växa upp med möjligheter att förverkliga sina drömmar. Våra berättelser och sagor kan vara en del av vägen dit. Sagostunder ökar barns ordförråd, läsförståelse och förmåga att uttrycka sig. Berättelser skapar tankar och funderingar att prata om tillsammans. Det är dessutom både mysigt och enkelt.

Film av Göteborgs Stadsbibliotek .

Staden där vi läser för våra barn är en fråga som mobiliserar hela Göteborg. På bibliotek finns färdiga bokpåsar och bokmärken med högläsningstips, det genomförs hembesök hos barnfamiljer för att prata högläsning och flera av stadens förskolor har fått kapprumsbibliotek.

Satsningens syfte är att främja läsning för och med barn tidigt i livet och är en del i Göteborgs Stads arbete att skapa en mer jämlik stad. I arbetet ska vi uppmärksamma och öka kunskapen om vikten av högläsning med målet att barns ordförråd, läslust och läsförmåga ska öka.

Så mobiliserar vi Göteborg

Mobiliseringen Staden där vi läser för våra barn grundar sig i tre delar. Det handlar om att öka kunskapen inom Göteborgs Stad, att stärka stadens läsfrämjande arbete och att öka medvetenheten hos viktiga vuxna nära barn om vikten och värdet av att läsa högt. Alla tre delar arbetar vi med samtidigt för störst effekt.

Så bidrar läsningen till ökad jämlikhet

Vi kan läsa forskning som visar att daglig läsning påverkar barnets verbala förmåga, skolmognad och skolresultat. De barn med vuxna i sin närhet som tidigt börjar läsa för dem ligger avsevärt bättre till än de som inte blir det.

Sagostunder ökar barnets ordförråd, läsförståelse och förmåga att uttrycka sig. Sagan skapar tankar och funderingar att prata om tillsammans. En tidig utveckling av språket ger alltså människor mer inflytande över sina liv. Det är dessutom både mysigt och enkelt.

Ju tidigare, desto bättre

Tyngden i ett jämlikhetsarbete ska ligga på insatser tidigt i barns liv, ju tidigare desto bättre. Arbetet med att lyfta vikten och värdet av att läsa för och med våra barn bidrar till barns goda uppväxtvillkor och liv som kan präglas av möjligheter och inkludering.

Skillnaderna i Göteborg

Nationella enkäter och resultat ger bilden av en verklighet där färre och färre barn blir lästa för och att svenska elevers läsutveckling har försämrats. I Göteborg finns stora skillnader i skolresultat både mellan elever och mellan skolor. Skillnaderna är tydliga när det gäller ordförråd, språkutveckling, läsförståelse, resultat i skolan och de har ökat över tid. I flera skolor är färre än hälften av eleverna behöriga till gymnasiet. Var femte elev går ut grundskolan utan tillräcklig förmåga att läsa och förstå en dagstidning.

Besök ditt bibliotek och låna hem sagostunden (läs ♥ högt)

Ett besök på närmaste bibliotek kan ofta ge mycket inspiration. Där finns också kunnig personal som gärna delar med sig av bokskatter, tips och råd för just högläsning och bokprat med barn. Biblioteken finns för alla. För dig som vill och kan läsa, för dig som vill men ännu inte kommit igång, för dig som vill men kanske inte kan läsa.

På alla folkbibliotek finns bokpåsar med utvalda barnböcker. Böckerna som är fantastiska att läsa högt med barn 3–6 år. Låna en påse och ha helgmyset klart! Hitta till biblioteket och se vad som händer nära dig: Bibliotek i Göteborg

Besök gärna Stadsbibliotekets sida Läs ♥ högt. Här tipsar bibliotekarier på Stadsbiblioteket i Göteborg om när du kan börja läsa för ditt barn, vad du kan läsa, hur du kan läsa och var du kan låna hem färdiga bokpåsar.

Några av satsningarna för att bli staden där vi läser för våra barn

Sommarlovsbok till varje barn i förskoleklass

Under två års tid får varje barn i förskoleklass i Göteborg varsin bokgåva. 

Sagofest på Barnens kulturkalas

Under en vecka varje sommar kan göteborgarna kliva in i sagornas värld i Bokskogen i Trädgårdsföreningen. I år i form av en regnbågsbibbla, eftersom Sagofesten äger rum under Europride.

Kunskapsspridning på förskolor, familjecentraler och BVC

Ett informationsmaterial har tagits fram för att berätta om vikten och värdet att en som viktig vuxen läser för sitt barn. Materialet delas ut på exempelvis stadens förskolor, familjecentraler, barnmorskemottagningar, barnavårdscentraler, öppna förskolor och utflyktsplatser.

Staden där vi läser för våra barn sprids till Europa

Göteborgs Stad är ansvariga för Erasmus+-projektet "Open the door for reading". I projektet ingår fem europeiska städer och syftet är att lära sig av varandras läsfrämjande arbete för utsatta grupper.

Läs mer om "Open the door for reading"

Ambassadörer för läsning i Lövgärdet och Biskopsgården

Läsambassadörer med språkkompetens inom de stora språkgrupperna bland asylsökande och nyanlända i Göteborg (Arabiska, persiska och somaliska) hade under 2017 i uppdrag att verka uppsökande på stadens två asylboenden, bibliotek, familjecentraler, öppna förskolor och förskolor i Lövgärdet och Biskopsgården. Även uppsökande vid andra lokala hälsofrämjande arenor samt samverkan med aktörer i specifika bostadsområden inringades också i uppdraget. Insatsen möjliggjordes genom beviljade medel ifrån Kulturrådet under 2017 och är nu avslutad.

Läs ♥ förskola

Du kan förändra ett barns liv det enda som krävs är 10 minuter om dagen.

Göteborg vill öka jämlikheten genom att skapa likvärdiga livsvillkor för alla göteborgare. Högläsning med barn främjar barnets ordförråd, läslust och läsförmåga. På lång sikt bidrar det till att fler blir behöriga till gymnasiet, vidareutbildar sig och lättare får jobb. Satsningen Läs ♥ förskola är en del av Staden där vi läser för våra barn, en mobilisering inom Göteborgs stads jämlikhetsarbete med syfte att förstärka och utveckla läs- och berättarupplevelser för och med barn tidigt i livet. 

Pedagoger vid förskoleavdelningar och biblioteksanställda erbjuds delta i ett studiecirkelupplägg som sätter fokus på bokens möjligheter i det dagliga arbetet och ger barnen en positiv upplevelse av böcker och läsning. Förskolan möter i stort sett alla barn och vårdnadshavare och utgör därmed en viktig arena för att sprida kunskap och öka vuxnas medvetenhet kring vikten och värdet av läs- och berättarupplevelser och fungera som ”dörröppnare” till biblioteket och böckerna.

För mera information och projektbeskrivning klicka här.

Anna Hedlund, Mediepedagog Stadsbiblioteket Göteborg och Projektledare Läs ♥ Förskola
Telefon: 031-368 33 71, e-post: anna.hedlund@kultur.goteborg.se

Malin Omland, Processledare Jämlikt Göteborg och Staden där vi läser för våra barn  Telefon: 031-365 64 34, e-post: malin.omland@orgryteharlanda.goteborg.se

Kapprumsbibliotek - Olika böcker på fler ställen

Kapprumbibliotek på olika arenor är ett sätt att uppmuntra och inspirera till fler läs och berättarstunder tillsammans med barnen. Under året ges förutsättningar att etablera kapprumsbibliotek på lokala hälsofrämjande arenor som exempelvis öppna förskolor, familjecentraler och utflyktslekplatser. 

Stimulansmedel för läsfrämjande insatser i stadsdelarna

En turné av lokala workshops om mobiliseringsfrågan ”Staden där vi läser för våra barn” har genomförts i stadsdelarna för att förankra, skapa delaktighet och ta vara på erfarenhet och kompetens bland de professioner som möter barn och vårdnadshavare. Några utvecklingsområden är stadenövergripande, andra utvecklingsområden av mer lokal karaktär. Genom särskilda stimulansmedel ges dessa förutsättningar att utvecklas och drivas inom respektive stadsdel.

Fler hembesök och bokgåvor genom Bokstart

Bokstart lyfts ofta fram som ett gott läsfrämjande och språkutvecklande exempel i olika sammanhang, så väl internationellt, nationellt som lokalt i Göteborg. Satsningen syftar till att stimulera små barns språkutveckling genom hembesök, utdelning av bokgåvor och information om språkutveckling på flera språk.

Göteborgs Stad har under de senaste tre åren, tack vare projektmedel ifrån Kulturrådet, genomfört Bokstart i Östra Bergsjön och Gårdsten. Inom ramen för Jämlikt Göteborg och mobiliseringsfrågan ”Staden där vi läser för våra barn” kommer Bokstart från 2018 ytterligare utökas och drivas i egen regi. Insatserna kommer att ske i primärområdena Bratthammar, Grevegården, Guldringen, Gårdsten, Kannebäck, Lövgärdet, Hjällbo, Hammarkullen, Norra och Södra Biskopsgården, Skattegården, Tynnered och Östra Bergsjön.

Webbaserad utbildning

Utbildningen avser ett lättillgängligt material om vikten och värdet av högläsning och berättarstunder riktat till professioner som möter barn och vårdnadshavare inom staden.  Syftet med utbildningen är att bidra till en gemensam kunskapsgrund om läsningens betydelse för en god start i livet. Webbutbildningen kommer att tas fram gemensamt med en övergripande webbutbildning för hela satsningen Jämlikt Göteborg.